Tauler Ciutadà

CONVOCATÒRIA: PROVISIÓ TEMPORAL LLOC TÈCNIC MITJÀ ADMINISTR. GENERAL (només entre funcionaris de l'ajuntament)

Aquesta convocatòria es limita als funcionaris de carrera de l'ajuntament d'Alfafar que compleixin els requisits de titulació establerts en les bases.

El termini de presentació de sol·licituds de participació serà de l' 29-03-2021 l' 09-04-2021, ambdós inclosos. Es recomana que la presentació de sol·licituds sigui telemàtica, a la seu electrònica de l'ajuntament.

Decret de convocatòria de l'procés selectiu Bases de el procés selectiu: provisió temporal de el lloc “Tècnic mitjà d'Administració General” (per millora d'ocupació)
Convocatòria provisió lloc d'Administratiu / a d'Ordenació del territori per concurs de mèrits

Anunci de modificació de l'òrgan tècnic de selecció

Anunci modificació tribunal

Aquesta convocatòria està reservada a personal funcionari de carrera de l'Ajuntament que compleixi els requisits establerts en les bases

Anunci convocatòria procés selectiu administratiu-a d'ordenació del territori Bases procés selectiu administratiu-a d'ordenació del territori
EMPUJU 2020

EMPUJU 2020. AVALEM JOVES PLUS Programa de subvencions destinada a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

L'Ajuntament d'Alfafar ha resultat ser beneficiari d'una subvenció per part de LABORA per a la execució de el programa EMPUJU 2020, per la qual té previst contractar quatre joves menors de 30 anys.

L'ocupació prevista és de: 4 llocs de personal auxiliar administratiu.

Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Comisión Europea.

Unitat Administradora de l'FSE (UAFSE, Ministerio de Empleo y Seguridad Social).

Normativa

ORDRE 7/2017, d' 10 d'abril, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, per la qual s'estableixen les bases reguladores de el programa d'incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

ORDRE 3/2020, d' 7 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, per la qual es modifica l'Ordre 7/2017, d' 10 d'abril, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, per la qual s'estableixen les bases reguladores de el programa d'incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. [(DOGV de 10/07/2020.

RESOLUCIÓ de 7 d'agost de 2020, de director general de LABORA Servei Valencià d'Ocupació i Formació, per la qual es convoca per a l'exercici 2020 el programa d'incentius a la contractació de persones joves per entitats locals, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. (AVALEM JOVES)

Convocatòria de procés selectiu per a la provisió en propietat de dues places d'administratiu / a

El termini per a la presentació de sol·licituds de participació començarà a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat

Es publiquen anuncis de rectificació d'errors en les Bases

Anunci segona rectificació de les bases Anunci rectificació error en les Bases Anunci convocatòria procés selectiu de
2 Administratiu
Convocatòria de procés selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça d'inspector / a de tributs

El termini per a la presentació de sol·licituds de participació començarà a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat

Anunci convocatòria procés selectiu de
1 plaça d'inspector / a de tributs
Convocatòria de procés selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça de tècnic / a mitjà / a d'administració general per promoció interna

El termini per a la presentació de sol·licituds de participació començarà a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat

Anunci convocatòria procés selectiu de
1 Tècnic / a mitjà / ana administració general
Convocatòria de procés selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça de treballador / a social

El termini per a la presentació de sol·licituds de participació començarà a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de l'Estat

Es publiquen íntegrament les Bases rectificades

Anunci Bases rectificades procés selectiu de
1 Treballador / a Social
Anunci convocatòria procés selectiu de
1 Treballador / a Social
Convocatòria de procés selectiu per a la provisió en propietat de deu places d'auxiliar administratiu

TERMINI FINALITZAT. El termini de presentació de sol·licituds de participació serà de l' 1 l' 26 de febrer de 2021, ambdós inclosos.

Es recomana que la presentació de sol·licituds es faci telemàticament a través de la seu electrònica de l'ajuntament

SOL·LICITUD (annex II) Anunci BOE procés selectiu d'assistent administratiu Anunci publicació DOGV procés Auxiliar Administratiu / a Anunci BOP convocatòria procés selectiu de
7 Assistents administratius
Convocatòria procés selectiu per a proveir en propietat una plaça de professor / a d'educació infantil

El termini de presentació de sol·licituds de participació serà de l' 27 de novembre al 28 de desembre de 2020, ambdós inclosos

Anuncio BOE Anunci convocatòria procés selectiu de
1 professor / a d'educació infantil
Convocatòria per a la provisió de la direcció de l'SAC per lliure designació

Aquesta convocatòria es limita a funcionaris de carrera. Les sol·licituds s'han de presentar preferentment de forma telemàtica de l' 2 l' 11 de novembre de 2020

