NORMATIVA

 

 

ORDENANCES URBANISME
CODI NOM DOCUMENT BOP VALÈNCIA
BG Bases Generals Municipals reguladores de la gestió indirecta dels programes d'actuació integrada i aïllada per al Terme Municipal d'Alfafar. BG N ° 112 de 12-V-2006
rodeo de toros video ORDENANZA GENERAL SUBVENCIONES
CODI NOM DOCUMENT BOP VALÈNCIA
video los siete enanitos OGS apartamento cambrils alquiler Ordenanza General de subvenciones emisora de la javeriana Ordenanza General de Subvenciones N ° 24 juegos de dj gratis de 2-II-2018
ORDENANCES VIA PÚBLICA
CODI NOM DOCUMENT BOP VALÈNCIA
LV Ordenanza Municipal de Limpieza en Vía Pública (según modificación aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en 30 de novembre de 2017, elevado a definitivo por no haber presentado reclamaciones) MODIFICACIÓN VIGENTE         MODIFICACIÓN VIGENTE – No. 43 d'1-III-2018
RSU Ordenança Municipal de recollida i tractament de deixalles i residus sòlids urbans (según modificación aprobada inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en 30 de novembre de 2017, elevado a definitivo por no haber presentado reclamaciones)           MODIFICACIÓN RSU MODIFICACIÓN VIGENTE – No. 43 d'1-III-2018
I Ordenança d'Abocaments del Servei municipal de clavegueram. I N ° 127 de 30V-1995
PU Ordenança Municipal d'activitats publicitàries. PU N ° 220 de 16-IX-2014
SENYORA Art. 21. De l'ocupació de la via pública amb taules, cadires i elements anàlegs. SENYORA No. 235 7-XII-2016
ORDENANCES DE MEDI AMBIENT
CODI NOM DOCUMENT BOP VALÈNCIA
PJ Ordenança Parcs, Jardins i Espais Verds. PJ N ° 123 De24-V-2008
HO Ordenança Municipal reguladora de la utilització de finques rústcas per al cultiu agrari (horts urbans). HO N ° 49 El 11-III-2020
UE Ordenança reguladora de l'espai urbà del municipi. UE N ° 234 de 2-X-2010

ALTRES ORDENANCES

Ordenança municipal de mobilitat urbana i trànsit, BOP nº 142, 26/7/2021

PDF

Ordenança d'Accessibilitat

PDF

Ordenança Municipal Reguladora de la Protecció i Tinença d'Animals de Companyia i Potencialment Perillosos. BOP València n º 248 (27-XII-2019)

PDF

Ordenança Cerimònia Civil Benvinguda a la Comunitat.

PDF

Ordenança municipal reguladora de la venda en mercats no sedentària en el municipi d'Alfafar.

 PDF

Ordenança Municipal Reguladora en matèria de policia sanitària mortuòria del Municipi d'Alfafar.

 PDF

Ordenança reguladora de les normes bàsiques per a la convivència ciutadana i bon govern.

 2010MODIFICACIÓ 2011

ORDENANCES FISCALS DE CARÀCTER GENERAL
CODI NOM DOCUMENT
FG Ordenança de la Procuradoria General. FG-2020
CCTR Ordenança fiscal del sistema de pagaments fraccionats de venciment periòdic mitjançant compte corrent. CCTR
CE Ordenança fiscal general de les contribucions especials. CE
ORDENANCES FISCALS D'IMPOSTOS
CODI NOM DOCUMENT
I1 Impost sobre activitats econòmiques I1
I2 Impost sobre Béns Immobles I2-2020
I3 Impost sobre construccions, instal · lacions i obres. I3
I4 Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de la naturalesa urbana. I-4
I5 Impost sobre vehicles de tracció mecànica. I5-2020
ORDENANCES FISCALS DE TAXES
CODI NOM DOCUMENT
T1 Taxa de Clavegueram. T1
T2 Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe. T2-2019
T3 Taxa sobre activitat administrativa per expedició de documents, còpies de plànols i plaques. T3
T4 Taxa per ocupació, botigues, casetes de vendes, espectacles o atraccions, indústries rondaires i ambulants, rodatge cinematogràfic, materials de construcció, tanques, puntals, bastides en terrenys de domini públic. T4
T5 Taxa per la prestació de serveis per llicències ambientals i comunicacions ambientals; així com per llicències d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics. T5
T6 Taxa per atorgament de llicències urbanístiques. T6
T7 Taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa. T-7
T8 Taxa pel servei de retirada de vehicles de la via pública i la seva custòdia. T8
T9 Taxa per concurrència a proves selectives per a l'ingrés de personal. T9-2019
T10 Taxa per la instal·lació de quioscs en via pública. T10
T11 Taxa per la prestació del servei de matrimonis civils. T11
T12 Tasa por la prestació de voz pública. T12
T13 Taxa per la prestació de serveis de Cementiri Municipal. T13-2020
T14 Taxa per ocupacions de subsòl, sòl i vol de la via pública per empreses subministradores.  T14
T15 Taxa per la prestació de serveis especials de la policia local i circulacions especials. T15
T16 Taxa per la utilizacióm privatica del camp de futbol municipal. T16
ORDENANCES I ACORDS DE PREUS PÚBLICS
CODI NOM DOCUMENT
P1 Preu públic pel subministrament de l'aigua. P1
P2 Preu públic per prestació serveis tanatori-crematoriomunicipal. P2-2020
PSO1 Preu públic per servei d'escola infantil. PSO1PSO1-EN VIGOR SOL PP MENJADOR,es
PSO2 Preu públic per servei d'escola de majors. PSO2
PSO3 Preu públic per servei d'escola déstiu. PSO3
PSO4 Curs Manipulador aliments. PS04
PSO5 Carnet d'Alberguista. PSO5
PSO6 P.P. Tallers formatius programa “mes vida als anys” en tremolar. PSO6 – Tallers MES VIDA PSO6 – Tallers MES VIDA – TREMOLAR
PSO7 P.P. PER LUDOTECA MUNICIPAL. PSO7
PSO8 P.P. TALLERES INGLÉS CONVERSACIONAL. PS08
PSO9 P.P. CURSOS NO REGLADOS DE FORMACION DE PERSONAS ADULTAS ESCOLA D’ADULTS D’ALFAFAR. PS09
PSO10 P.P. FAMÍLIES ESCOLA (RED CORATGE). PS10

