Alfafar defenderá las reclamaciones vecinales por el deterioro del servicio de Cercanías

L'Ajuntament d'Alfafar ha anunciat la intenció de donar suport i defensar davant Adif,es, Renfe i el Ministeri de Foment les peticions que una plataforma de veïns ha presentat al consistori a causa del greu deteriorament que presenta el servei de rodalies de Renfe,,es,una de les principals vies de connexió del municipi amb la ciutat de València,,es,La reducció del nombre de trens i dels vagons,,es,els retards en els serveis i la cancel·lació de trens sense avís previ provoquen les aglomeracions i la saturació del servei,,es,especialment durant les primeres hores del matí,,es, una de las principales vías de conexión del municipio con la ciudad de Valencia.
 
La reducción del número de trenes y de los vagones, los retrasos en los servicios y la cancelación de trenes sin aviso previo provocan las aglomeraciones y la saturación del servicio, especialmente durante las primeras horas de la mañana. La pujada dels preus dels bitllets any a any i les deficiències en confort,,es,seguretat i accessibilitat també són altres de les queixes que la plataforma veïnal ha transmès mitjançant un document al consistori,,es,Conscient que el servei de rodalies no és competència municipal,,es,l'Ajuntament es compromet a fer arribar les reclamacions a les entitats públiques responsables perquè es garanteixi un servei de rodalies digne i de qualitat,,es,que possibiliti reforçar una mobilitat sostenible,,es, seguridad y accesibilidad también son otras de las quejas que la plataforma vecinal ha transmitido mediante un documento al consistorio.
 
Consciente de que el servicio de cercanías no es competencia municipal, l’Ajuntament se compromete a hacer llegar las reclamaciones a las entidades públicas responsables para que se garantice un servicio de cercanías digno y de calidad, que posibilite reforzar una movilidad sostenible, segura i confortable,,es,Per a l'alcalde d'Alfafar,,es,el Ministeri de Foment no només no respon a la sol·licitud de finançament per al projecte de soterrament de les vies,,es,sinó que "tampoc està complint amb les normatives de contaminació acústica i d'accessibilitat",,es,a més de recollir i defensar les sol·licituds presentades per les i els veïns,,es,L | Alfafar treballarà per ampliar un document en el qual es proposa que el Ministeri de Foment prioritzi la inversió en personal,,es.
 
Para el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, el Ministerio de Fomento no solo no responde a la solicitud de financiación para el proyecto de soterramiento de las vías, sino que “tampoco está cumpliendo con las normativas de contaminación acústica y de accesibilidad”. Per això, además de recoger y defender las solicitudes presentadas por las y los vecinos, l’Ajuntament d’Alfafar trabajará para ampliar un documento en el que se propone que el Ministerio de Fomento priorice la inversión en personal, infraestructures i manteniment en les línies de rodalies de València,,es,es redueixin el preu dels títols de transport,,es,s'eliminin les barreres arquitectòniques perquè les estacions siguin,,es,accessibles i es realitzen els estudis necessaris per al soterrament de les vies que divideixen el nucli urbà d'Alfafar en dos,,es,una reclamació històrica del nostre municipi,,es,L’Ajuntament d’Alfafar ha anunciat la intenció de donar suport i defensar davant Adif,,ca, se reduzcan el precio de los títulos de transporte, se eliminen las barreras arquitectónicas para que las estaciones sean 100% accesibles y se realizan los estudios necesarios para el soterramiento de las vías que dividen el casco urbano de Alfafar en dos, una reclamación histórica de nuestro municipio.
 
ALFAFAR_TREN
 
L’Ajuntament d’Alfafar ha anunciat la intenció de donar suport i defensar davant Adif, Renfe i el Ministeri de Foment les peticions que una plataforma de veïns ha presentat en el consistori degut a la greu deterioració que presenta el servei de rodalia de Renfe,,ca,una de les principals vies de connexió del municipi amb la ciutat de València,,ca,La reducció del nombre de trens i dels vagons,,ca,els retards en els serveis i la cancel,,ca,lació de trens sense avís previ provoquen les aglomeracions i la saturació del servei,,ca,especialment durant les primeres hores del matí,,ca, una de les principals vies de connexió del municipi amb la ciutat de València.
 
La reducció del nombre de trens i dels vagons, els retards en els serveis i la cancel·lació de trens sense avís previ provoquen les aglomeracions i la saturació del servei, especialment durant les primeres hores del matí. La pujada dels preus dels bitllets any a any i les deficiències en confort,,ca,seguretat i accessibilitat també són unes altres de les queixes que la plataforma veïnal ha transmés mitjançant un document al consistori,,ca,Conscient que el servei de rodalia no és competència municipal,,ca,l’Ajuntament es compromet a fer arribar les reclamacions a les entitats públiques responsables perquè es garantisca un servei de rodalia digne i de qualitat,,ca,que possibilite reforçar una mobilitat sostenible,,ca,segura i confortable,,ca, seguretat i accessibilitat també són unes altres de les queixes que la plataforma veïnal ha transmés mitjançant un document al consistori.
 
Conscient que el servei de rodalia no és competència municipal, l’Ajuntament es compromet a fer arribar les reclamacions a les entitats públiques responsables perquè es garantisca un servei de rodalia digne i de qualitat, que possibilite reforçar una mobilitat sostenible, segura i confortable.
 
Per a l’alcalde d’Alfafar,,ca,el Ministeri de Foment no solament no respon a la sol,,ca,licitud de finançament per al projecte de soterrament de les vies,,ca,sinó que “tampoc està complint amb les normatives de contaminació acústica i d’accessibilitat”,,ca,a més de recollir i defensar les sol,,ca,licituds presentades per les i els veïns,,ca,l’Ajuntament d’Alfafar treballarà per a ampliar un document en el qual es proposa que el Ministeri de Foment prioritze la inversió en personal,,ca, Juan Ramón Adsuara, el Ministeri de Foment no solament no respon a la sol·licitud de finançament per al projecte de soterrament de les vies, sinó que “tampoc està complint amb les normatives de contaminació acústica i d’accessibilitat”. Per això, a més de recollir i defensar les sol·licituds presentades per les i els veïns, l’Ajuntament d’Alfafar treballarà per a ampliar un document en el qual es proposa que el Ministeri de Foment prioritze la inversió en personal, infraestructures i manteniment en les línies de rodalia de València,,ca,es reduïsquen el preu dels títols de transport,,ca,s’eliminen les barreres arquitectòniques perquè les estacions siguen,,ca,accessibles i es realitzen els estudis necessaris per al soterrament de les vies que divideixen el nucli urbà d’Alfafar en dos,,ca,una reclamació històrica del nostre municipi,,ca,Alfafar defensarà les reclamacions veïnals pel deteriorament del servei de Rodalies,,es, es reduïsquen el preu dels títols de transport, s’eliminen les barreres arquitectòniques perquè les estacions siguen 100% accessibles i es realitzen els estudis necessaris per al soterrament de les vies que divideixen el nucli urbà d’Alfafar en dos, una reclamació històrica del nostre municipi.