CENTRES MUNICIPALS DE MAJORS/CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES

Centres Municipals de Majors/Centros Municipales de Mayores

Què oferixen?

Els dos Centres Municipals de Majors d’Alfafar disposen d’una àmplia oferta lúdica i cultural en la que participen activament les persones majors de la localitat. El programa de majors posa a disposició dels veïns més veterans un intens programa anual entorn de quatre pilars: formació, cultura, oci i turisme.

Els cursos i tallers, que es desenrotllen al llarg de tot l’any, són de diferents tipus: artístics (pintura, manualitats…) , de salut física (taichí, gimnàstica per a majors…) i intel·lectuals o de salut mental (entrenament de la memòria, informática…) .

A més d’estos tallers, els Centres Municipals de Majors servixen d’espai de reunió per als majors alfafarencs, que troben en ells un lloc on jugar a les cartes o al dòmino, disfrutar de vesprades de lectura, ballar, jugar al bingo, anar a la perruqueria o menjar de menú a preus públics adaptats a la seua economia. També s’organitzen, al llarg de tot l’any, nombroses xarrades, eixides, excursions i activitats lúdiques.


¿Qué ofrecen?

Los dos Centros Municipales de Mayores de Alfafar disponen de una amplia oferta lúdica y cultural en la que participan activamente las personas mayores de la localidad.

El programa de mayores pone a disposición de los vecinos más veteranos un intenso programa anual en torno a cuatro pilares: formación, cultura, ocio y turismo.

Los cursos y talleres, que se desarrollan a lo largo de todo el año, son de diferentes tipos: artísticos (pintura, manualidades…), de salud física (taichí, gimnasia para mayores…) e intelectuales o de salud mental (entrenamiento de la memoria, informática…).

Además de estos talleres, los Centros Municipales de Mayores sirven de espacio de reunión para los/las mayores alfafarenses, que encuentran en ellos un lugar donde jugar a las cartas o al dominó, disfrutar de tardes de lectura, bailar, jugar al bingo, ir a la peluquería o comer de menú a precios públicos adaptados a su economía. También se organizan, a lo largo de todo el año, numerosas charlas, salidas, excursiones y actividades lúdicas.

Quins requisits cal complir?

Per a poder participar en les diverses activitats, tan sols és necessari ser jubilat o pensionista i estar empadronat a Alfafar.


¿Qué requisitos hay que cumplir?

Para poder participar en las diversas actividades, tan sólo es necesario ser jubilado o pensionista y estar empadronado en Alfafar.

Activitats/Actividades

BALL

 • Centre de Majors Casc Antic: dimecres i dissabtes de 16h. a 20h.
 • Centre de Majors Barri Orba: diumenges de 16h. a 20h.

BAILE

 • Centro de Mayores Casco Antiguo: miércoles y sábados de 16h. a 20h.
 • Centro de Mayores Barrio Orba: domingos de 16h. a 20h.
Programa Envelliment Actiu MÉS VIDA ALS ANYS/Programa Envejecimiento Activo MÁS VIDA A LOS AÑOS

Podran inscriure’s en els tallers de Tercera Edat les persones que reunisquen els requisits següents:

 • Estar empadronat en el municipi d’Alfafar.
 • Tindre com a mínim 65 anys complits o major de 50 amb la condició de pensionistes del sistema públic de pensions.
 • Ser pensionistes de viudetat del sistema públic de pensions, l’edat de la qual siga igual o superior a 55 anys.
 • Es consideraran beneficiaris, en qualitat d’acompanyants, els cònjuges d’estes persones, encara que no cal que reunisquen els requisits d’edat i pensió.S’admetrà com a participant a un hijo/a amb discapacitat, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%, sempre que l’activitat la realitze amb els seus pares i davall la seua supervisió directa.
 • En tot cas, els sol·licitants hauran de valdre’s per si mateixos i no patir alteracions greus de mobilitat y/o comportament que impedisquen el normal exercici de l’activitat esportiva o intel·lectual.

Podrán inscribirse en los talleres de Tercera Edad las personas que reúnan los siguientes requisitos:

 • Estar empadronado/a en el municipio de Alfafar.
 • Tener como mínimo 65 años cumplidos o mayor de 50 con la condición de pensionistas del sistema público de pensiones.
 • Ser pensionistas de viudedad del sistema público de pensiones, cuya edad sea igual o superior a 55 años.
 • Se considerarán beneficiarios/as, en calidad de acompañantes, los cónyuges de estas personas, aunque no es preciso que reúnan los requisitos de edad y pensión. Se admitirá como participante a un hijo/a con discapacidad, con un grado de minusvalía igual o superior al 65%, siempre que la actividad la realice con sus padres y bajo su supervisión directa.
 • En todo caso, los/as solicitantes deberán valerse por sí mismos y no padecer alteraciones graves de movilidad y/o comportamiento que impidan el normal desarrollo de la actividad deportiva o intelectual.

Este programa multidisciplinari pretén conjugar l’activitat física, la salut mental i les relacions socials dels nostres majors per mitjà de tallers en els quals puguen reforçar les habilitats tant manuals o físiques com cognitives.

