Auditories

Sección Auditorías en Transparencia

Auditoria efectuada per AENOR tendent a l'obtenció de la certificació de Qualitat de la Carta de Serveis de l'Ajuntament per a l'exercici 2014.

L'empresa AENOR va emetre el primer informe d'auditoria en data 8 de maig de 2014, en el qual consten un seguit d'observacions, oportunitats de millora i no conformitats.

L'Ajuntament Ple en la sessió de 26 de juny de 2014 va aprovar el Pla d'accions correctives (PAC) per adaptar la Carta de Serveis de l'Ajuntament d'Alfafar a l'informat per l'auditoria, remetent l'esmentat Pla i l'acord adoptat a AENOR perquè continuï la tramitació de la certificació de qualitat.

A la web municipal, apartat "Carta de Serveis" apareix publicada la part general de la mateixa, nova edició 2014, amb les modificacions introduïdes a partir de l'auditoria.


Auditoria efectuada per AENOR tendent a l’obtenció de la certificació de Qualitat de la Carta de Serveis de l’Ajuntament per a l’exercici 2014.

L’empresa AENOR va emetre el primer informe d’auditoria en data 8 de maig de 2014, en el qual consten una sèrie d’observacions, oportunitats de millora i no conformitats.

L’Ajuntament Ple en la sessió de 26 de juny de 2014 va aprovar el Pla d’accions correctives (PAC) per a adaptar la Carta de Serveis de l’Ajuntament d’Alfafar a l’informat per l’auditoria, remetent el citat Pla i l’acord adoptat a AENOR perquè continue la tramitació de la certificació de qualitat.

A la web municipal, apartat “Carta de Serveis” apareix publicada la part general de la mateixa, nova edició 2014, amb les modificacions introduïdes a partir de l’auditoria.
CARTA DE SERVEIS /CARTA DE SERVEIS 2014