Anunci Bases
Programa ET FORMEM 2020

ACTES PUNTUACIÓ FINAL

ACTES PUNTUACIÓ ENTREVISTA

ACTES I CONVOCATIORIA A ENTREVISTA ET FORMEM DEL PERSONAL DEL PROGARMA

10/11/2020 ACTES PROVISIONALS ALUMNE TREBALLADOR

09/11/2020 ACTES PROVISIONALS PERSONAL DIRECTIU, PROFESSOR DOCENT I AUX ADTIVO


Les persones interessades a participar en el procés de selecció de personal directiu, docent i auxiliar administratiu d'algun dels projectes aprovats, la web labora
http://www.labora.gva.es/es/programas-formativos
(TERMINI DE PRESENTACIÓ de l' 20 d'octubre de 2020 l' 26 d'octubre de 2020) A través de la seu electrònica de l'ajuntament d'Alfafar – Catàleg de Tràmits “ET FORMEM”
La selecció de personal directiu, docent i auxiliar administratiu es realitzarà d'acord amb les Bases generals per a la selecció de personal directiu, docente y auxiliar administrativo de Escoles d’Ocupació ET FORMEM.
Solicitud per participar en el procés selectiu de personal dels projectes Et Formem.
currículum vitae.
Especialitats formatives i codis d'ocupació relacionats amb el perfil de professorat de les mateixes, a efectes de ser utilitzats en els sondejos que es realitzin per possibilitar l'accés al seu impartició.

Seleccion de l'alumnat / treballador

Bases generals per a la selecció de l'alumnat / treballador participant a Escoles d'Ocupació ET FORMEM.

Acte que constitueix un grup mixt comunicació oferta Bases selecció personal Bases selecció alumnes
INFO ECOVID2020

ACTES ECOVID 2020

ECOVID 2020. Programes de subvencions iniciativa Social destinat a la contractació de persones desocupades de al menys 30 anys d'edat, aturades com a conseqüència de la conjuntura derivada per la COVID 19, en col·laboració amb les Corporacions Locals

L'Ajuntament d'Alfafar ha resultat ser beneficiari d'una subvenció per part de LABORA per a l'execució de el programa ECOVID per la qual contractarà nou persones aturades de al menys 30 anys d'edat que hagin perdut la feina a conseqüència de la conjuntura derivada per la COVID 19.

Ocupacions i números de llocs sol·licitats pel de l'Ajuntament d'Alfafar

Ocuapación – Nº Llocs:

Peó neteja viària – 2

Peó neteja edificis – 2

CFGS Ed Infantil – 1

Ordenança / Conserge – 2

CFGS Administració – 2

CONVOCATÒRIA: PROVISIÓ DE LA PLAÇA DE CAP / A DE PATRIMONI CULTURAL, mitjançant lliure designació (entre funcionaris de l'ajuntament)

Aquesta convocatòria es limita als funcionaris de l'ajuntament. Les sol·licituds s'han de presentar, preferentment de forma telemàtica, d' 29-09-2020 01:00 08-10-2020, ambdós inclosos.

Anunci Bases
EMCORP 2020 – Actes definitives

El termini de presentació d'al·legacions serà de 5 dies hàbils (des del 16 d'octubre de 2020 l' 22 d'Octubre de 2020)

Acta PROVISIONAL posat : RRLL / DRET

El termini de presentació d'al·legacions serà de 5 dies hàbils (des del 25 de setembre a l' 1 d'Octubre de 2020)

ACTA CONSERGE ACTA PEÓ OBRA ACTA RELACIONS LABORALS ACTA AUXILIARS ADMINISTRATIUS ACTA CFGS INFORMÀTICA
PROCÉS SELECTIU. 1 PEÓ DE SERVEIS MÚLTIPLES

Es publiquen les notes de l'3º exercici, la baremació de la fase de concurs i es proposa el nomenament de funcionari en pràctiques

Anunci resultats examen de valencià i baremació de l'concurs

Es publiquen les notes de la 2a exercici i es convoca el 3r

Anuncio resultado 2º ejercicio y convocatoria del 3º

Es publica anunci nomenant assessora que s'encarregarà de preparar la prova de valencià

Anunci nomenament assessora per a la prova de valencià

Anunci pel qual es fa una segona rectificació de les notes del primer exercici i es publiquen els resultats definitius de la mateixa

Anunci 2n Rectificació final resultats 1r exercici

Anunci de rectificació de notes del primer exercici després de revisió d'examen

Anunci rectificació resultats primer exercici

Es publiquen les notes del primer examen i es convoca els aspirants que l'han superat a la Casa Consistorial el proper 12 de gener de 2021, a les 12:30 hores, per a la celebració de l'segon examen

Es publica la plantilla de respostes

Plantilla de respostes Anunci notes primer examen i convocatòria del segon

Es convoca als aspirants el dia 17-12-2020, a les 12:00 hores, en la EPA de Alfafar, situada en el Carrer Blasco Ibáñez, nº 22, a l'efecte de realitzar el primer exercici de la fase d'oposició

Anunci modificació tribunal

Anunci modificació de tribunal per abstenció d'un dels seus membres

Anunci llistat definitiu admesos / exclosos i data examen

Obert el termini d'esmena, d' 28 de setembre a 13 d'octubre de 2020, ambdós inclosos, perquè les persones excloses puguin formular al·legacions, així com per a la recusació dels membres de l'Òrgan de Selecció.