El programa formatiu «Més vida als anys» s’inaugura amb els tallers següents:

 • Taichi
 • Ceràmica
 • Manualitats
 • Lectura
 • Pintura en tela
 • Informàtica / Tecnologia
 • Memòria

Horari: de dilluns a divendres, matins i vesprades.

Lloc: les activitats emmarcades en este programa formatiu es realitzaran en els Centres Municipals de Majors, Nucli Antic i Barri Orba.

Duració de les classes: 60 minuts cada una.

Les places es distribuïxen en grups i torns en funció de cada tipus de taller.

ENLLAÇ A:

 • Díptic tallers (pdf)
 • Imprés sol·licitud (pdf)

Este programa multidisciplinar pretende conjugar la actividad física, la salud mental y las relaciones sociales de nuestros mayores mediante talleres en los cuales puedan reforzar las habilidades tanto manuales o físicas como cognitivas.

El programa formativo “Més vida als anys” se inaugura con los siguientes talleres:

 • Taichi
 • Cerámica
 • Manualidades
 • Lectura
 • Pintura en tela
 • Informática / Tecnología
 • Memoria

 

Horario: de lunes a viernes, mañanas y tardes.

Lugar: las actividades enmarcadas en este programa formativo se realizarán en los Centros Municipales de Mayores, Casco Antiguo y Barrio Orba.

Duración de las clases: 60 minutos cada una.

Las plazas se distribuyen en grupos y turnos en función de cada tipo de taller.

 

ENLACE A:

 • Díptico talleres (pdf)
 • Impreso solicitud (pdf).
Escola Esportiva Municipal dels Nostres Majors/ Escuela Deportiva Municipal de Nuestros Mayores

L’esport en la tercera edat té la funció de millorar l’aptitud física de qui ho practica, així com reforçar les relacions socials, interactuant amb gent que perseguisca els mateixos interessos. Este mig lúdic o de distracció ajuda a disminuir els nivells d’ansietat i estrés (punxar sobre estes dos paraules) , mantenint el cervell en bon estat durant la realització de l’activitat.

Per tant, la promoció de l’activitat física entre les persones majors és indispensable per a disminuir els efectes de l’envelliment i preservar la capacitat funcional. Hi ha diversos tipus d’activitats que poden i han de ser promoguts en esta edat.

Des del programa de gimnàstica al sòl es realitzen les activitats següents:

 • Activitats aeròbiques de baix impacte, destinades a enfortir la capacitat aeròbica, evitant així la prevalença de lesions.
 • Entrenament de la força muscular. Si s’enfortix la massa muscular, augmentant-la i fent que siga més resistent, es pot evitar una de les principals causes de discapacitat i de caigudes. A més, la massa muscular és el principal estímul per a augmentar la densitat òssia.

Lloc: Pavelló del Complex Esportiu Municipal.

Horari: de dilluns a dijous.

Les places es distribuïxen en grups i torns de 35 persones cada un, en funció de la demanda de l’activitat.

La matriculació en el programa té un cost únic anual de 10 euros en concepte d’inscripció i reserva de plaça.

Les persones interessades en el programa podran ampliar la informació i realitzar la inscripció en els punts d’informació SAC de l’Ajuntament i Barri Orba o en el Centre Municipal La Tauleta.

ENLLAÇ A:

 • Imprés solicitud (pdf).

El deporte en la tercera edad tiene la función de mejorar la aptitud física de quien lo practica, así como reforzar las relaciones sociales, interactuando con gente que persiga los mismos intereses. Este medio lúdico o de distracción ayuda a disminuir los niveles de ansiedad y estrés (pinchar sobre estas dos palabras), manteniendo el cerebro en buen estado durante la realización de la actividad.

Por tanto, la promoción de la actividad física entre las personas mayores es indispensable para disminuir los efectos del envejecimiento y preservar la capacidad funcional. Existen varios tipos de actividades que pueden y deben ser promovidos en esta edad.

Desde el programa de gimnasia al suelo se realizan las siguientes actividades:

 • Actividades aeróbicas de bajo impacto, destinadas a fortalecer la capacidad aeróbica, evitando así la prevalencia de lesiones.
 • Entrenamiento de la fuerza muscular. Si se fortalece la masa muscular, aumentándola y haciendo que sea más resistente, se puede evitar una de las principales causas de discapacidad y de caídas. Además, la masa muscular es el principal estímulo para aumentar la densidad óseas.

Lugar: Pabellón del Complejo Deportivo Municipal.

Horario: de lunes a jueves.

Duración de las sesiones: 45 minutos cada una.

Las plazas se distribuyen en grupos y turnos de 35 personas cada uno, en función de la demanda de la actividad.

La matriculación en el programa tiene un coste único anual de 10 euros en concepto de inscripción y reserva de plaza.

Las personas interesadas en el programa podrán ampliar la información y realizar la inscripción en los puntos de información SAC del Ayuntamiento y Barrio Orba o en el Centro Municipal La Tauleta.

ENLACE A:

 • Impreso solicitud (pdf).