Alfafar se reivindica como ciudad más moderna y accesible con una nueva inversión

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de su concejalía de Urbanismo, ha aprobado un nuevo proyecto para la realización en los próximos meses de obras de urbanización en diversas calles de los barrios Orba y los Alfalares del municipio, continuando así con su firme compromiso de hacer de Alfafar un espacio más amable y accesible para la ciudadanía.

El projecte presentat i aprovat durant el mes de desembre recull les actuacions d'urbanització i millora de les infraestructures d'ús general que es realitzaran als carrers Sogorb,,es,Ciutat de Calataiud,,es,Creu Roja,,es,Fermín Vilar,,gl,Joanot Martorell y,,ca,amb una inversió total que arriba als,,es, Ciudad de Calatayud, Constitució, Cruz Roja, Fermín Vilar, Joanot Martorell y 8 de març, con una inversión total que alcanza los 63.442,69 €.

Aquestes noves obres que es duran a terme en els Alfafares i al Barri Orba són un exemple més de l'esforç del consistori en els últims mesos per convertir Alfafar en un municipi que compleixi les condicions del model de ciutat moderna,,es,més accessible per a la ciutadania i que incrementi la qualitat de vida de les i els veïns,,es,L | Alfafar ha posat en marxa nombroses actuacions per a la rehabilitació,,es, más accesible para la ciudadanía y que incremente la calidad de vida de las y los vecinos.

Així, l’Ajuntament d’Alfafar ha puesto en marcha numerosas actuaciones para la rehabilitación, urbanització i millora de l'accessibilitat de les vies i espais públics del municipi com les importants inversions realitzades per a una major accessibilitat a la Plaça Poeta Miguel Hernández,,es,l'av,,es,la plaça Vicente Blasco Ibáñez - Blanch i el carrer Sant Sebastià o el recent projecte aprovat amb el qual es millorarà l'accessibilitat de més d'una vintena de carrers i avingudes del Casc Antic d'Alfafar,,es,juntament amb aquestes importants inversions,,es, la avda. de la Albufera, la plaza Vicente Blasco Ibáñez – Blanch y la calle San Sebastián o el reciente proyecto aprobado con el que se mejorará la accesibilidad de más de una veintena de calles y avenidas del Casco Antiguo de Alfafar.

Més, junto con estas importantes inversiones, l'Ajuntament ha iniciat al Barri de Sant Jordi i continuarà a la resta de barris del municipi diverses actuacions per a la millora del mobiliari urbà,,es,amb la instal·lació de nous bancs i papereres,,es,així com petits arranjaments i reparacions en voreres i escocells,,es,ha aprovat un nou projecte per a la realització en els pròxims mesos d’obres d’urbanització en diversos carrers dels barris Orba i els Alfalars del municipi,,ca, con la instalación de nuevos bancos y papeleras, así como pequeños arreglos y reparaciones en aceras y alcorques.

DSC_0859

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua regidoria d’Urbanisme, ha aprovat un nou projecte per a la realització en els pròxims mesos d’obres d’urbanització en diversos carrers dels barris Orba i els Alfalars del municipi, continuant així amb el seu ferm compromís de fer d’Alfafar un espai més amable i accessible per a la ciutadania.
 
El projecte presentat i aprovat durant el mes de desembre recull les actuacions d’urbanització i millora de les infraestructures d’ús general que es realitzaran als carrers Sogorb,,ca,Ciutat de Calataiud,,ca,Constitució,,ca,Creu Roja,,ca,Joanot Martorell i,,ca,amb una inversió total que aconsegueix els,,ca, Ciutat de Calataiud, Constitució, Creu Roja, Fermín Vilar, Joanot Martorell i 8 Marc, amb una inversió total que aconsegueix els 63.442,69 €.
 
Aquestes noves obres que es duran a terme en els Alfafars i en el Barri Orba són un exemple més de l’esforç del consistori en els últims mesos per a convertir Alfafar en un municipi que complisca les condicions del model de ciutat moderna,,ca,més accessible per a la ciutadania i que incremente la qualitat de vida de les i els veïns,,ca,l’Ajuntament d’Alfafar ha posat en marxa nombroses actuacions per a la rehabilitació,,ca, més accessible per a la ciutadania i que incremente la qualitat de vida de les i els veïns.
 
Així, l’Ajuntament d’Alfafar ha posat en marxa nombroses actuacions per a la rehabilitació, urbanització i millora de l’accessibilitat de les vies i espais públics del municipi com les importants inversions realitzades per a una major accessibilitat en la Plaça Poeta Miguel Hernández,,ca,l'de,,no,la plaça Vicente Blasco Ibáñez – Blanch i el carrer Sant Sebastià o el recent projecte aprovat amb el qual es millorarà l’accessibilitat de més d’una vintena de carrers i avingudes del Barri antic d’Alfafar,,ca,juntament amb aquestes importants inversions,,ca, l’av. de l’Albufera, la plaça Vicente Blasco Ibáñez – Blanch i el carrer Sant Sebastià o el recent projecte aprovat amb el qual es millorarà l’accessibilitat de més d’una vintena de carrers i avingudes del Barri antic d’Alfafar.
 
A més, juntament amb aquestes importants inversions, l’Ajuntament ha iniciat en el Barri de Sant Jordi i continuarà en la resta de barris del municipi diverses actuacions per a la millora del mobiliari urbà,,ca,lació de nous bancs i papereres,,ca,així com xicotets arranjaments i reparacions en voreres i escocells,,ca,Alfafar es reivindica com a ciutat més moderna i accessible amb una nova inversió,,es,ha aprovat un nou projecte per a la realització en els propers mesos d'obres d'urbanització en diversos carrers dels barris Orba i els Alfalares del municipi,,es, amb la instal·lació de nous bancs i papereres, així com xicotets arranjaments i reparacions en voreres i escocells.