PREGUNTES FREQÜENTS TRANSPARÈNCIA / PREGUNTES FREQÜENTS TRANSPARÈNCIA

Llei de Transparència, Publicitat Activa i Dret d'Accés a la Informació Pública

Què regula la Llei de Transparència?

La Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (LTAIBG) preveu quina informació han de publicar les administracions públiques per a coneixement de la ciutadania, com pot demanar la ciutadania informació a les administracions i quines són les regles de bon govern que han de respectar els responsables públics.

Quines entitats estan obligades a proporcionar informació?

Totes les administracions públiques, entitats del sector públic, òrgans constitucionals i els seus equivalents a nivell autonòmic, Fundacions del Sector Públic, Associacions constituïdes per administracions públiques o societats mercantils amb participació pública majoritària, partits polítics, sindicats, organitzacions sindicals i les associacions i entitats que percebin ajuts públics.

Què és un Portal de la Transparència?

És la plataforma per la qual es podrà accedir a la informació d'una administració pública prevista a la LTAIBG, el coneixement sigui rellevant per a garantir la transparència de la seva activitat relacionada amb el funcionament i control de l'actuació pública. Té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l'activitat pública, regular i garantir el dret d'accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics.

Què és la Publicitat Activa?

És la informació agrupada en les categories definides en la LTAIBG, que les administracions públiques han de publicar de forma periòdica i actualitzada per garantir la transparència de la seva activitat. Els Portals de Transparència faciliten l'accés de la ciutadania a tota la informació institucional, organitzativa, de planificació, de rellevància jurídica, econòmica, pressupostària i estadística prevista en la Llei.

Existeix alguna restricció a la publicació de la informació?

en efecte. Pot ser que la informació no pugui publicar perquè afecti qüestions sensibles com la seguretat nacional, la defensa o la protecció de dades personals. En aquests casos, s'ha de comprovar si, veritablement, la publicació afecta els límits que la Llei preveu o, per al cas de les dades personals, si aquests poden eliminar-se del document que es publiqui.

Què passa si no trobo informació al Portal?

en principi, la informació més rellevant per a la ciutadania i de freqüent accés estarà disponible al Portal de manera accessible, reutilitzable i interoperable. Si l'interessat necessita més informació o necessita més detall, podrà accedir al servei de sol·licitud d'informació pública que és un dret regulat per la LTAIBG. Aquest servei es troba disponible al Portal.

Què és el dret d'accés a la informació pública?

És el dret d'accés a accedir a Informació Pública en els termes que preveu la Constitució article 105.b): continguts o documents, en qualsevol suport o format, que estiguin en poder de l'Administració i que hagin estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.

¿Es pot demanar qualsevol informació?

El dret d'accés a la informació està subjecte a certs límits que tenen com a objectiu protegir altres béns jurídics que poden quedar desprotegits si es dóna la informació. és a dir, els límits existeixen per protegir informació que no ha de ser pública perquè, si ho fos, podria fer mal a una persona oa l'interès públic. Aquests límits estan taxats en la Llei i són els següents: la seguretat nacional; la defensa; les relacions exteriors; la seguretat pública; la prevenció, investigació i sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris; la igualtat de les parts en els processos judicials i la tutela judicial efectiva; les funcions administratives de vigilància, inspecció i control; els interessos econòmics i comercials; la política econòmica i monetària; el secret professional i la propietat intel·lectual i industrial; la garantia de la confidencialitat o el secret requerit en processos de presa de decisió; la protecció del medi ambient.

Com s'apliquen els límits?

L'òrgan al qual se li demana una informació la publicació considera que pot perjudicar a algun dels límits haurà de valorar si, efectivament, es produeix un dany si es proveeix aquesta informació.

Per què existeix protecció de dades personals?

Si la informació sol·licitada contingués dades especialment protegides, l'accés únicament es podrà autoritzar en cas que es té el consentiment exprés i per escrit del / la afectat / a.

Què és l'accés parcial?

En els casos en què se sol·liciti informació a la que parteix de la mateixa estigui sotmesa a alguna causa de límit del dret, s'admetrà parcialment la sol·licitud i s'indicarà al sol·licitant la informació que ha estat omesa.

Què pot fer un / a ciutadà / a al qual se li denega informació?

Pot presentar una reclamació davant el Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, òrgan independent (NO municipal) encarregat de vetllar pel correcte compliment de les disposicions de la Llei.

consultes-ciutadanes

Llei de Transparència, Publicitat Activa i Dret d’Accés a la Informació Pública

Què regula la Llei de Transparència?

