150 estudiantes de Alfafar recibirán las ayudas al transporte

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de su concejalía de Juventud, ha publicado la lista definitiva de los solicitantes que, según los criterios de baremación recogidos en las bases, recibirán las ayudas al transporte convocadas para este curso académico 2018-2019.

Amb la convocatòria d'aquests ajuts,,es,l'Ajuntament demostra seguir treballant per garantir una veritable igualtat d'accés als estudis superiors,,es,i per alleujar el màxim possible l'impacte que aquestes despeses suposen en l'economia de les famílies,,es,com es recull en la resolució dels ajuts,,es,joves d'entre,,es,rebran un ajut econòmic que oscil·la entre els,,es,Per a aquest curs acadèmic,,es,la quantia total destinada a les ajudes al transport per a estudiants d'Alfafar ha arribat als,,es,els ingressos,,es, l’Ajuntament demuestra seguir trabajando para garantizar una verdadera igualdad de acceso a los estudios superiores, amb independència del lloc d'estudi,,es,i alleujar l'impacte que aquestes despeses suposen en l'economia familiar,,es,Aquests ajuts estan dirigides a joves d'entre,,es,que cursen presencialment estudis universitaris de grau,,es,enginyeria o màster,,es,o cicles formatius de grau bàsic,,es,mitjà o superior,,es,o equivalent en ensenyaments artístics superiors,,es,en un centre educatiu fora de la localitat d'Alfafar,,es,durant el curs,,es,Podran sol·licitar-la les persones que reuneixin els requisits que recullen les bases de la convocatòria,,es, y para aliviar lo máximo posible el impacto que estos gastos suponen en la economía de las familias.

D'aquesta manera, como se recoge en la resolución de las ayudas, al voltant de 150 jóvenes de entre 16 i 35 anys, que cursan presencialmente estudios universitarios de grado, ingeniería o máster, o ciclos formativos de grado básico, medio o superior, o equivalente en enseñanzas artísticas superiores, en un centro educativo fuera de la localidad de Alfafar, recibirán una ayuda económica que oscila entre los 60 y los 100 euros. Para este curso académico, la cuantía total destinada a las ayudas al transporte para estudiantes de Alfafar ha alcanzado los 10.000 euros.

Los ingresos, la situació d'atur en la unitat familiar,,es,la condició de família nombrosa o monoparental,,es,així com la diversitat funcional del sol·licitant han estat els principals factors que s'han tingut en compte per fixar les quanties de l'ajut,,es,Es pot consultar,,es,la llista definitiva d'admesos,,es,L | Alfafar busca minimitzar les despeses que suposen cursar aquest tipus d'ensenyaments superiors en l'economia familiar i afavorir l'accés igualitari als estudis superiors de les i els joves del municipi,,es, la condición de familia numerosa o monoparental, así como la diversidad funcional del solicitante han sido los principales factores que se han tenido en cuenta para fijar las cuantías de la ayuda. Se puede consultar aquí la lista definitiva de admitidos.

Con la concesión de esta ayuda, l’Ajuntament d’Alfafar busca minimizar los gastos que suponen cursar este tipo de enseñanzas superiores en la economía familiar y favorecer el acceso igualitario a los estudios superiores de las y los jóvenes del municipio.

transport_públic

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua regidoria de Joventut,,ca,ha publicat la llista definitiva dels sol,,ca,licitants que,,ca,segons els criteris de baremació recollits en les bases,,ca,rebran les ajudes al transport convocades per a aquest curs acadèmic,,ca,Amb la convocatòria d’aquestes ajudes,,ca,l’Ajuntament demostra continuar treballant per a garantir una vertadera igualtat d’accés als estudis superiors,,ca,i per a alleujar el màxim possible l’impacte que aquestes despeses suposen en l’economia de les famílies,,ca, ha publicat la llista definitiva dels sol·licitants que, segons els criteris de baremació recollits en les bases, rebran les ajudes al transport convocades per a aquest curs acadèmic 2018-2019.
 
Amb la convocatòria d’aquestes ajudes, l’Ajuntament demostra continuar treballant per a garantir una vertadera igualtat d’accés als estudis superiors, amb independència del lloc d’estudi, i per a alleujar el màxim possible l’impacte que aquestes despeses suposen en l’economia de les famílies.
 
D’aquesta forma, com es recull en la resolució de les ajudes,,ca,al voltant de,,ca,rebran una ajuda econòmica que oscil,,ca,la entre els,,ca,i els,,ca,Per a aquest curs acadèmic,,ca,la quantia total destinada a les ajudes al transport per a estudiants d’Alfafar ha aconseguit els,,ca,Els ingressos,,ca,la situació de desocupació en la unitat familiar,,ca,la condició de família nombrosa o monoparental,,ca,així com la diversitat funcional del sol,,ca,licitant han sigut els principals factors que s’han tingut en compte per a fixar les quanties de l’ajuda,,ca, al voltant de 150 joves de 16 jo 35 anys, que cursen presencialment estudis universitaris de grau, enginyeria o màster, o cicles formatius de grau bàsic, mitjà o superior, o equivalent en ensenyaments artístics superiors, en un centre educatiu fora de la localitat d’Alfafar, rebran una ajuda econòmica que oscil·la entre els 60 i els 100 euros. Per a aquest curs acadèmic, la quantia total destinada a les ajudes al transport per a estudiants d’Alfafar ha aconseguit els 10.000 euros.
 
Els ingressos, la situació de desocupació en la unitat familiar, la condició de família nombrosa o monoparental, així com la diversitat funcional del sol·licitant han sigut els principals factors que s’han tingut en compte per a fixar les quanties de l’ajuda. Es pot consultar,,ca,la llista definitiva d’admesos,,ca,l’Ajuntament d’Alfafar busca minimitzar les despeses que suposen cursar aquest tipus d’ensenyaments superiors en l’economia familiar i afavorir l’accés igualitari als estudis superiors de les i els joves del municipi,,ca ací la llista definitiva d’admesos.
 
Amb la concessió d’aquesta ajuda, l’Ajuntament d’Alfafar busca minimitzar les despeses que suposen cursar aquest tipus d’ensenyaments superiors en l’economia familiar i afavorir l’accés igualitari als estudis superiors de les i els joves del municipi.