L’Ajuntament d’Alfafar se une al uso de Plataformas de Interoperabilidad

  • Els veïns i veïnes d'Alfafar no hauran de desplaçar-se a altres municipis per sol·licitar documentació d'altres administracions.
  • Podran tramitar les seves gestions des del propi Ajuntament, evitant desplaçaments, esperes i despeses innecessàries.
  • Ajuntaments amb característiques similars al d'Alfafar han arribat a quantificar l'estalvi al / la ciutadà / a amb l'ús d'aquestes plataformes en xifres entre els 30 € i 80 €.
Alfafar, 22/01/15.
L’Ajuntament d’Alfafar, en nom de millorar l'Atenció Ciutadana i agilitar la gestió administrativa, aposta per unir-se a l'ús de Plataformes d'Interoperabilitat amb altres administracions.
Així, el consistori implantarà en breu un sistema informàtic molt útil que permet la consulta de dades i l'intercanvi d'informació amb altres administracions: AEAT (Agència Tributària), DGT (Direcció General de Trànsit), SEPE (Servei Públic d'Ocupació Estatal), INSS (Institut Nacional de la Seguretat Social) o Caixa d'Assegurança Social (Tresoreria General de la Seguretat Social) entre altres.
Aquesta eina de treball facilita el dret de la ciutadania a no aportar dades i documents que estiguin en poder de l'Administració, la qual utilitzarà mitjans electrònics per recaptar-, sempre que en cas de dades personals es tingui el consentiment del / la interessat / a.
L'objectiu de l'Ajuntament d'Alfafar amb l'ús d'aquesta Plataforma d'Interoperabilitat és agilitzar els tràmits de gestions i consultes en processos com la gestió de rendes garantides, renovació del DARDE, obtenció de Certificats d'IRPF, de vida laboral o del SERVEF entre d'altres, evitant desplaçaments innecessaris, cues i esperes dels ciutadans i ciutadanes d'Alfafar a altres municipis.
S'aconsegueix també amb aquest procediment que l'Ajuntament sigui un lloc més proper i accessible per als seus veïns i veïnes, i també estalviar un desemborsament econòmic que administracions similars a l'Ajuntament d'Alfafar han arribat a quantificar amb xifres que van des dels 30 € als 80 € entre fotocòpies de documentació, transport, sol·licitar el dia lliure en els seus llocs de treball per a la realització dels tràmits…
Aquesta nova eina de treball s'uneix a altres millores realitzades anteriorment en l'atenció ciutadana de l'Ajuntament com l'ampliació de l'horari de serveis o la implantació de la cita prèvia, que complementen l'ús d'aquesta plataforma.
Més informació.