La Llei de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (LTAIBG) preveu quina informació han de publicar les Administracions Públiques per a coneixement de la ciutadania, com pot demanar la ciutadania informació a les Administracions i quins són les regles de Bon Govern que han de respectar els responsables públics.

Quines entitats estan obligades a proporcionar informació?

Totes les Administracions Públiques, entitats del sector públic, òrgans constitucionals i els seus equivalents a nivell autonòmic, Fundacions del Sector Públic, Associacions constituïdes per Administracions Públiques o Societats Mercantils amb participació pública majoritària, partits polítics, sindicats, organitzacions sindicals i les associacions i entitats que perceben ajudes públiques.

Què és un Portal de la Transparència?

És la plataforma per la qual es podrà accedir a la informació d’una Administració Pública prevista en la LTAIBG, el coneixement de la qual siga rellevant per a garantir la transparència de la seua activitat relacionada amb el funcionament i control de l’actuació pública. Té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública, regular i garantir el dret d’accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics.

Què és la Publicitat Activa?

És la informació agrupada en les categories definides en la LTAIBG, que les Administracions Públiques hauran de publicar de forma periòdica i actualitzada per a garantir la transparència de la seua activitat. Els Portals de Transparència faciliten l’accés de la ciutadania a tota la informació institucional, organitzativa, de planificació, de rellevància jurídica, econòmica, pressupostària i estadística prevista en la Llei.

Existeix alguna restricció a la publicació de la informació?

En efecte. Pot ser que la informació no puga publicar-se perquè afecta a qüestions sensibles com la seguretat nacional, la defensa o la protecció de dades personals. En aquests casos, haurà de comprovar-se si, veritablement, la publicació afecta als límits que la Llei preveu o, per al cas de les dades personals, si aquests poden eliminar-se del document que es publique.

Què ocorre si no trobe informació en el Portal?

En principi, la informació més rellevant per a la ciutadania i de freqüent accés estarà disponible en el Portal de manera accessible, reutilitzable i interoperable. Si l’interessat necessita més informació o necessita més detall, podrà accedir al servei de sol·licitud d’informació pública que és un dret regulat per la LTAIBG. Aquest servei es troba disponible en el Portal.

Què és el dret d’accés a la Informació Pública?

És el dret d’accés a accedir a Informació Pública en els termes previstos en la Constitució article 105.b): continguts o documents, en qualsevol suport o format, que obren en poder de l’Administració i que hagen sigut elaborats o adquirits en l’exercici de les seues funcions.

Es pot demanar qualsevol informació?

El dret d’accés a la informació està subjecte a certs límits que tenen com a objectiu protegir altres béns jurídics que poden quedar desprotegits si es dóna la informació. És a dir, els límits existeixen per a protegir informació que no ha de ser pública perquè, si ho anava, podria danyar a una persona o a l’interès públic. Aquests límits estan taxats en la Llei i són els següents: la seguretat nacional; la defensa; les relacions exteriors; la seguretat pública; la prevenció, recerca i sanció dels il·lícits penals, administratius o disciplinaris; la igualtat de les parts en els processos judicials i la tutela judicial efectiva; les funcions administratives de vigilància, inspecció i control; els interessos econòmics i comercials; la política econòmica i monetària; el secret professional i la propietat intel·Intel·lectual i industrial; la garantia de la confidencialitat o el secret requerit en processos de presa de decisió; la protecció del medi ambient.

Com s’apliquen els límits?

L’òrgan al que se li sol·licita una informació la publicació de la qual considera que pot perjudicar a algun dels límits haurà de valorar si, efectivament, es produeix un dany si es proveeix aqueixa informació.

Per què existeix protecció de dades personals?

Si la informació sol·licitada continguera dades especialment protegides, l’accés únicament es podrà autoritzar en cas que es comptara amb el consentiment exprés i per escrit del/l’afectat/da.

Què és l’accés parcial?

En els casos en els quals se sol·licite informació en la qual parteix de la mateixa estiga sotmesa a alguna causa de límit del dret, s’admetrà parcialment la sol·licitud i s’indicarà al sol·licitant la informació que ha sigut omesa.

Què pot fer un/a ciutadà/dana a el que se li denega informació?

Pot presentar una reclamació davant el Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, òrgan independent (NO municipal) encarregat de vetlar pel correcte compliment de les disposicions de la Llei.

consultes-ciutadanes