Anunci BOP: Llista provisional d'admesos i exclosos Llista provisional d'admesos i exclosos

Obert el termini de presentació de sol·licituds des del dia 13 de juliol de 2020 fins al dia 7 d'agost de 2020, ambdós inclosos. (TERMINI FINALITZAT)

Instància Peó serveis múltiples Anuncio BOE: convocatòria Peó de Serveis Múltiples Anunci BOP: bases de el procés selectiu Peó de Serveis Múltiples
BORSA DE TREBALL DEL PRIMER SEMESTRE DE 2020 DE LLOCS SENSE FORMACIÓ ESPECÍFICA
PROCÉS SELECTIU. 1 AUXILIAR D'ARXIUS I BIBLIOTEQUES

Es convoca als aspirants el dia 24/04/21, a les 11:30 hores del matí al I.E.S. 25 d'Abril d'Alfafar, a l'objecte de realitzar la primera prova de la fase oposició.

Convocatòria primer exercici fase oposició

Anunci d'ajornament de la realització del primer exercici per la situació sanitària.

Nota aclaridora sobre la memòria: després de l'ajornament de la realització del primer exercici, es comunica que la finalització de l'termini de presentació de la memòria també s'ajorna. S'informarà de la nova data amb la suficient antelació

Anunci ajornament primer exercici

Es comunica als aspirants que l'extensió màxima de la memòria és de 5 folis a doble cara, per davant i per darrere. Així mateix, el termini de presentació de la memòria finalitza en el "moment d'inici de la Fase d'Oposició"; és a dir, podran presentar-se fins al dia de realització del primer exercici, 16-01-2021.

Es convoca als aspirants el dia 16-01-2021, a les 11:30 hores, a l'IES 25 d´Abril de Alfafar, sito en el Camí de l´Orba, nº 22, a l'efecte de realitzar el primer exercici de la fase d'oposició

Anunci llistat definitiu admesos / exclosos i data de l'examen

Obert el termini d'esmena, d' 28 de setembre a 13 d'octubre de 2020, ambdós inclosos, perquè les persones excloses puguin formular al·legacions, així com per a la recusació dels membres de l'Òrgan de Selecció.

Anunci BOP: Llista provisional d'admesos i exclosos Llista provisional d'admesos i exclosos

Obert el termini de presentació de sol·licituds per a la plaça d'auxiliar d'arxius i biblioteques, l' 28 de juliol al 24 d'agost de 2020, ambdós inclosos. (TERMINI FINALITZAT)

Annex II,es. instància Convocatòria publicada al BOE. 1 plaça auxiliar arxius i bibliotecas.pdf Anunci BOP. Bases procés selectiu d'un auxiliar d'arxius i biblioteques

=”http://www.alfafar.com/wp-content/uploads/2019/10/Anuncio-convocatoria-proceso-selectivo-A.E.D.L.-2019.pdf” type =”pdf”]Anunci convocatòria procés selectiu de 1 Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local

PROCÉS SELECTIU. 1 AUXILIAR DE DISSENY GRÀFIC

Es convoca a tots / es els aspirants el dia vint-iu de maig de 2021, a les 11:30 hores del matí, a l'Escola Municipal d'Adults d'Alfafar, situada en el Carrer Blasco Ibáñez, 22.

convocatòria primer exercici fase oposició

Es publica anunci suspenent la celebració del primer exercici per la situació sanitària

Anunci suspensió procés selectiu de
1 tècnic-a auxiliar de disseny gràfic

Es convoca els aspirants admesos a la realització del primer exercici el dia 19 de febrer de 2021, a les 11:30 hores, al Centre Municipal de Majors d'Alfafar, situat en el Carrer Estació, nº 2 (costat de l'estació de Renfe)

Anunci llistat definitiu admesos / es i exclosos / es i data d'examen

Obert el termini d'esmena, l' 9 l' 20 de novembre de 2020, ambdós inclosos, perquè les persones excloses puguin formular al·legacions, així com per a la recusació dels membres de l'Òrgan de Selecció.

Anuncio listado provisional

Obert el termini de presentació de sol·licituds des del 9 de setembre de 2020 fins al 6 d'octubre de 2020, ambdós inclosos

Annex II,es. instància Anuncio BOE: convocatòria auxiliar de disseny gràfic Anunci BOP. Bases procés selectiu d'un auxiliar de disseny gràfic
CONVOCATÒRIA: PROVISIÓ DE LLOC D'AUXILIAR ADMINISTRATIU EN EL DEPARTAMENT DE PERSONAL. ADSCRIPCIÓ PROVISIONAL PER CONCURS DE MÈRITS (entre funcionaris de l'ajuntament)
PROCÉS SELECTIU: 4 PLACES CONSERGES COL·LEGIS
Resolució d'al·legacions: valoració de l'1er exercici

Es convoca els aspirants a la realització de l' 2º examen el 7 d'abril d' 2021, a les 11:30 hores, en el Col·legi "La Fila" d'Alfafar, situat en l'Avda. Reis Catòlics, 34)

MODIFICACIÓ CONVOCATÒRIA 2n EXERCICI Resultat 1er exercici oposició i convocatòria segon exercici

Es convoca els aspirants admesos a la realització del primer examen el dia 6 de març de 2021, a les 11:30 hores, a l'IES 25 d´Abril de Alfafar, sito en el Camí de l´Orba, nº 22

