Alfafar fomenta la participació ciutadana amb diferents iniciatives entre les seves associacions,,es,van rebre una nova sessió formativa sobre gestió documental i en breu rebran una altra sobre fiscalitat,,es,El servei d'assessoria bimensual de cadenes s'ha consolidat com un important suport a estes en temes fiscals,,es,comptables o legals,,es,S'ha reforçat la comunicació amb el teixit associatiu,,es,informant puntualment d'assumptes del seu interès,,es

Alfafar fomenta la participació ciutadana amb diferents iniciatives entre les seves associacions,,es,van rebre una nova sessió formativa sobre gestió documental i en breu rebran una altra sobre fiscalitat,,es,El servei d'assessoria bimensual de cadenes s'ha consolidat com un important suport a estes en temes fiscals,,es,comptables o legals,,es,S'ha reforçat la comunicació amb el teixit associatiu,,es,informant puntualment d'assumptes del seu interès,,es
  • Dissabte 21 recibieron una nueva sesión formativa sobre gestión documental y en breve recibirán otra sobre fiscalidad.
  • El servicio de asesoría bimensual a asociaciones se ha consolidado como un importante apoyo a las mismas en temas fiscales, contables o legales.
  • Se ha reforzado la comunicación con el tejido asociativo, informándoles puntualmente de asuntos de su interés, com la consulta pública del Reglament Municipal de Participació Ciutadana,,es,subvencions o jornades informatives,,es,En breu disposaran d'noves eines com un renovat portal web d'associacions,,es,o accions en pro de l'empoderament ciutadà,,es,entre elles una plataforma de pressupostos participatius,,es,La Regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament d'Alfafar ha celebrat aquest dissabte,,es,una nova sessió formativa del Curs-Taller "Obligacions Documentals de les Associacions",,es, subvenciones o jornadas informativas.
  • En breve dispondrán de novedosas herramientas como un renovado portal web de asociaciones, o acciones en pro del empoderamiento ciudadano, entre ellas una plataforma de presupuestos participativos.
Alfafar, 24/10/2017:
La Concejalía de Participación Ciudadana de l’Ajuntament d’Alfafar ha celebrado este sábado 21 d'octubre, una nueva sesión formativa del Curso-Taller “Obligaciones Documentales de las Asociaciones”, impartida per la Fundació Horta Sud en un dels espais municipals del consistori,,es,Entre la desena d'associacions d'Alfafar que han assistit a aquesta formació en gestió documental,,es,es trobaven entitats de molt diversa índole,,es,des esportives fins culturals,,es,passant per solidàries,,es,laborals i fins i tot de seguretat ciutadana,,es,Durant aquesta sessió formativa,,es.
Entre la decena de asociaciones de Alfafar que han asistido a dicha formación en gestión documental, se encontraban entidades de muy diversa índole, desde deportivas hasta culturales, pasando por solidarias, laborales e incluso de seguridad ciudadana. Durante esta sesión formativa, se'ls ha assessorat i dotat d'eines perquè la gestió i desenvolupament d'accions de les seves respectives entitats estiguin actualitzades i regulades d'acord amb la llei vigent en matèria d'associacionisme local,,es,Des de la Secretaria General de l'Ajuntament d'Alfafar,,es,com a òrgan responsable de la gestió i actualització del Registre Municipal d'Associacions,,es,s'ha fet un seguiment de l'organització i desenvolupament d'aquesta formació,,es.
Desde la Secretaría General de l’Ajuntament d’Alfafar, como órgano responsable de la gestión y actualización del Registro Municipal de Asociaciones, se ha realizado un seguimiento de la organización y desarrollo de esta formación, com a compromís amb la ciutadania d'Alfafar recollit a la Carta de Serveis Municipal,,es,En breu el teixit associatiu d'Alfafar serà novament convocat per a la celebració d'una altra formació,,es,sent el contingut proposat per a l'ocasió la fiscalitat i tot el relacionat amb aquesta temàtica,,es,el proper mes de novembre,,es.
En breve el tejido asociativo de Alfafar será nuevamente convocado para la celebración de otra formación, siendo el contenido propuesto para la ocasión la fiscalidad y todo lo relacionado con dicha temática.
Així mateix, el próximo mes de noviembre, les associacions que així ho sol·licitin podran rebre el servei d'assessoria bimensual que ofereix l'Ajuntament d'Alfafar també a través de la Fundació Horta Sud com a membre de la Xarxa Participa de la comarca,,es,i que s'ha consolidat com un important suport a les entitats en acompanyament i assessorament en temes d'organització,,es,diagnòstic o projectes,,es,Des de la Regidoria de Participació Ciutadana es persegueix l'objectiu d'enfortir l'estructura del teixit associatiu d'Alfafar,,es, y que se ha consolidado como un importante apoyo a las entidades en acompañamiento y asesoramiento en temas de organización, diagnóstico o proyectos.
