Alfafar convoca ayudas al transporte para estudiantes

Alfafar, 15/10/2020

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la Concejalía de Juventud, ha convocado unas nuevas ayudas al transporte público para jóvenes estudiantes residentes en el municipio de Alfafar. El objetivo de estas ayudas económicas es garantizar una verdadera igualdad de acceso a los estudios superiores, amb independència del lloc d'estudi,,es,i alleujar l'impacte que aquestes despeses suposen en l'economia familiar,,es,Aquests ajuts estan dirigides a joves d'entre,,es,que cursen presencialment estudis universitaris de grau,,es,enginyeria o màster,,es,o cicles formatius de grau bàsic,,es,mitjà o superior,,es,o equivalent en ensenyaments artístics superiors,,es,en un centre educatiu fora de la localitat d'Alfafar,,es,durant el curs,,es,Podran sol·licitar-la les persones que reuneixin els requisits que recullen les bases de la convocatòria,,es, y aliviar el impacto que estos gastos suponen en la economía familiar.

Estas ayudas están dirigidas a jóvenes de entre 16 i 35 anys, que cursan presencialmente estudios universitarios de grado, ingeniería o máster, o ciclos formativos de grado básico, medio o superior, o equivalente en enseñanzas artísticas superiores, en un centro educativo fuera de la localidad de Alfafar, durante el curso 2020/2021. Podrán solicitarla las personas que reúnan los requisitos que recogen las bases de la convocatoria.

Las solicitudes, así como el resto de documentación, se presentarán entre el 16 de octubre y el 12 de noviembre mediante formulario accesible por vía telemática a través de la sede electrónica del Ajuntament d’Alfafar en la dirección https://alfafar.sedelectronica.es/ (Tràmit: Solicitud de ayuda al transporte curso 2020/2021).

La cuantía de la ayuda podrá variar entre 60 i 100 euros, atendiendo a criterios de situación de desempleo en la unidad familiar, solicitantes con diversidad funcional, o familia numerosa o monoparental.

Esta convocatoria de ayudas se suma a las iniciativas desarrolladas por el Ajuntament d’Alfafar para mejorar la formación y capacitación técnica de las y los jóvenes, incrementando así sus posibilidades de desarrollo personal y su empleabilidad.

Alfafar convoca ajudes al transport per a estudiants

Alfafar, 15/10/2020

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la Regidoria de Joventut, ha convocat unes noves ajudes al transport públic per a joves estudiants residents en el municipi d’Alfafar. L’objectiu d’aquestes ajudes econòmiques és garantir una vertadera igualtat d’accés als estudis superiors, amb independència del lloc d’estudi, i alleujar l’impacte que aquestes despeses suposen en l’economia familiar,,ca,Aquestes ajudes estan dirigides a joves d’entre,,ca,que cursen presencialment estudis universitaris de grau,,ca,enginyeria o màster,,ca,o cicles formatius de grau bàsic,,ca,mitjà o superior,,ca,o equivalent en ensenyaments artístics superiors,,ca,en un centre educatiu fora de la localitat d’Alfafar,,ca,durant el curs,,ca,Podran sol,,ca,licitar-la les persones que reunisquen els requisits que arrepleguen les bases de la convocatòria,,ca.

Aquestes ajudes estan dirigides a joves d’entre 16 jo 35 anys, que cursen presencialment estudis universitaris de grau, enginyeria o màster, o cicles formatius de grau bàsic, mitjà o superior, o equivalent en ensenyaments artístics superiors, en un centre educatiu fora de la localitat d’Alfafar, durant el curs 2020/2021. Podran sol·licitar-la les persones que reunisquen els requisits que recullen les bases de la convocatòria.

Les sol·licituds, així com la resta de documentació, es presentaran entre el 16 d’octubre i el 12 de novembre mitjançant formulari accessible per via telemàtica a través de la seu electrònica del Ajuntament d’Alfafar en l’adreça https://alfafar.sedelectronica.es/ (Tràmit: Sol·licitud d’ajuda al transport curse 2020/2021).

La quantia de l’ajuda podrà variar entre 60 jo 100 euros, atenent criteris de situació de desocupació en la unitat familiar, sol·licitants amb diversitat funcional, o família nombrosa o monoparental,,ca,La documentació pertinent i el document de sol,,ca,licitud de l’ajuda,,ca,que està disponible en la pàgina web de l’Ajuntament,,ca,podran presentar-se fins al divendres,,ca,de novembre en les Oficines del Servei d’Atenció Ciutadana,,ca,de l’Ajuntament i del Barri Orba o mitjançant registre electrònic,,ca,Amb la concessió d’aquesta ajuda,,ca,que se sumisca a altres iniciatives per a millorar la formació i incrementar les possibilitats de desenvolupament personal i ocupació de les i els joves,,ca.

Aquesta convocatòria d’ajudes se suma a les iniciatives desenvolupades pel Ajuntament d’Alfafar per a millorar la formació i capacitació tècnica de les i els joves, incrementant així les seues possibilitats de desenvolupament personal i la seua ocupabilitat.