Alfafar continúa en la c/ San Sebastián las acciones de mejora de la accesibilidad

L'àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Alfafar inicia aquesta setmana la segona fase de les obres d'adequació de la via pública a l'av,,es,carrer Sant Sebastià i la plaça Vicente Blasco Ibáñez - Blanch per aconseguir un espai urbà més accessible i amable per a la ciutadania,,es,un dels ferms objectius en què ha treballat el consistori en els últims mesos portant a terme diverses actuacions d'urbanització i millora als carrers de diferents barris del municipi,,es. de la Albufera, la calle San Sebastián y la plaza Vicente Blasco Ibáñez – Blanch para conseguir un espacio urbano más accesible y amable para la ciudadanía, uno de los firmes objetivos en los que ha trabajado el consistorio en los últimos meses llevando a cabo diversas actuaciones de urbanización y mejora en las calles de distintos barrios del municipio.

Així, en aquesta segona fase de les obres es duran a terme al carrer Sant Sebastià accions com la repavimentació de la calçada,,es,així com la millora del mobiliari urbà i de la senyalització de les marques vials en la calçada,,es,Amb un pressupost que arriba als,,es,el projecte finalitzarà amb una tercera fase a la plaça Vicent Blanch després de les actuacions ja iniciades també a l'avinguda de l'Albufera,,es,Amb aquestes accions,,es, la sustitución de las aceras e instalaciones por unas nuevas, así como la mejora del mobiliario urbano y de la señalización de las marcas viales en la calzada (aparcamiento, pasos de peatones, flechas de dirección, etc.).

Con un presupuesto que alcanza los 437.058,04 €, el proyecto finalizará con una tercera fase en la plaza Vicente Blanch tras las actuaciones ya iniciadas también en la avenida de la Albufera.

Con estas acciones, L | Alfafar no només pretén continuar millorant per oferir uns espais públics d'ús general que incrementi la qualitat de vida de les i els veïns,,es,sinó que dóna resposta a diferents demandes veïnals com l'excessiva velocitat dels vehicles en el municipi o la inadequada alçada de les vorades per al trànsit de vianants de majors,,es, sino que da respuesta a diferentes demandas vecinales como la excesiva velocidad de los vehículos en el municipio o la inadecuada altura de los bordillos para el tránsito de peatonal de mayores, carritos de bebé o personas con diversidad funcional.

C SAN SEBASTIAN

L’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Alfafar inicia aquesta setmana la segona fase de les obres d’adequació de la via pública en l’av,,ca,el carrer Sant Sebastià i la plaça Vicente Blasco Ibáñez – Blanch per a aconseguir un espai urbà més accessible i amable per a la ciutadania,,ca,un dels ferms objectius en els quals ha treballat el consistori en els últims mesos duent a terme diverses actuacions d’urbanització i millora als carrers de diferents barris del municipi,,ca. de l’Albufera, el carrer Sant Sebastià i la plaça Vicente Blasco Ibáñez – Blanch per a aconseguir un espai urbà més accessible i amable per a la ciutadania, un dels ferms objectius en els quals ha treballat el consistori en els últims mesos duent a terme diverses actuacions d’urbanització i millora als carrers de diferents barris del municipi.
 
Així, en aquesta segona fase de les obres es duran a terme al carrer Sant Sebastià accions com la repavimentació de la calçada,,ca,així com la millora del mobiliari urbà i de la senyalització de les marques viàries en la calçada,,ca,Amb un pressupost que aconsegueix els,,ca,el projecte finalitzarà amb una tercera fase en la plaça Vicente Blanch després de les actuacions ja iniciades també en l’avinguda de l’Albufera,,ca,Amb aquestes accions,,ca, la substitució de les voreres i instal·lacions per unes noves, així com la millora del mobiliari urbà i de la senyalització de les marques viàries en la calçada (aparcament, passos de vianants, fletxes d’adreça, etc.).
 
Amb un pressupost que aconsegueix els 437.058,04 €, el projecte finalitzarà amb una tercera fase en la plaça Vicente Blanch després de les actuacions ja iniciades també en l’avinguda de l’Albufera.
 
Amb aquestes accions, l’Ajuntament d’Alfafar no solament pretén continuar millorant per a oferir uns espais públics d’ús general que incremente la qualitat de vida de les i els veïns,,ca,sinó que dóna resposta a diferents demandes veïnals com l’excessiva velocitat dels vehicles en el municipi o la inadequada altura de les vorades per al trànsit de vianants de majors,,ca,carrets de bebé o persones amb diversitat funcional,,ca,Alfafar continua al c / Sant Sebastià les accions de millora de l'accessibilitat,,es, sinó que dóna resposta a diferents demandes veïnals com l’excessiva velocitat dels vehicles en el municipi o la inadequada altura de les vorades per al trànsit de vianants de majors, carrets de bebé o persones amb diversitat funcional.