Alfafar inicia la campaña de comunicación y difusión de la nueva ordenanza de animales

L'Ajuntament d'Alfafar ha iniciat la campanya d'informació i difusió de totes les novetats que recull la modificació de l'Ordenança de Tinença d'Animals Domèstics i Potencialment Perillosos amb l'objectiu d'assolir entre tots un municipi amb un entorn urbà més net i amable per a la ciutadania i donar així resposta a una de les problemàtiques més assenyalades per les i els veïns d'Alfafar,,es,la neteja de les vies públiques,,es,La campanya s'inicia amb el repartiment entre els dies,,es: la limpieza de las vías públicas.
 
La campaña se inicia con el reparto entre los días 15 i 31 de gener d'una ampolla polvoritzadora i un os dispensador a tots els i les propietàries que tinguin censats els seus animals al municipi,,es,i continuarà amb la difusió pels canals oficials L | Alfafar així com en domicilis i centres educatius del municipi del,,es,de febrer de totes les novetats que recull la modificació de l'Ordenança,,es,per impulsar,,es,la coresponsabilitat en matèria de tinença d'animals domèstics,,es, y continuará con la difusión por los canales oficiales de l’Ajuntament d’Alfafar así como en domicilios y centros educativos del municipio del 7 de gener al 28 de febrero de todas las novedades que recoge la modificación de la Ordenanza, para impulsar, d'aquesta manera, la corresponsabilidad en materia de tenencia de animales domésticos. D'aquesta manera, els veïns i veïnes d'Alfafar rebran a casa al llarg dels propers dies un díptic informatiu que recull les noves directrius que estipula la normativa,,es,com es recull en aquesta Ordenança,,es,a partir d'ara les i els propietaris d'animals han de portar obligatòriament una ampolla amb aigua i vinagre al,,es,o algun altre producte desinfectant per netejar els orins,,es.
 
Així, como se recoge en dicha Ordenanza, a partir de ahora las y los propietarios de animales deberán llevar obligatoriamente una botella con agua y vinagre al 50% o algún otro producto desinfectante para limpiar los orines, i hauran de practicar una anàlisi ADN a les mascotes per poder identificar els excrements que no siguin recollides per a la seva posterior sanció econòmica,,es,Les extraccions de sang i la creació del perfil genètic no suposaran una despesa addicional,,es,ja que serà costejat pel mateix consistori,,es,Les i els propietaris que registrin a l'animal abans del,,es,de febrer podran tenir accés a la subvenció de l'anàlisi d'ADN,,es,Durant el mes de març,,es,l'Ajuntament contactarà amb les i els veïns per iniciar les extraccions,,es. Las extracciones de sangre y la creación del perfil genético no supondrán un gasto adicional, ya que será costeado por el mismo consistorio.
 
Las y los propietarios que registren al animal antes del 28 de febrero podrán tener acceso a la subvención del análisis de ADN. Durante el mes de marzo, l’Ajuntament contactará con las y los vecinos para iniciar las extracciones.
 
Més, la prohibició de la permanència continuada dels animals en balcons,,es,terrasses i patis i la posada en disposició a la Policia Local del protocol d'actuació en casos d'abandonament de mascotes a vehicles són altres de les novetats que inclou la modificació,,es, terrazas y patios y la puesta en disposición a la Policía Local del protocolo de actuación en casos de abandono de mascotas en vehículos son otras de las novedades que incluye la modificación.
 
Aquest esforç en comunicació per part de l'Ajuntament d'Alfafar pretén promoure la consciència ciutadana i la coresponsabilitat veïnal especialment en el tractament dels orins i excrements dels animals domèstics per aconseguir entre tota la ciutadania un Alfafar més net i solucionar així 1 dels principals problemes del municipi,es.
 
campanya-animals
 
L’Ajuntament d’Alfafar ha iniciat la campanya d’informació i difusió de totes les novetats que recull la modificació de l’Ordenança de Tinença d’Animals Domèstics i Potencialment Perillosos amb l’objectiu d’aconseguir entre tots un municipi amb un entorn urbà més net i amable per a la ciutadania i donar així resposta a una de les problemàtiques més assenyalades per les i els veïns d’Alfafar,,ca,la neteja de les vies públiques,,ca: la neteja de les vies públiques.
 
La campanya s’inicia amb el repartiment entre els dies,,ca,de gener d’una botella polvoritzadora i un os dispensador a tots els i les propietàries que tinguen censats als seus animals en el municipi,,ca,i continuarà amb la difusió pels canals oficials de l’Ajuntament d’Alfafar així com en domicilis i centres educatius del municipi del,,ca,de febrer de totes les novetats que recull la modificació de l’Ordenança,,ca,per a impulsar,,ca,la coresponsabilitat en matèria de tinença d’animals domèstics,,ca 15 jo 31 de gener d’una botella polvoritzadora i un os dispensador a tots els i les propietàries que tinguen censats als seus animals en el municipi, i continuarà amb la difusió pels canals oficials de l’Ajuntament d’Alfafar així com en domicilis i centres educatius del municipi del 7 de gener al 28 de febrer de totes les novetats que recull la modificació de l’Ordenança, per a impulsar, d’aquesta forma, la coresponsabilitat en matèria de tinença d’animals domèstics. D’aquesta manera, els veïns i veïnes d’Alfafar rebran a les seues cases al llarg dels pròxims dies un díptic informatiu que recull les noves directrius que estipula la normativa,,ca,com es recull en aquesta Ordenança,,ca,a partir d’ara les i els propietaris d’animals hauran de portar obligatòriament una botella amb aigua i vinagre al,,ca,o algun altre producte desinfectant per a netejar els orines,,ca.
 
Així, com es recull en aquesta Ordenança, a partir d’ara les i els propietaris d’animals hauran de portar obligatòriament una botella amb aigua i vinagre al 50% o algun altre producte desinfectant per a netejar els orines, i hauran de practicar una anàlisi ADN a les mascotes per a poder identificar la femta que no siguen recollides per a la seua posterior sanció econòmica,,ca,Les extraccions de sang i la creació del perfil genètic no suposaran una despesa addicional,,ca,ja que serà costejat pel mateix consistori,,ca,Les i els propietaris que registren a l’animal abans del,,ca,de febrer podran tindre accés a la subvenció de l’anàlisi d’ADN,,ca,Durant el mes de març,,ca. Les extraccions de sang i la creació del perfil genètic no suposaran una despesa addicional, ja que serà costejat pel mateix consistori.
 
Les i els propietaris que registren a l’animal abans del 28 de febrer podran tindre accés a la subvenció de l’anàlisi d’ADN. Durant el mes de març, l’Ajuntament contactarà amb les i els veïns per a iniciar les extraccions,,ca,la prohibició de la permanència continuada dels animals en balcons,,ca,terrasses i patis i la posada en disposició a la Policia Local del protocol d’actuació en casos d’abandó de mascotes en vehicles són unes altres de les novetats que inclou la modificació,,ca.
A més, la prohibició de la permanència continuada dels animals en balcons, terrasses i patis i la posada en disposició a la Policia Local del protocol d’actuació en casos d’abandó de mascotes en vehicles són unes altres de les novetats que inclou la modificació.
 
Aquest esforç en comunicació per part de l’Ajuntament d’Alfafar pretén promoure la consciència ciutadana i la coresponsabilitat veïnal especialment en el tractament dels orines i la femta dels animals domèstics per a aconseguir entre tota la ciutadania un Alfafar més net i solucionar així un dels principals problemes del municipi,,ca,Alfafar inicia la campanya de comunicació i difusió de la nova ordenança d'animals,,es.