Es crea el Consell Municipal de Comerç i Economia a Alfafar,,es,Des de l'àrea de Comerç s'ha desenvolupat aquesta iniciativa,,es,Persones de diferents àmbits i amb diferents interessos convergeixen per impulsar el comerç d'Alfafar,,es,amb l'objectiu de millorar el comerç del municipi,,es,s'ha creat el primer Consell Municipal de Comerç i Economia Local,,es,de caràcter consultiu i informatiu en l'àmbit municipal,,es

Es crea el Consell Municipal de Comerç i Economia a Alfafar,,es,Des de l'àrea de Comerç s'ha desenvolupat aquesta iniciativa,,es,Persones de diferents àmbits i amb diferents interessos convergeixen per impulsar el comerç d'Alfafar,,es,amb l'objectiu de millorar el comerç del municipi,,es,s'ha creat el primer Consell Municipal de Comerç i Economia Local,,es,de caràcter consultiu i informatiu en l'àmbit municipal,,es.
  • Desde el área de Comercio se ha desarrollado esta iniciativa.
  • Personas de diferentes ámbitos y con diferentes intereses convergen para impulsar el comercio de Alfafar.
Alfafar, 06/03/2018:
Desde el área de Comercio de l’Ajuntament d’Alfafar, con el objetivo de mejorar el comercio del municipio, se ha creado el primer Consejo Municipal de Comercio y Economía Local, de carácter consultivo e informativo en el ámbito municipal.
Diferents persones amb diversos punts de vista es reuniran de forma periòdica amb l'objectiu de millorar el comerç d'Alfafar,,es,Persones de petits,,es,mitjans i grans comerços,,es,associacions de consumidors,,es,associacions de sindicats,,es,grups polítics i personal tècnic conformen aquest consell que té com a objectiu la millora i adaptació del comerç d'Alfafar a les necessitats canviants del dia a dia,,es. Personas de pequeños, medianos y grandes comercios, asociaciones de consumidores, asociaciones de sindicatos, grupos políticos y personal técnico conforman este consejo que tiene como objetivo la mejora y adaptación del comercio de Alfafar a las necesidades cambiantes del día a día.
En aquesta primera sessió s'ha tingut una primera presa de contacte i s'ha constituït aquest consell amb el nomenament dels seus membres,,es,S'han determinat alguns aspectes del reglament,,es,entre ells el règim de sessions,,es,s'ha informat als membres de les accions i programes en matèria de comerç i mercats que es van dur a terme durant el,,es,a més de mostrar tot el que està per desenvolupar en aquest,,es,S'han traslladat als participants les modificacions legislatives de la Llei,,es. Se han determinado algunos aspectos del reglamento, entre ellos el régimen de sesiones. També, se ha informado a los miembros de las acciones y programas en materia de comercio y mercados que se llevaron a cabo durante el 2017, además de mostrar todo lo que está por desarrollar en este 2018. Se han trasladado a los participantes las modificaciones legislativas de la Ley 3/2011, d' 23 de març, de la Generalitat Valenciana, respecte a les institucions firals valencianes i els horaris comercials,,es,tots els participants en aquesta primera presa de contacte,,es,van fer aportacions i suggeriments per millorar el comerç local,,es,D'aquesta manera els objectius d'aquest Consell són,,es,la realització de propostes i informes respecte a l'elaboració de plans d'actuació referents a matèries relacionades amb,,es,qüestions d'àmbit comercial,,es,matèria de comerç i economia a nivell local,,es.
Més, todos los participantes en esta primera toma de contacto, hicieron aportaciones y sugerencias para mejorar el comercio local.
De esta manera los objetivos de este Consejo son, principalmente, la realización de propuestas e informes respecto a la elaboración de planos de actuación referentes a materias relacionadas con: cuestiones de ámbito comercial, materia de comercio y economía a nivel local, promoció i desenvolupament d'iniciatives comercials en tots els seus àmbits i per a tota la població,,es,promoure i donar suport a les associacions i entitats comercials i empresarials locals per estimular aquesta activitat al municipi aconseguint una oferta variada,,es,fomentar i proposar diferents actuacions en pro del comerç local,,es,entre els més destacables,,es,Es crea el Consell Municipal de Comerç i Economia a Alfafar,,ca,Des de l’àrea de Comerç s’ha desenvolupat esta iniciativa,,ca, promover y apoyar a las asociaciones y entidades comerciales y empresariales locales para estimular dicha actividad en el municipio consiguiendo una oferta variada, fomentar y proponer diferentes actuaciones en pro del comercio local, entre los más destacables.
