MAJORS DEPENDENTES/MAYORES DEPENDIENTES

Normativa/Normativa

Normativa mayores (Generalitat Valenciana)

Unitat Municipal d'Atenció a la Dependència/Unidad Municipal de Atención a la Dependencia

Serveis: Informació, Orientació i Assessorament, Tramitacions de sol · licituds inicials, Valoració, diagnòstic i seguiment de casos, negociació del programa individual d'atenció.

Unitats d'atenció: Casc Antic ( Dimarts) i el Barri Orba ( Dijous)

Lloc: Centre Municipal Tauleta ( C/ La Tauleta nª 38), SAC Barri Orba ( PLZ poeta Miguel Hernández 4 baixos)

Horari: 10:00 01:00 13:00 H

Cita prèvia: Oficines del SAC (963182126) i Centre Municipal Tauleta (963182436)

Programes/Programas

1. MENJAR A CASA

L´Ajuntament d´Alfafar té formalitzat un conveni de col·laboració amb la Conselleria de Benestar Social per a participar en el programa “Menjar a casa”, l’objectiu del qual és oferir a les persones majors una dieta saludable en el seu propi domicili i adaptada a les seues necessitats. Entenem, perquè, que una nutrició adequada contribuïx de forma decisiva a la salut, al benestar i a la qualitat de vida de totes les persones i, especialment, de les persones majors.

Requisits

– Tindre 65 anys o més.

– Disposar d’autonomia a l’hora de preparar i consumir els aliments servits, o bé existir un compromís de familiars o de l’Ajuntament perquè es responsabilitzen de la dita tasca.

– Acreditar per mitjà d’informes social i metge que es necessita este servici.

Centre d´informació: Centre Municipal La Tauleta.

Tel: 96 318 24 36

Enlace “Menjar a casa”


1. MENJAR A CASA

El Ayuntamiento de Alfafar tiene formalizado un convenio de colaboración con la Conselleria de Benestar Social para participar en el programa “Menjar a casa”, l'objectiu del qual és oferir a la gent gran una dieta saludable en el seu propi domicili i adaptada a les seves necessitats. Entendemos, pues, que una nutrición adecuada contribuye de forma decisiva a la salud, al bienestar y a la calidad de vida de todas las personas y, especialment, de la gent gran.

Requisits

– Tenir 65 anys o més.

– Disponer de autonomía a la hora de preparar y consumir los alimentos servidos, o bien existir un compromiso de familiares o del Ayuntamiento para que se responsabilicen de dicha tarea.

– Acreditar mediante informes social y médico que se necesita este servicio.

Centro de información: Centre Municipal La Tauleta.

Tel: 96 318 24 36

Enlace “Menjar a casa”

2. TELEASSISTÈNCIA

L’objectiu d’este programa concertat amb la Conselleria de Benestar Social és oferir seguretat i tranquil·litat a les persones majors que viuen soles o passen gran part del dia sense cap companyia i són susceptibles de trobar-se en situació de risc. Es tracta d’un recurs que permet que els usuaris, davant de situacions d’emergència, i només polsant un botó del dispositiu que porten damunt constantment, puguen entrar en contacte amb un centre atés per personal qualificat i preparat per a donar resposta a una situació de crisi personal, social, familiar y/o sanitària. La teleassistència contribuïx que les persones més vulnerables romanguen en el seu mig habitual, estant en contacte amb el seu entorn sociofamiliar. Este servici funciona les 24 hores del dia, a els 365 dies de l’any.

Requisits

– Persones majors de 65 anys que visquen soles i es troben en situacions de risc, o matrimonis en què ambdós membres presenten dificultats objectives.

– Excepcionalment, podran ser usuàries aquelles persones majors de 60 anys que acrediten la necessitat del servici per la seua especial situació de risc, que haurà de ser expressament acreditada en els informes dels Treballadors Socials i de Salut, si és procedent.

– Persones majors de 65 anys que visquen sols i és troben en situacions de risc, o matrimonis en què ambdós membres presenten dificultats objectives.

Centre d´informació: Centre Municipal La Tauleta.

Tel: 96 318 24 36

Enlace teleasistencia


2. TELEASSISTÈNCIA

El objetivo de este programa concertado con la Conselleria de Benestar Social es ofrecer seguridad y tranquilidad a las personas mayores que viven solas o pasan gran parte del día sin ninguna compañía y son susceptibles de encontrarse en situación de riesgo.

Es tracta d'un recurs que permet que els usuaris, davant situacions d'emergència, i amb només prémer un botó del dispositiu que porten a sobre constantment, puedan entrar en contacto con un centro atendido por personal cualificado y preparado para dar respuesta a una situación de crisis personal, social, i familiar / o sanatoris. La teleassistència contribueix que les persones més vulnerables romanguen al seu medi habitual, estando en contacto con su entorno socio-familiar.

Aquest servei funciona les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.

Requisits

– Personas mayores de 65 anys que visquin soles i es troben en situacions de risc, o matrimonis en què els dos membres presenten dificultats objectives.

– Excepcionalment, podrán ser usuarias aquellas personas mayores de 60 anys que acreditin la necessitat del servei per la seva especial situació de risc, que deberá ser expresamente acreditada en los informes de los Trabajadores Sociales y de Salud, si procede.

– Persones majors de 65 anys que visquen soles i es troben en situacions de risc, o matrimonis en què ambdós membres presenten dificultats objectives.

Centro de información: Centre Municipal La Tauleta.

Tel: 96 318 24 36

Enlace teleasistencia

3. AJUDA A DOMICILI

És un servici orientat a aquelles persones i famílies que presenten problemes per a la realització de les activitats elementals de la vida diària, proporcionant-los atenció directa en la pròpia llar per mitjà d’intervencions que afavorisquen la seua permanència i integració en el seu entorn quotidià.

Alguns dels objectius d’este servici són:

– Afavorir la permanència de les persones majors en el seu domicili i entorn sociofamiliar.

– Atendre situacions de crisi personal o familiar.

– Col.laborar amb les famílies quan per si mateixes no puguen atendre totalment les necessitats del usuari.

– Recolzar les famílies en les seues responsabilitats de la vida diària.

– Afavorir en l’usuari el desenrotllament de capacitats personals i d’hàbits de vida adequats.

Requisits

Persones majors dependents que viuen soles i els familiars que desitgen que romanguen en els seus llars i necessiten ajuda per a poder oferir-los una atenció integral i de qualitat.

Centro de información: Centre Municipal La Tauleta.

Tel: 96 318 24 36

Enlace ayuda a domicilio


3. AJUDA A DOMICILI

Es un servicio orientado a aquellas personas y familias que presentan problemas para la realización de las actividades elementales de la vida diaria, proporcionándoles atención directa en el propio hogar mediante intervenciones que favorezcan su permanencia e integración en su entorno cotidiano.

Algunos de los objetivos de este servicio son:

– Favorecer la permanencia de las personas mayores en su domicilio y entorno socio-familiar.

– Atender situaciones de crisis personal o familiar.

– Colaborar con las familias cuando por sí mismas no puedan atender totalmente las necesidades del usuario.

– Apoyar a las familias en sus responsabilidades de la vida diaria.

– Favorecer en el usuario el desarrollo de capacidades personales y de hábitos de vida adecuados.

Requisits

Personas mayores dependientes que viven solas y los familiares que deseen que permanezcan en sus hogares y necesiten ayuda para poder ofrecerles una atención integral y de calidad.

Centro de información: Centre Municipal La Tauleta.

Tel: 96 318 24 36

Enlace ayuda a domicilio

Residències i Centres de Dia/Residències i centres de dia