Alfafar impulsa la participació juvenil a través d'una formació en associacionisme i emprenedoria social,,es,Pretén que els i les joves siguin els protagonistes del seu propi aprenentatge,,es,El projecte es desenvoluparà en horari de matí els dissabtes del,,es,Alfafar inicia aquest dissabte dia,,es,d'abril un curs per al Associacionisme Juvenil inclòs en el projecte "Participació juvenil,,es,iniciatives,,es,associacionisme i emprenedoria social "de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Alfafar,,es.

Alfafar impulsa la participació juvenil a través d'una formació en associacionisme i emprenedoria social,,es,Pretén que els i les joves siguin els protagonistes del seu propi aprenentatge,,es,El projecte es desenvoluparà en horari de matí els dissabtes del,,es,Alfafar inicia aquest dissabte dia,,es,d'abril un curs per al Associacionisme Juvenil inclòs en el projecte "Participació juvenil,,es,iniciatives,,es,associacionisme i emprenedoria social "de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament d'Alfafar,,es.

  • Pretende que los y las jóvenes sean los protagonistas de su propio aprendizaje.
  • El proyecto se desarrollará en horario de mañana los sábados del 8 d'abril al 14 de juliol de 2017.
Alfafar 07/04/2017:
Alfafar inicia este sábado día 8 de abril un curso para el Asociacionismo Juvenil incluido en el proyecto “Participación juvenil: iniciativas, asociacionismo y emprendimiento social” de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Alfafar.
Aquest curs, adreçat al jovent del municipi de fins,,es,està basat en una metodologia d'investigació-acció participativa en què els i les joves seran els protagonistes del seu propi aprenentatge,,es,Es busca promoure la reflexió i consciència social en els i les joves del municipi sobre el que els envolta per a la posterior posada en marxa d'iniciatives juvenils de caràcter social,,es,El curso se impartirá en l’Espai Jove d’Alfafar y tendrán una duración de,,ca 30 anys, está basado en una metodología de investigación-acción participativa en la que los y las jóvenes serán los protagonistas de su propio aprendizaje. Se busca promover la reflexión y conciencia social en los y las jóvenes del municipio sobre lo que les rodea para la posterior puesta en marcha de iniciativas juveniles de carácter social.
El curso se impartirá en l’Espai Jove d’Alfafar y tendrán una duración de 60 hores, durant les quals es capacitarà als i les participants per al disseny i posada en marxa de projectes d'emprenedoria social que generin un impacte positiu en la població jove,,es,a través de tallers teoricopràctics i assessoria individualitzada a cada projecte,,es, a través de talleres teórico-prácticos y asesoría individualizada a cada proyecto.
Uno de los objetivos principales del proyecto que se va a poner en marcha es promover una conciencia social para que ayuden al municipio desde su propia perspectiva y ofrecer una comunicación e interacción entre el colectivo juvenil y el resto de colectivos para una mejora de la participación juvenil en el municipio de Alfafar que perdure mediante la creación de asociaciones juveniles y prestadoras de servicios a la juventud.
Aquest projecte pretén impulsar i donar suport a la participació activa i compromesa de la joventut,,es,tant de forma individual com col·lectivament a través de l'associacionisme juvenil,,es,en el desenvolupament social,,es,polític,,es,econòmic i cultural del municipi i de la societat,,es,així com la futura creació del Consell Local de la Joventut,,es,Es pretén que la implantació territorial dels projectes sigui primordialment local,,es,pel que està oberta a tota la població jove del municipi d'Alfafar,,es,si bé,,es, tanto de forma individual como colectivamente a través del asociacionismo juvenil, en el desarrollo social, político, económico y cultural del municipio y de la sociedad, así como la futura creación del Consell Local de la Joventut.
Se pretende que la implantación territorial de los proyectos sea primordialmente local, por lo que está abierta a toda la población joven del municipio de Alfafar. Si bien, podran participar joves d'altres aquests municipis fomentat la creació de xarxes entre la joventut,,es,El projecte "Participació juvenil,,es,associacionisme i emprenedoria social "del qual formen part aquests tallers,,es,està coordinat per la persona seleccionada a la Beca Postgrau de la Diputació de València i tindrà lloc a l'Espai Jove d'Alfafar situat a la plaça Sequer de Nelot,,es,Alfafar impulsa la participació juvenil a través d’una formació en associacionisme i empreniment social,,ca.
El proyecto “Participación juvenil: iniciativas, asociacionismo y emprendimiento social” del que forman parte estos talleres, está coordinado por la persona seleccionada en la Beca Postgrado de la Diputación de Valencia y tendrá lugar en l’Espai Jove d’Alfafar situado en la plaça Sequer de Nelot.
PARTICIPACIÓ JUVENIL ALFAFAR