Anunci rectificació errors en llistat definitiu procés selectiu de
conserge

Rectificació d'errors en llistat definitiu d'admesos / es – exclosos / as

Anunci llistat definitiu admesos / as-exclosos / es i data del primer examen Anunci: modificació de tribunal

Obert el termini d'esmena, d' 11 01:00 24 de setembre de 2020, ambdós inclosos, perquè les persones excloses puguin formular al·legacions, així com per a la recusació dels membres de l'Òrgan de Selecció

Llista provisional d'admesos i exclosos BOP: Llista provisional d'admesos i exclosos Tema 10. Coneixement de l'medi urbà: Edificis públics d'Alfafar Anuncio BOE: convocatoria 4 places de conserge de col·legis Bases de la convocatòria,es. 4 places de conserge de col·legis
Procés selectiu Auxiliar de Serveis, adscrit a l'servei d'arxius i biblioteques

Es convoca als aspirants el dia 8 de maig de 2021, a les 11:30 hores del matí a l'IES 25 d'Abril d'Alfafar, a l'objecte de realitzar el primer exercici de la fase oposició.

convocatòria primer exercici fase oposició

Es publica anunci de suspensió del primer exercici per la situació sanitària

Anunci suspensió primer exercici

Es convoca els aspirants admesos a la realització del primer exercici el dia 30 de gener de 2021, a les 11:30 hores, a l'IES 25 d´abril, sito en Camí de l´Orba, nº 22

Anunci llistat definitiu admesos / es i exclosos / es i data d'examen

Obert el termini d'esmena, l' 9 l' 20 de novembre de 2020, ambdós inclosos, perquè les persones excloses puguin formular al·legacions, així com per a la recusació dels membres de l'Òrgan de Selecció.

Anuncio listado provisional

Ho comunica LA TAXA D'EXAMEN es de 31,45 € (segons Decret 2020-1905, d' 11-09-2020)

Anunci. Decret 2020-1905: rectificació de la taxa d'examen

Obert el termini de presentació de sol·licituds des del 9 de setembre de 2020 fins al 6 d'octubre de 2020, ambdós inclosos

Annex II,es. instància Anuncio BOE: convocatòria Auxiliar de Serveis adscrit a arxius i biblioteques Anunci bases Auxiliar de Serveis, adscrita a l'servei d'arxius i biblioteques
Proceso selectivo: auxiliar d'animació sociocultural

Publicació dels resultats de la fase de concurs, resultats finals i proposta de nomenament en pràctiques

Anunci valoració fase de concurs i proposat de nomenament

Es requereix als aspirants perquè presentin per Registre d'Entrada dels mèrits a valorar en la FASE CONCURS, fins al dia 5 de gener de 2021 (inclòs).

Anunci resultats tercer examen i requeriment per aportar mèrits a la Fase Concurs

Es convoca els aspirants a la realització de l'tercer exercici que ve 17-12-2020 a les 12 hores a l'EPA d'Alfafar, situada en Avda. Blasco Ibáñez, 22

Anunci resultats segon examen i convocatòria de l'tercer


Es publiquen les notes del primer examen i es convoca els aspirants que l'han superat a el segon exercici que es realitzarà el 09-12-2020 a les 11:00 hores al Saló de Plens de l'Ajuntament

Anunci notes examen Plantilla de respostes

Es convoca als aspirants el dia 28-11-2020, a les 11:30 hores, a l'IES 25 d´Abril de Alfafar, sito en el Camí de l´Orba, nº 22, a l'efecte de realitzar el primer exercici de la fase d'oposició

Anunci llistat definitiu i data de l'examen

Obert el termini d'esmena, d' 28 de setembre a 13 d'octubre de 2020, ambdós inclosos, perquè les persones excloses puguin formular al·legacions, així com per a la recusació dels membres de l'Òrgan de Selecció.

Anunci BOP: Llista provisional d'admesos i exclosos Llista provisional d'admesos i exclosos

Obert el termini de presentació de sol·licituds per a la plaça d'auxiliar d'animació sociocultural, l' 23 de juliol al 19 d'agost de 2020, ambdós inclosos. (TERMINI FINALITZAT)

Annex II,es. instància Convocatòria publicada al BOE. 1 plaça auxiliar animació sociocultural Tema 17. Infraestructura d'animació sociocultural. instal·lacions, espais i equipaments Tema 18. Les festes en el municipi d'Alfafar Anunci en el BOP. Bases procés selectiu de 1 auxiliar d'animació sociocultural Anunci bases procés selectiu d'un / a auxiliar d'animació sociocultural
Proceso selectivo: oficial de serveis múltiples

Es publica anunci pel qual es nomena funcionari de carrera i es posa fi a l'procés selectiu

Anunci nomenament funcionari de carrera i fi de l'procés selectiu Anunci de resultats: 3er exercici, fase de concurs i nota final

Es convoca a l'aspirant que ha superat el segon exercici per a la realització de l'tercer exercici el dia 19-11-2020 a les 12:00 hores a la sala de Plens de la Casa Consistorial