Desde la Concejalía de Participación Ciudadana se persigue el objetivo de fortalecer la estructura del tejido asociativo de Alfafar, per la qual cosa s'està treballant en reforçar la comunicació amb tots els seus components,,es,mantenint-los informats puntualment de qualsevol assumpte que es considera del seu interès,,es,com la recent obertura del període de consulta pública del Reglament Municipal de Participació Ciutadana prèvia a la seva aprovació per ple,,es,així com de les convocatòries de subvencions de les que puguin beneficiar,,es,amb suport i assessorament per a la seva concurrència en les mateixes,,es,o de jornades informatives entre altres accions,,es, manteniéndoles informados puntualmente de cualquier asunto que se considera de su interés, como la reciente apertura del período de consulta pública del Reglamento Municipal de Participación Ciudadana previa a su aprobación por pleno, así como de las convocatorias de subvenciones de las que pudieran beneficiarse, con apoyo y asesoramiento para su concurrencia en las mismas, o de jornadas informativas entre otras acciones.
Com a complement per reforçar la seva identitat dins el teixit associatiu i cap a la ciutadania,,es,les entitats comptaran aviat amb un renovat portal web d'associacions,,es,amb el qual mostrar la seva oferta d'activitats a la demanda de coneixement de la mateixa per part de la població,,es,la qual també disposarà en breu d'noves eines i accions en pro de l'empoderament ciutadà,,es,sent la primera d'elles una plataforma de pressupostos participatius,,es,a la qual seguiran altres iniciatives en aquesta mateixa línia,,es, las entidades contarán pronto con un renovado portal web de asociaciones, con el que mostrar su oferta de actividades a la demanda de conocimiento de la misma por parte de la población, la cual también dispondrá en breve de novedosas herramientas y acciones en pro del empoderamiento ciudadano, siendo la primera de ellas una plataforma de presupuestos participativos, a la que seguirán otras iniciativas en esa misma línea, amb la finalitat d'aconseguir una participació ciutadana efectiva en el municipi,,es,que reverteixi en la presa de decisions i per tant en la gestió de futures accions i actuacions de l'Ajuntament d'Alfafar,,es,Alfafar fomenta la participació ciutadana amb diferents iniciatives entre les seues associacions,,ca,van rebre una nova sessió formativa sobre gestió documental i en breu rebran una altra sobre fiscalitat,,ca, que revierta en la toma de decisiones y por lo tanto en la gestión de futuras acciones y actuaciones de l’Ajuntament d’Alfafar.
curso_obligaciones_documentales_1
Alfafar fomenta la participació ciutadana amb diferents iniciatives entre les seues associacions
  • El dissabte 21 van rebre una nova sessió formativa sobre gestió documental i en breu rebran una altra sobre fiscalitat.
  • El servei d’assessoria bimensual a associacions s’ha consolidat com un important suport a les mateixes en temes fiscals,,ca,comptables o legals,,ca,S’ha reforçat la comunicació amb el teixit associatiu,,ca,informant-los puntualment d’assumptes del seu interès,,ca,com la consulta pública del Reglament Municipal de Participació Ciutadana,,ca,subvencions o jornades informatives,,ca,En breu disposaran de noves eines com un renovat portal web d’associacions,,ca,o accions en pro de l’apoderament ciutadà,,ca, comptables o legals.
  • S’ha reforçat la comunicació amb el teixit associatiu, informant-los puntualment d’assumptes del seu interès, com la consulta pública del Reglament Municipal de Participació Ciutadana, subvencions o jornades informatives.
  • En breu disposaran de noves eines com un renovat portal web d’associacions, o accions en pro de l’apoderament ciutadà, entre elles una plataforma de pressupostos participatius,,ca,La Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament d’Alfafar ha celebrat aquest dissabte,,ca,una nova sessió formativa del Curs-Taller “Obligacions Documentals de les Associacions”,,ca,impartida per la Fundació Horta Sud en un dels espais municipals del consistori,,ca,Entre la desena d’associacions d’Alfafar que han assistit a aquesta formació en gestió documental,,ca,es trobaven entitats de molt diversa índole,,ca,des d’esportives fins a culturals,,ca.
Alfafar, 24/10/2017:
La Regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament d’Alfafar ha celebrat aquest dissabte 21 d’octubre, una nova sessió formativa del Curs-Taller “Obligacions Documentals de les Associacions”, impartida per la Fundació Horta Sud en un dels espais municipals del consistori.
