Alfafar firma dos convenios para fomentar la inserción laboral y el comercio local

L’Ajuntament d’Alfafar ha firmado dos convenios de colaboración con las entidades Bona Gent y Emprende y Activa, respectivamente. Estos acuerdos posibilitarán a l’Ajuntament establecer líneas de trabajo conjuntas con el objetivo de promover la calidad de vida y la inserción laboral de las y los vecinos con diversidad funcional, així com posar en marxa accions que afavoreixin la promoció i el desenvolupament comercial del municipi,,es,Amb el conveni assolit amb l'entitat Bona Gent,,es,l'Ajuntament pretén desenvolupar i articular les mesures necessàries per generar ocupació dins el municipi per a les persones amb discapacitat,,es,així com convertir-se a través de la seva Agència de Desenvolupament Local,,es,qui seleccionarà les i els candidats segons les ofertes laborals enviades des Bona Gent,,es,en interlocutor amb les empreses,,es.

Con el convenio alcanzado con la entidad Bona Gent, l’Ajuntament pretende desarrollar y articular las medidas necesarias para generar empleo dentro del municipio para las personas con discapacidad, así como convertirse a través de su Agencia de Desarrollo Local (ADL), quien seleccionará a las y los candidatos según las ofertas laborales enviadas desde Bona Gent, en interlocutor con las empresas.

L'entitat sense ànim de lucre Bona Gent desenvolupa,,es,un programa d'intermediació laboral adreçat a la inserció professional de persones amb diversitat funcional en empreses ordinàries,,es,accions d'informació i sensibilització al sector empresarial en matèria de contractació d'aquest col·lectiu,,es,i cursos de formació orientada a l'ocupació,,es,el conveni de col·laboració assolit amb l'associació de comerciants i empresaris Emprèn i Activa,,es,EyA,,tl, entre d'altres, un programa de intermediación laboral dirigido a la inserción profesional de personas con diversidad funcional en empresas ordinarias, acciones de información y sensibilización al sector empresarial en materia de contratación de dicho colectivo, y cursos de formación orientada al empleo.

Per la seva banda, el convenio de colaboración alcanzado con la asociación de comerciantes y empresarios Emprende y Activa (EyA) té com a objectiu el desenvolupament conjunt d'una sèrie d'actuacions i projectes dirigits a fomentar la coordinació i promoció del sector comercial i empresarial del municipi d'Alfafar,,es,segons l'acordat,,es,l'Ajuntament i l'entitat Eya treballaran conjuntament per impulsar les accions proposades en el Pla Comercial del municipi,,es. Així, según lo acordado, l’Ajuntament y la entidad EyA trabajarán conjuntamente para impulsar las acciones propuestas en el Plan Comercial del municipio, realitzar estudis sobre la situació comercial d'Alfafar i posar en marxa projectes per a la modernització i professionalització que facin més atractiu i competitiu el teixit comercial de la localitat,,es,L'entitat Emprèn i Activa treballa per generar sinèrgies i afavorir la col·laboració entre comerços locals a través d'activitats de,,es,professional i formació,,es.

La entidad Emprende y Activa trabaja por generar sinergias y favorecer la colaboración entre comercios locales a través de actividades de networking profesional y formación, així com per apropar al món empresarial a les institucions públiques i a les i els ciutadans mitjançant acords de col·laboració entre entitats privades i públiques,,es,L’Ajuntament d’Alfafar ha signat dos convenis de col,,ca,laboració amb les entitats Bona Gent i Emprén i Activa,,ca,Aquests acords possibilitaran a l’Ajuntament establir línies de treball conjuntes amb l’objectiu de promoure la qualitat de vida i la inserció laboral de les i els veïns amb diversitat funcional,,ca.

Convenio Emprende y Activa

L’Ajuntament d’Alfafar ha signat dos convenis de col·laboració amb les entitats Bona Gent i Emprén i Activa, respectivament. Aquests acords possibilitaran a l’Ajuntament establir línies de treball conjuntes amb l’objectiu de promoure la qualitat de vida i la inserció laboral de les i els veïns amb diversitat funcional, així com posar en marxa accions que afavorisquen la promoció i el desenvolupament comercial del municipi,,ca,Amb el conveni aconseguit amb l’entitat Bona Gent,,ca,l’Ajuntament pretén desenvolupar i articular les mesures necessàries per a generar ocupació dins del municipi per a les persones amb discapacitat,,ca,així com convertir-se a través de la seua Agència de Desenvolupament Local,,ca,qui seleccionarà a les i els candidats segons les ofertes laborals enviades des de Bona Gent,,ca,en interlocutor amb les empreses,,ca.
 
Amb el conveni aconseguit amb l’entitat Bona Gent, l’Ajuntament pretén desenvolupar i articular les mesures necessàries per a generar ocupació dins del municipi per a les persones amb discapacitat, així com convertir-se a través de la seua Agència de Desenvolupament Local (ADL), qui seleccionarà a les i els candidats segons les ofertes laborals enviades des de Bona Gent, en interlocutor amb les empreses.
 
L’entitat sense ànim de lucre Bona Gent desenvolupa,,ca,un programa d’intermediació laboral dirigit a la inserció professional de persones amb diversitat funcional en empreses ordinàries,,ca,accions d’informació i sensibilització al sector empresarial en matèria de contractació d’aquest col,,ca,i cursos de formació orientada a l’ocupació,,ca,el conveni de col,,ca,laboració aconseguit amb l’associació de comerciants i empresaris Emprén i Activa,,ca,EiA,,haw, entre altres, un programa d’intermediació laboral dirigit a la inserció professional de persones amb diversitat funcional en empreses ordinàries, accions d’informació i sensibilització al sector empresarial en matèria de contractació d’aquest col·lectiu, i cursos de formació orientada a l’ocupació.
 
Per part seua, el conveni de col·laboració aconseguit amb l’associació de comerciants i empresaris Emprén i Activa (EiA) té com a objectiu el desenvolupament conjunt d’una sèrie d’actuacions i projectes dirigits a fomentar la coordinació i promoció del sector comercial i empresarial del municipi d’Alfafar,,ca,segons l’acordat,,ca,l’Ajuntament i l’entitat EiA treballaran conjuntament per a impulsar les accions proposades en el Pla Comercial del municipi,,ca. Així, segons l’acordat, l’Ajuntament i l’entitat EiA treballaran conjuntament per a impulsar les accions proposades en el Pla Comercial del municipi, realitzar estudis sobre la situació comercial d’Alfafar i posar en marxa projectes per a la modernització i professionalització que facen més atractiu i competitiu el teixit comercial de la localitat,,ca,L’entitat Emprén i Activa treballa per generar sinergies i afavorir la col,,ca,laboració entre comerços locals a través d’activitats de,,ca,professional i formació,,ca,així com per acostar al món empresarial a les institucions públiques i a les i els ciutadans mitjançant acords de col,,ca.
 
L’entitat Emprén i Activa treballa per generar sinergies i afavorir la col·laboració entre comerços locals a través d’activitats de networking professional i formació, així com per acostar al món empresarial a les institucions públiques i a les i els ciutadans mitjançant acords de col·laboració entre entitats privades i públiques,,ca,Alfafar signa dos convenis per fomentar la inserció laboral i el comerç local,,es,L'Ajuntament d'Alfafar ha signat dos convenis de col·laboració amb les entitats Bona Gent i Emprèn i Activa,,es,Aquests acords possibilitaran a l'Ajuntament establir línies de treball conjuntes amb l'objectiu de promoure la qualitat de vida i la inserció laboral de les i els veïns amb diversitat funcional,,es.