Anunci resultat 2ª exercici i convocatòria 3r exercici Anunci plantilla de respostes primer exercici

Es convoca a l'aspirant que ha superat el primer exercici per a la realització de l'segon exercici el dia 13-11-2020 a les 11:00 hores a la sala de reunions de l'Alcaldia de l'edifici consistorial

Anunci publicació notes primer exercici

Es convoca als aspirants el dia 06-11-2020, a les 11:30 hores, en la EPA de Alfafar (C / Blasco Ibáñez, 22) per a realitzar el primer exercici de l'oposició

Llista definitiva d'admesos i exclosos i data i hora del primer examen

Obert el termini de presentació d'al·legacions a la llista provisional d'admesos i exclosos, l' 1 l' 15 de setembre de 2020, ambdós inclosos (TERMINI FINALITZAT)

Llista provisional d'admesos i exclosos i nomenament de l'òrgan de selecció

Represa de l'termini de presentació de sol·licituds per a la plaça d'oficial de serveis múltiples des del dia 1 de juny fins al dia 16 de juny de 2020, ambdós inclosos (FINALITZAT)

Resolució de represa de procés selectiu: oficial de serveis múltiples

Obert el termini de presentació de sol·licituds per a la plaça d'Oficial de Serveis Múltiples, l' 4 de març al 1 d'abril de 2020, ambdós inclosos

Convocatòria publicada al BOE Anunci bases procés selectiu d'un / a oficial de serveis múltiples
Procés selectiu per a la provisió en propietat: una plaça d'agutzil

Es publiquen els resultats de l'tercer exercici i de la fase de concurs i es proposa el nomenament de funcionari en pràctiques

Anunci resultats tercer exercici i fase de concurs

Es convoca als / les aspirants que han superat el 2n exercici per realitzar el TERCER EXERCICI de l'oposició, el 17-12-2020, a les 12:30 hores, a l'Escola de Formació de Persones Adultes d'Alfafar (C / Blasco Ibáñez, 22)

Convocatòria TERCER EXERCICI

Es requereix als aspirants amb D.N.I. 73576212V i 29198448V perquè presentin per Registre d'Entrada dels mèrits de la fase de CONCURS. El termini de presentació finalitza el 13-12-2020.

Anunci notes DEFINITIVES 2n exercici i requeriment de mèrits

Es deixa sense efecte la convocatòria de l'tercer exercici per causes de força major

Anunci ajornament tercer exercici

Es convoca els aspirants que han superat el segon exercici a la realització de l'tercer el dia 26-11-2020 a les 11:30 hores a l'Escola de Formació de Persones Adultes, situada en el Carrer Blasco Ibáñez, 22

Anunci notes 2ª exercici i convocatòria 3r

ES CONVOCA Als aspirants que hagin superat el primer exercici per a realitzar el SEGON EXERCICI de la fase d'oposició, el 12-11-2020, a les 11:30 hores, al Centre Municipal de Majors d'Alfafar (C / Estació, nº 2, Al costat de l'Estació de Renfe)

Notes 1er exercici i convocatòria 2n exercici

Anunci convocant a el primer exercici a un aspirant

Anunci convocatòria primer exercici.

Es convoca als aspirants el dia 24-10-2020, a les 11:00 hores, al Centre Municipal de Majors d'Alfafar (C / Estació, nº 2, costat de l'estació de Renfe) per a realitzar el primer exercici de l'oposició

Llista definitiva admesos-es i exclosos-es procés select agutzil Anunci en el BOP: aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos

Període de presentació de sol·licituds: l' 23/01/2020 l' 19/02/2020, ambdós inclosos (FINALITZAT)

Guia de carrers i Edificis Públics d'Alfafar Anunci publicat al B.O.E. Anunci BOP Bases procediment selecció agutzil
Procés selectiu d'un / a Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local.

Acta de baremació definitiva procés selectiu d'un / a AODL

Acta de baremació definitiva (amb al·legacions resoltes) procés selectiu d'un / a Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local.

En el termini de 10 dies des de la publicació de l'Acta de baremació, les persones interessades podran presentar reclamació davant l'Ajuntament d'Alfafar (del dia 10/12/2019 al dia 23/12/2019)

Acta Baremació procés AODL Alfafar EMSA01 2019-43-46. Anunci convocatòria procés selectiu d'un / a Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local.
Procés selectiu per a la provisió en propietat d'un plaça de Tècnic / a Oficina Promoció de l'Valencià (50% de la jornada)
7 plazas de Agente de Policia Local-2019
anunci nomenament 6 agents de policia en pràctiques anunci nomenament 2 agents de policia en propietat Anunci continuació procés selectiu 7 places d'Agent de Policia Local Anunci resolució recurs a la valoració de mèrits torn de mobilitat. 7 places agents de policia Anunci resolució reclamacions de la fase concurs. torn mobilitat, amb modificació resultat final

El “Anunci resultat revisió valoració mèrits i resultat final procés selectiu 7 places d'agent de policia” ha estat exposat el 4 de març de 2020.

