Alfafar tanca 2018 con una media de pago a proveedores inferior a 7 dies

Alfafar, 26/04/2019:

L'Ajuntament d'Alfafar ha fet públic l'informe de morositat i el del Període Mitjà de Pagament a Proveïdors,,es,corresponent al quart trimestre de l',,es,en què ha tancat amb una mitjana de pagament de,,es,Es tracta d'un període molt inferior a la mitjana de,,es,dies que han registrat en el mateix període la resta d'Administracions Públiques,,es,Durant l'últim trimestre de l'any passat,,es,es van abonar un total de,,es,factures per un import de,,es,euros de les quals el,,es,es va pagar dins del termini legal,,es (PMP) correspondiente al cuarto trimestre del 2018 en el que ha cerrado con una media de pago de 6,76 dies. Se trata de un periodo muy inferior a la media de 59,3 días que han registrado en el mismo periodo el resto de Administraciones Públicas.

Durante el último trimestre del pasado año, se abonaron un total de 1.727 facturas por un importe de 2.603.669 euros de las cuales el 67% se pagó dentro del plazo legal. En ese sentido, l'Ajuntament ha contret un compromís amb els seus proveïdors millorant els temps de pagament amb l'objectiu que mantinguin la seva voluntat de continuar amb el vincle laboral amb el consistori,,es,amb aquesta mitjana de pagament a proveïdors Alfafar afavoreix l'estalvi de la despesa pública,,es,doncs amb aquesta mitjana de pagament a proveïdors no cal abonar possibles interessos de demora en els que solen incórrer altres administracions per retardar-se en els pagaments de les factures,,es.

Alhora, con esta media de pago a proveedores Alfafar favorece el ahorro del gasto público, pues con esta media de pago a proveedores no es necesario abonar posibles intereses de demora en los que suelen incurrir otras administraciones por retrasarse en los pagos de las facturas.

Respecto al resto de obligaciones de pago del consistorio como gastos de personal, financieros y subvenciones, durante el último trimestre de 2018 se abonaron puntualmente las facturas cumpliendo con los plazos fijados para ello.

D'altra banda, en este periodo, l’Ajuntament no tuvo contratada ninguna póliza de crédito, pudiendo hacer frente así al pago de sus obligaciones con recursos propios.

En cuanto a las previsiones para el primer trimestre de 2019, para poder hacer frente al pago de las obligaciones municipales, se prevé que será necesario contratar una operación de crédito a corto plazo, por importe de 1.500.000 euros, con vencimiento el 15 de maig, tras el cobro de los recibos domiciliados de IBI.

AJUNTAMENT-ALFAFAR1

Alfafar, 26/04/2019:

L’Ajuntament d’Alfafar ha fet públic l’informe de morositat i el del Període Mitjà de pagament a Proveïdors (PMP) corresponent al quart trimestre del 2018 en el qual ha tancat amb una mitjana de pagament de 6,76 mor. Es tracta d’un període molt inferior a la mitjana de 59,3 dies que han registrat en el mateix període la resta d’Administracions Públiques.
 
Durant l’últim trimestre del passat any, es van abonar un total de 1.727 factures per un import de 2.603.669 euros de les quals el 67% es va pagar dins del termini legal. En aqueix sentit, l’Ajuntament ha contret un compromís amb els seus proveïdors millorant els temps de pagament amb l’objectiu que mantinguen la seua voluntat de continuar amb el vincle laboral amb el consistori.
 
Al mateix temps, amb aquesta mitjana de pagament a proveïdors Alfafar afavoreix l’estalvi de la despesa pública, perquè amb aquesta mitjana de pagament a proveïdors no és necessari abonar possibles interessos de demora en els quals solen incórrer altres administracions per retardar-se en els pagaments de les factures.
 
Respecte a la resta d’obligacions de pagament del consistori com a despeses de personal, financers i subvencions, durant l’últim trimestre de 2018 es van abonar puntualment les factures complint amb els terminis fixats per a això.
 
D'altra banda, en aquest període, l’Ajuntament no va tindre contractada cap pòlissa de crèdit, podent fer front així al pagament de les seues obligacions amb recursos propis,,ca,Quant a les previsions per al primer trimestre de,,ca,per a poder fer front al pagament de les obligacions municipals,,ca,es preveu que serà necessari contractar una operació de crèdit a curt termini,,ca,per import d’1.500.000 euros,,ca,amb venciment el,,ca,després del cobrament dels rebuts domiciliats d’IBI,,ca,amb una mitjana de pagament a proveïdors inferior a,,es.
 
Quant a les previsions per al primer trimestre de 2019, per a poder fer front al pagament de les obligacions municipals, es preveu que serà necessari contractar una operació de crèdit a curt termini, per import d’1.500.000 euros, amb venciment el 15 de maig, després del cobrament dels rebuts domiciliats d’IBI.