Modificación de las Bases Reguladoras de la

Plataforma de Pressupostos Participatius

i Consultes Ciutadanes “decideALFAFAR”

PDF

diferència entre tema i títol Bases Reguladores de la Plataforma,,es,bengales per a casaments de Pressupostos Participatius & nbsp;,,es,pianista de camela i Consultes Ciutadanes & nbsp;,,es

de Pressupostos Participatius

i Consultes Ciutadanes “decideALFAFAR”

PDF

Reglamento Municipal

de Participación Ciudadana

PDF

Reglament del Consell Municipal de Comerç i Economia Local

PDF

Reglament dels òrgans ambientals, urbanístics i territorials municipals

PDF

Reglamento del servicio del mercado interior de Alfafar

PDF

Reglamento Régimen Interno Comisión Municipal Absentismo Escolar

PDF

Reglamento Consejo Local de la Tercera Edad

PDF

Reglamento del Consell Agrari Municipal de Alfafar. BOP nº 264, d' 5 novembre 2008

PDF

Reglamento Orgánico Municipal (ROM)

ROMMod. art. 38 ROM

Reglamento de régimen interno de la Escuela Infantil Remedios Montaner

PDF

Reglamento de de Régimen Interno del Consejo Escolar Municipal de Alfafar

PDF

Reglament ús igualitari i no sexista del llenguatge.

PDF

Bases reguladores concessió subvencions.

PDF

Estatutos del Consell Municipal de la Dona.

PDF

Reglament de Règim Intern del Servei d'Atenció Ciutadana (SAC).

PDF

Estudi Detall Bloc F, sector 1AyB (2020) Inscripció Registre Instruments Planejament Bloc F Sector 1 A i B        Estudi Detall Bloc F Sector 1 A i B DIEU Sector Bloque F 1 AB Alfafar Anàlisi Integració Paisatgística Bloc F Sector 1 A i B
PGOU,,fr,Pla General d'Ordenació Urbana,,es,modifiacion,,es – Plan General de Ordenación Urbana
PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA – ORDENANCES         P.GENERAL – PLA 1 P.GENERAL – PLA 2 P.GENERAL – PLA 3 P.GENERAL – PLA 4

Estudi Detall Bloc "C" Sector 1AyB

01 – DIE – Bloque C – Sector 1AB_Alfafar_firmado_Diligenciado         02 – ED – Bloque C – Sector 1AB_Alfafar_firmado_Diligenciado 03 – ED C ALFAFAR INTEGRACION PAISAJISTICA_v1_firmado_Diligenciado

Estudio Detalle nº 2, Parcel·les B1 a B7 del Pla Parcial, sector 1AyB.

PDF-1         PDF-2 PDF-3
Modificació de les Normes Urbanístiques Pla Parcial Sector 1AB Alfafar Modifiación – PDF

Estudi Detall Nº1 Parcel·les B1 a B7 del Sector 1AyB

PDF-1         PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8
Estudi Detall Blocs E i F del Sector 1AyB PDF-1         PDF-2 PDF-3