Anunci resultat revisió valoració mèrits i resultat final procés selectiu 7 places d'agent de policia Anunci resultat de la valoració de mèrits (torn de mobilitat) i emplaçament als aspirants per a la seva revisió Anuncio resultado prueba valenciano. Data revisió de l'exercici. Crida OTS mèrits baremació (torn mobilitat) Anunci resultat reconeixement mèdic (torn mobilitat) Anunci resultat reconeixement mèdic, resolució reclamació i convocatòria prova valencià

Els aspirants hauran de comparèixer a el reconeixement mèdic (prova mèdica) en dejú.

Anuncio convocatòria prova mèdica 16-01-2020 Anunci resultat prova test 25 preguntes temes locals .

Els aspirants que desitgin revisar l'exercici de desenvolupament de l'temari, han de comunicar a l'Òrgan de selecció divendres dia 13 de desembre, abans de l'inici de la següent prova.

Resultat prova desenvolupament de l'temari i convocatòria qüestionari preguntes grup V. Resultat revisió prova qüestionari test. Resultat qüestionari data revisió exercici i convocatòria desenvolupament. respostes qüestionari. Preguntes qüestionari

Per error en l'anunci s'ha fet constar que el Certificat haurà de fer esment a l'ANNEX III, i ha de fer-ho a l': "ANNEX I de l'Ordre de 23 de novembre de 2005, de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, (D.O.G.V. nº 5148, d' 2 de desembre de 2005), per la qual s'estableixen els criteris mínims per a la selecció de policies locals de la Comunitat Valenciana ".

Anunci resultat proves físiques i convocatòria test 03-12-2019 Anunci resultat prova psicotècnica i convocatòria proves físiques Anunci resultat prova psicotècnica i convocatòria entrevista i revisió d'exercici (pujat el dia 19/11 a les 9:00) Anunci Resultat Prova Mesura i Convocatòria Prova psicotècnica. temes Locals Rectificació dades realització 1er exercici i llista definitiva admesos i exclosos

Termini de presentació de sol·licituds d'aquest procés,,es,serà del dia,,es,Presentació sol·licituds per mitjans electrònics,,es,Enllaç a Tràmit en seu electrònica,,es, será del día 2 al dia 29 de juliol: Presentación solicitudes por medios electrónicos:
Enlace a Trámite en Sede Electrónica

El termini de presentació d'al·legacions a les llistes provisionals serà de 10 dies hàbils, finalitzant el dia 11 de setembre de 2019.

Anunci BOP llista provisional d'ells va admetre, exclosos-es i composició Òrgan de selecció Anunci d'aprovació de la llista provisional d'admesos i exclosos Decret rectificació Bases procés selectiu Agent Policia Local Anunci DOGV per procediment selectiu agent policia local,,es,Bases definitives amb les rectificacions de l'Agència Valenciana de Seguretat i Emergències,,es bases Definitives 7 places d'Agent Policia Local Decreto aprobación bases procedimiento selectivo agente policia local
Proceso selectivo 5 peones de construcción EMCORD 2018
Proceso selectivo 1 informático-a Y 5 administrativos-as EMCORP 2018
Provisió en propietat d'una plaça de Comissari de la Policia Local,,es,concurs oposició per promoció interna,,es,anunci BOE,,es,Presentació d'instàncies del,,es, concurso oposición por promoción interna, escala superior, Administración especial
Bolsa de psicólogos-as cedida por el Ayuntamiento de Quart de Poblet
Borsa Treballadors / es Socials cedida per l'Ajuntament de Massanassa,,es,Anunci Consitución borsa de treballadors / es socials cedida per l'Ajuntament de Massanassa,,es
Contractació treballadors / es programa EMPUJU,,es,Anunci convocatòria procés selectiu EMPUJU,,es,Contractació treballadors / es programa EMCUJU,,es,Anunci convocatòria procés selectiu EMCUJU,,es 2018
Bolsa de trabajo Aux. Administrativos/as cedida por Ayuntamiento de Sedaví
Beca técnico/a en informática y comunicaciones
Listado provisional admitidos-excluidos

Termini presentació sol · licituds del 02/05/18 l' 15/05/18

Anuncio bases beca SOLICITUD BECA
Procés selectiu Tècnic / a Operari / a de Mercat Oferta Ocupació Pública 2016
Anuncio resultado fase concurso y del final del proceso selectivo Anunci resultat 4t,,es,exercici,,es. ejercicio Anuncio resultado 3er. ejercicio y convocatoria del 4o Anuncio resultado 2º ejercicio y convocatoria del 3º Revisión ejercicio y nueva convocatoria para la realización del segundo el día 15-10-18 Preguntas 1er ejercicio Anunci resultat 1er exercici i convocatòria del 2n,es

Anuncio B.O.P. 108 d' 06/06/18, listado provisional admitidos-as/excluidos-as, plazo reclamaciones al mismo del 7 l' 20 de juny de 2018, ambdós inclosos.

AVÍS: Los temas 8, 9 i 10 que figuran en las bases del proceso, se encuentran publicados en la página web, apartado NORMATIVA.

El tema 8 está dentro de Normativa Fiscal (T4), el tema 9 está dentro de Ordenanzas y el tema 10 está dentro de Reglamentos.

