Alfafar obre el termini per a la sol·licitud d'ajudes municipals per a associacions

Alfafar, 16/10/2019

L'Ajuntament d'Alfafar ha obert la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques de l'exercici 2019, per a les associacions i entitats culturals, esportives, de joventut, de tercera edat, de polítiques d'igualtat i d'infància. Aquelles entitats interessades a sol·licitar aquests ajuts hauran de realitzar el procediment durant els propers 30 dies naturals. Més, será indispensable para su solicitud estar inscritas debidamente en el Registro Municipal de Asociaciones.

En cuanto a los criterios para asignar estas ayudas, la Comisión de valoración tendrá en cuenta la importancia social y la repercusión de las entidades en la población, a aquellas entidades que potencien las escuelas de base (musicals, educatives, deportivas…), la trayectoria de la entidad desde su creación hasta la fecha, su grado de dinamización social a través de las acciones desarrolladas, la presencia y colaboración en las actividades de la agenda municipal y que la entidad no se encuentre subvencionada por otros organismos.

Per obtenir més informació, les entitats poden consultar les bases d'aquesta convocatòria en els taulers d'anuncis de l'Ajuntament i del SAC del Barri Orba.

L’Ajuntament, a través del área de Cultura, pone en marcha estas ayudas con el objetivo de fomentar el asociacionismo y las actividades propias de las entidades y asociaciones del municipio, així com la participació de les mateixes en l'agenda d'activitats municipal.

Alfafar, 16/10/2019

L’Ajuntament d’Alfafar ha obert la convocatòria per a la concessió d’ajudes econòmiques de l’exercici 2019, per a les associacions i entitats culturals, esportives, de joventut, de tercera edat, de polítiques d’igualtat i d’infància. Aquelles entitats interessades a sol·licitar aquestes ajudes hauran de realitzar el procediment durant els pròxims 30 dies naturals. A més, serà indispensable per a la seua sol·licitud estar inscrites degudament en el Registre Municipal d’Associacions.

Quant als criteris per a assignar aquestes ajudes, la Comissió de valoració tindrà en compte la importància social i la repercussió de les entitats en la població, a aquelles entitats que potencien les escoles de base (musicals, educatives, esportives…), la trajectòria de l’entitat des de la seua creació fins hui, el seu grau de dinamització social a través de les accions desenvolupades, la presència i col·laboració en les activitats de l’agenda municipal i que l’entitat no es trobe subvencionada per altres organismes.

Per a obtindre més informació, les entitats poden consultar les bases d’aquesta convocatòria en els taulers d’anuncis de l’Ajuntament i del SAC del Barri Orba.

L’Ajuntament, a través de l’àrea de Cultura, posa en marxa aquestes ajudes amb l’objectiu de fomentar l’associacionisme i les activitats pròpies de les entitats i associacions del municipi, així com la participació de les mateixes en l’agenda d’activitats municipal.