Entre la desena d’associacions d’Alfafar que han assistit a aquesta formació en gestió documental, es trobaven entitats de molt diversa índole, des d’esportives fins a culturals, passant per solidàries,,ca,laborals i fins i tot de seguretat ciutadana,,ca,Durant aquesta sessió formativa,,ca,se’ls ha assessorat i dotat d’eines perquè la gestió i desenvolupament d’accions de les seues respectives entitats estiguen actualitzades i regulades conforme a la llei vigent en matèria d’associacionisme local,,ca,Des de la Secretaria General de l’Ajuntament d’Alfafar,,ca,com a òrgan responsable de la gestió i actualització del Registre Municipal d’Associacions,,ca, laborals i fins i tot de seguretat ciutadana. Durant aquesta sessió formativa, se’ls ha assessorat i dotat d’eines perquè la gestió i desenvolupament d’accions de les seues respectives entitats estiguen actualitzades i regulades conforme a la llei vigent en matèria d’associacionisme local.
Des de la Secretaria General de l’Ajuntament d’Alfafar, com a òrgan responsable de la gestió i actualització del Registre Municipal d’Associacions, s’ha realitzat un seguiment de l’organització i desenvolupament d’aquesta formació,,ca,com a compromís amb la ciutadania d’Alfafar arreplegat en la Carta de Serveis Municipal,,ca,En breu el teixit associatiu d’Alfafar serà novament convocat per a la celebració d’una altra formació,,ca,sent el contingut proposat per a l’ocasió la fiscalitat i tot el relacionat amb aquesta temàtica,,ca,el pròxim mes de novembre,,ca,les associacions que així ho sol,,ca, com a compromís amb la ciutadania d’Alfafar arreplegat en la Carta de Serveis Municipal.
En breu el teixit associatiu d’Alfafar serà novament convocat per a la celebració d’una altra formació, sent el contingut proposat per a l’ocasió la fiscalitat i tot el relacionat amb aquesta temàtica. Així mateix, el pròxim mes de novembre, les associacions que així ho sol·liciten podran rebre el servei d’assessoria bimensual que ofereix l’Ajuntament d’Alfafar també a través de la Fundació Horta Sud com a membre de la Xarxa Participa de la comarca,,ca,i que s’ha consolidat com un important suport a les entitats en acompanyament i assessorament en temes d’organització,,ca,diagnòstic o projectes,,ca,Des de la Regidoria de Participació Ciutadana es persegueix l’objectiu d’enfortir l’estructura del teixit associatiu d’Alfafar,,ca, i que s’ha consolidat com un important suport a les entitats en acompanyament i assessorament en temes d’organització, diagnòstic o projectes.
Des de la Regidoria de Participació Ciutadana es persegueix l’objectiu d’enfortir l’estructura del teixit associatiu d’Alfafar, per a açò s’està treballant a reforçar la comunicació amb tots els seus components,,ca,mantenint-los informats puntualment de qualsevol assumpte que es considera del seu interès,,ca,com la recent obertura del període de consulta pública del Reglament Municipal de Participació Ciutadana prèvia a la seua aprovació per ple,,ca,així com de les convocatòries de subvencions de les quals pogueren beneficiar-se,,ca,amb suport i assessorament per a la seua concurrència en les mateixes,,ca, mantenint-los informats puntualment de qualsevol assumpte que es considera del seu interès, com la recent obertura del període de consulta pública del Reglament Municipal de Participació Ciutadana prèvia a la seua aprovació per ple, així com de les convocatòries de subvencions de les quals pogueren beneficiar-se, amb suport i assessorament per a la seua concurrència en les mateixes, o de jornades informatives entre altres accions,,ca,Com a complement per a reforçar la seua identitat dins del teixit associatiu i cap a la ciutadania,,ca,les entitats comptaran prompte amb un renovat portal web d’associacions,,ca,amb el qual mostrar la seua oferta d’activitats a la demanda de coneixement de la mateixa per part de la població,,ca,la qual també disposarà en breu de noves eines i accions en pro de l’apoderament ciutadà,,ca,sent la primera d’elles una plataforma de pressupostos participatius,,ca.
Com a complement per a reforçar la seua identitat dins del teixit associatiu i cap a la ciutadania, les entitats comptaran prompte amb un renovat portal web d’associacions, amb el qual mostrar la seua oferta d’activitats a la demanda de coneixement de la mateixa per part de la població, la qual també disposarà en breu de noves eines i accions en pro de l’apoderament ciutadà, sent la primera d’elles una plataforma de pressupostos participatius, a la qual seguiran altres iniciatives en aqueixa mateixa línia,,ca,amb la finalitat d’aconseguir una participació ciutadana efectiva en el municipi,,ca,que revertisca en la presa de decisions i per tant en la gestió de futures accions i actuacions de l’Ajuntament d’Alfafar,,ca, amb la finalitat d’aconseguir una participació ciutadana efectiva en el municipi, que revertisca en la presa de decisions i per tant en la gestió de futures accions i actuacions de l’Ajuntament d’Alfafar.