Termini presentació sol · licituds del 14/03/18 l' 16/04/18. Anunci bases íntegres al B.O.P. 17 d' 24/01/18.

Anuncio listado definitivo admitidos-excluidos y fecha comienzo oposición anuncio listado provisional admitidos-excluidos proceso selectivo operario-a mercado Anunci BOE convocatòria Operari-a Mercat,es rectificació ad errors tècnics operador té el mercat Decret 2017002957 aprob. bases y convocatoria proceso operario mercado Anuncio Bases convocatoria proceso operario-a mercado
Proceso selectivo Técnico/a Educación infantil Oferta Empleo Público 2016
Convocatòria Pla d'Ocupació Diputació 2017
Proceso selectivo plaza Oficial de Policía Oferta Empleo Público 2016
Proceso selectivo plaza Agente de Policía Oferta Empleo Público 2015 (Proceso Abierto)
Anunci rectificació error data presa de possessió Víctor Navarro agent en practiques 30F. Anuncio nombramiento Victor Navarro Parra Agente Policía en Practicas. Anunci del resultat de la prova de valencià,,es,Entrevista i resultat final del procés selectiu,,es. Entrevista y resultado final del proceso selectivo Anuncio resultado reconocimiento medico y convocatoria prueba valenciano 01-03-19 Resultado prueba Desarrollo Temario y convocatoria cuestionario del Temario Grupo V Resultat de la prova,,es,qüestionari Test,,es,Grup V,,bg,i Reconeixement Mèdic,,es. Cuestionario Test, Grupo V. y Reconocimiento Médico Resultado prueba cuestionario Test Policía Local Resultat de la prova del supòsit policial i convocatòria prova del Qüestionari,es Anuncio resultado prueba callejero y convocatoria supuesto policial Anuncio resultado pruebas fisicas y convocatoria prueba del callejero 28-11-18 Tema 41 Tema 42 Pla d'Alfafar Anunci resultat final prova psicotècnica i convocatòria proves físiques,es Resultat prova psicotecnica i convocatòria aspirants per a l'entrevista,es Resultado prueba de medición y convocatoria prueba psicotécnica Anuncio listado definitivo admitidos-as y excluidos-as agente policía

Anuncio de este listado en el B.O.P. 105 de 01/06 / 18.Período Reclamacions del 4 l' 15 de juny de 2018, a.i.

Anuncio listado provisional admitidos-excluidos agente policia

Termini de presentació de sol·licituds,,es,& Nbsp; B.O.E,,en,B.O.P,,vi,Provisió BOE & nbsp; # 34,,gl: l' 8 de febrer al 7 de març de 2018 (ambdós inclosos).anunci Bases:  B.O.E. nº 34 d' 07/02/2018, B.O.P. nº 1 d' 02/01/18 y anuncio rectificación errores B.O.P. nº 17 del 24/01/18. D.O.C.V anomenada d'anunci. nº 8213 de 16/01/18.

BOE prestació # 34 07/02/2018 Anuncio rectificación error bases Agente-Oficial Anuncio bases proceso Agente policía Decret 2017002833 aprovació bases i convocatòria procés Agent policia
EMCORP contractació 1 albañil y 3 peones agropecuarios o agrícolas
EMCORD contractació de 2 albañiles y 2 peones agropecuarios o agrícolas
PROGRAMA EMPUJU,,es,& Nbsp; Contractació,,es,treballadors-es,,es,Anunci convocatòria programa ocupació EMPUJU,,es,Anunci reducció terminis programes EMCUJU-EMPUJU,,es,Anunci resultat final del procés,,es,Anunci resultat provisional valencià i convocatòria candidata procés admtvos-as,,es 2017 – Contractació 4 trabajadores-as
PROGRAMA EMCUJU 2017 – Sistema Nacional de Garantía Juvenil

TERMINI PER A RECLAMAR,,es,DIES HÀBILS DES DEL,,es,Baremacion EMCUJU Dret,,es,Psicòlegs baremació ells EMCUJU,,gl,Baremació EMCUJU CFGM Gestió Admtva,,fr,Baremacion EMCUJU Arquitectura,,es,Baremacion EMCUJU Arquitectura Tècnica,,es,Anunci llistat provisional admesos-exclosos borsa Mestre Electricista,,es,anunci resultats,,es,Exercici Borsa Educadors,,es,Llistat definitiu beca T.S.A.Finanzas,,es,Anunci resultat prova valencià i valoracion mèrits procés borsa admtvos-as,,es 4 DÍAS HÁBILES DESDE EL 21-07-17

Acta EMCVUJU2 CFGM Gestió Admtva,,fr,Acta EMCUJU2 PSICÒLEGS-AS,,gl. Acta EMCUJU2 PSICOLOGOS-AS Baremacion EMCUJU Derecho Baremacion EMCUJU Psicologos-as Baremacion EMCUJU CFGM Gestion Admtva Baremacion EMCUJU Arquitectura Baremacion EMCUJU Arquitectura Técnica Anunci convocatòria Anuncio reducción plazos programas EMCUJU-EMPUJU 2017
Procés nomenament temporal intendent principal Policia Local d'Alfafar
Anunci convocatòria programa ocupació EMCORP. 4 Pintors senyalització viària
Bolsa de Auxiliares de Guardería – Técnicos-as de Educación Infantil
Elecció de Jutge de Pau titular