Consejo
Es crea el Consell Municipal de Comerç i Economia a Alfafar.
  • Des de l’àrea de Comerç s’ha desenvolupat esta iniciativa.
  • Persones de diferents àmbits i amb diferents interessos convergeixen per a impulsar el comerç d’Alfafar,,ca,amb l’objectiu de millorar el comerç del municipi,,ca,s’ha creat el primer Consell Municipal de Comerç i Economia Local,,ca,de caràcter consultiu i informatiu en l’àmbit municipal,,ca,Diferents persones amb diversos punts de vista es reuniran de forma periòdica amb l’objectiu de millorar el comerç d’Alfafar,,ca,Persones de xicotets,,ca,mitjans i grans comerços,,ca,associacions de consumidors,,ca.
Alfafar, 06/03/2018:
Des de l’àrea de Comerç de l’Ajuntament d’Alfafar, amb l’objectiu de millorar el comerç del municipi, s’ha creat el primer Consell Municipal de Comerç i Economia Local, de caràcter consultiu i informatiu en l’àmbit municipal. Diferents persones amb diversos punts de vista es reuniran de forma periòdica amb l’objectiu de millorar el comerç d’Alfafar. Persones de xicotets, mitjans i grans comerços, associacions de consumidors, associacions de sindicats,,ca,grups polítics i personal tècnic conformen este consell que té com a objectiu la millora i adaptació del comerç d’Alfafar a les necessitats canviants del dia a dia,,ca,En esta primera sessió s’ha tingut una primera presa de contacte i s’ha constituït este consell amb el nomenament dels seus membres,,ca,S’han determinat alguns aspectes del reglament,,ca,entre ells el règim de sessions,,ca,També,,ca, grups polítics i personal tècnic conformen este consell que té com a objectiu la millora i adaptació del comerç d’Alfafar a les necessitats canviants del dia a dia. En esta primera sessió s’ha tingut una primera presa de contacte i s’ha constituït este consell amb el nomenament dels seus membres. S’han determinat alguns aspectes del reglament, entre ells el règim de sessions. També, s’ha informat als membres de les accions i programes en matèria de comerç i mercats que es van dur a terme durant el,,ca,a més de mostrar tot el que està per desenvolupar en este,,ca,S’han traslladat als participants les modificacions legislatives de la Llei,,ca,respecte a les institucions firals valencianes i els horaris comercials,,ca,tots els participants en esta primera presa de contacte,,ca,van fer aportacions i suggeriments per a millorar el comerç local,,ca,D’esta manera els objectius d’este Consell són,,ca 2017, a més de mostrar tot el que està per desenvolupar en este 2018. S’han traslladat als participants les modificacions legislatives de la Llei 3/2011, d' 23 Marc, de la Generalitat Valenciana, respecte a les institucions firals valencianes i els horaris comercials. A més, tots els participants en esta primera presa de contacte, van fer aportacions i suggeriments per a millorar el comerç local. D’esta manera els objectius d’este Consell són, principalment, la realització de propostes i informes respecte a l’elaboració de plànols d’actuació referents a matèries relacionades amb,,ca,qüestions d’àmbit comercial,,ca,matèria de comerç i economia a nivell local,,ca,promoció i desenvolupament d’iniciatives comercials en tots els seus àmbits i per a tota la població,,ca,promoure i recolzar a les associacions i entitats comercials i empresarials locals per a estimular esta activitat en el municipi aconseguint una oferta variada,,ca: qüestions d’àmbit comercial, matèria de comerç i economia a nivell local, promoció i desenvolupament d’iniciatives comercials en tots els seus àmbits i per a tota la població, promoure i recolzar a les associacions i entitats comercials i empresarials locals per a estimular esta activitat en el municipi aconseguint una oferta variada, fomentar i proposar diferents actuacions en pro del comerç local,,ca,entre els més destacables,,ca, entre els més destacables.