Alfafar impulsa la participació juvenil a través d’una formació en associacionisme i empreniment social.

  • Pretén que els i les jóvens siguen els protagonistes del seu propi aprenentatge,,ca,El projecte es desenrotllarà en horari de matí els dissabtes del,,ca,Alfafar inicia aquest dissabte dia,,ca,d’abril un curs per a l’Associacionisme Juvenil inclòs en el projecte “Participació juvenil,,ca,iniciatives,,ca,associacionisme i empreniment social” de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Alfafar,,ca,Aquest curs,,ca,dirigit a la joventut del municipi de fins a,,ca.
  • El projecte es desenrotllarà en horari de matí els dissabtes del 8 d’abril al 14 de juliol de 2017.
Alfafar 07/04/2017:
Alfafar inicia aquest dissabte dia 8 d’abril un curs per a l’Associacionisme Juvenil inclòs en el projecte “Participació juvenil: iniciatives, associacionisme i empreniment social” de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Alfafar.
Aquest curs, dirigit a la joventut del municipi de fins a 30 anys, està basat en una metodologia de recerca-acció participativa en la qual els i les joves seran els protagonistes del seu propi aprenentatge. Se busca promoure la reflexió i consciència social en els i les joves del municipi sobre el que els envolta per a la posterior engegada d’iniciatives juvenils de caràcter social.
El curs s’impartirà en l’Espai Jove d’Alfafar i tindran una durada de 60 hores, durant les quals es capacitarà als i les participants per al disseny i engegada de projectes de empreniment social que generen un impacte positiu en la població jove, a través de tallers teòric-pràctics i assessoria individualitzada a cada projecte.
Un dels objectius principals del projecte que es va a engegar és promoure una consciència social perquè ajuden al municipi des de la seua pròpia perspectiva i oferir una comunicació i interacció entre el col·lectiu juvenil i la resta de col·lectius per a una millora de la participació juvenil en el municipi d’Alfafar que perdure mitjançant la creació d’associacions juvenils i prestadores de serveis a la joventut,,ca,Aquest projecte pretén impulsar i recolzar la participació activa i compromesa de la joventut,,ca,tant de forma individual com col,,ca,lectivament a través de l’associacionisme juvenil,,ca,en el desenvolupament social,,ca,polític,,ca,econòmic i cultural del municipi i de la societat,,ca,així com la futura creació del Consell Local de la Joventut,,ca.
Aquest projecte pretén impulsar i recolzar la participació activa i compromesa de la joventut, tant de forma individual com col·lectivament a través de l’associacionisme juvenil, en el desenvolupament social, polític, econòmic i cultural del municipi i de la societat, així com la futura creació del Consell Local de la Joventut.
Es pretén que la implantació territorial dels projectes siga primordialment local,,ca,per la qual cosa està oberta a tota la població jove del municipi d’Alfafar,,ca,Si el nadó,,vi,podran participar joves d’uns altres aquests municipis fomentat la creació de xarxes entre la joventut,,ca,El projecte “Participació juvenil,,ca,associacionisme i empreniment social” del que formen part aquests tallers,,ca, per la qual cosa està oberta a tota la població jove del municipi d’Alfafar. Si bé, podran participar joves d’uns altres aquests municipis fomentat la creació de xarxes entre la joventut.
El projecte “Participació juvenil: iniciatives, associacionisme i empreniment social” del que formen part aquests tallers, està coordinat per la persona seleccionada en la Beca Postgrau de la Diputació de València i tindrà lloc en l’Espai Jove d’Alfafar situat en la plaça Sequer de Nelot.