Presentación de solicitudes del 05/10/2016 l' 26/10/2016

Anunci instància edicte
Anuncio modificación bases genéricas bolsas Interinidades
Proceso de Constitución de bolsa de administrativos

Ajudes al transport per a estudiants,,es,Bases convocatòria d'ajudes al transport per a estudiants,,es,Model de sol·licitud,,es,Ajudes al transport per a estudiants,,es,Bases convocatòria d'ajudes al transport per a estudiants,,es,Model de sol·licitud,,es 2020
Bases Reguladores i convocatòria campanya SANT DONIS 2020
MERCATS SEDENTARIS
ANUNCI: REPRESA DE SUBVENCIONS DE L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES PER A PERSONES MAJORS 60 ANYS 2020
Bases Reguladores d'Ajudes a autònoms per afrontar els efectes de l'COVID19
MODIFICACIÓ ACORD JGL DE 301/2020 SOBRE HORARIS COMERCIALS DE LLIURE OBERTURA A ALFAFAR
Ajudes al transport per a estudiants,,es,Bases convocatòria d'ajudes al transport per a estudiants,,es,Model de sol·licitud,,es,Ajudes al transport per a estudiants,,es,Bases convocatòria d'ajudes al transport per a estudiants,,es,Model de sol·licitud,,es 2019
CONCESSIÓ D'HORTS URBANS,,es,Informe Tècnic Adjudicataris provisionals,,es,hort Urbà,,es,adjudicació Provisional,,es,horts Urbans,,es
Ajudes al transport per a estudiants,,es,Bases convocatòria d'ajudes al transport per a estudiants,,es,Model de sol·licitud,,es,Ajudes al transport per a estudiants,,es,Bases convocatòria d'ajudes al transport per a estudiants,,es,Model de sol·licitud,,es
Bases convocatoria subasta puestos libres mercado municipal
Bando de Alcaldía de Fallas 2018
Pla Estratègic de Subvencions,,es,Pla Estratègic,,es 2018-2020
Bases reguladoras de participación de la I Ruta de la Tapa
Informació Pública Estudi Detall Bloc "C",es, sector 1AyB
Bo escolar curs,,es,Bases procediment bo escolar curs,,es 2017/2018
Procedimiento elección Juez de Paz suplente

Presentación de solicitudes del 18/04/2017 l' 10/05/2017

Instancia Juez de Paz suplente Anuncio Juez de Paz suplente
Bando de Alcaldía de Fallas 2017
Convocatoria concesión ayudas económicas 2016 entidades culturales, esportives, joventut, gent gran, políticas de igualdad e infancia
Anuncio en extracto DOCV 7868 d' 08/09/2016
Anuncio convocatoria y bases BOP 179 d' 15/09/2016
Resolució de posada en marxa de la SEU ELECTRÒNICA
Autorització explotació del bar cafeteria al quiosc del Parc de les Palmeres de l'Ajuntament d'Alfafar
Bando de Alcaldía de Fallas 2016
Bases reguladoras del Concurso de Diseño del Logotipo del Centro de Información Juvenil (CIJ)
Anunci BOP (Desembre 2015)
Pla de Participació Pública de l'ESTUDI D'INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA per a la DECLARACIÓ D'INTERÈS COMUNITARI de legalització d'una activitat destinada a estacionament de maquinària i vehicles pesats, situada en el municipio de Alfafar (valencia).
Convocatòria de concessió d'ajudes econòmiques (Exercici 2015)
Bases de la convocatoria de los puestos libres en el mercado interior 2015
Concesión ampliación horario estival 2015
Reglamento de régimen interno de la Escuela Infantil Municipal Remedios Montaner
Mesas electorales de Alfafar
Anunci sobre reconeixements d'Alfafar en Igualtat 2015
Anunci sobre resultats de baremació de sol·licituds per a llocs de treball que no necessiten formació específica (4Trimestre 2014)
Llistes de candidats a tribunal de Jurat per 2015-2016
Anunci sobre submissió al tràmit d'informació pública, durant trenta dies la modificació de l'ordenança municipal d'activitats publicitàries en el terme municipal d'Alfafar
Anunci sobre submissió al tràmit d'informació pública, durant trenta dies la modificació de les normes urbanístiques del Pla Parcial Sector 1AB d'Alfafar
MODIFICACIÓ D'ESTATUTS DE LA MANCOMUNITAT
LLISTAT DEFINITIU ALUMNAT CURS 2014-2015 REMEIS MONTANER
LLISTAT PROVISIONAL ALUMNAT CURS 2014-2015 REMEIS MONTANER
HORARIS ESPECIALS DE L'AJUNTAMENT
AVÍS DE LLOCS DE TRUCADA BASE DE MERCAT
Inici procediment desafectació o alteració de la qualificació de l'immoble que va ser destinat a IES JAUME I, prescrit en l'art. 8 del RBEL, aprovat per Reial Decret 1372/1986 d' 13 de juny
Anunci sobre modificació de l'horari de permanència