Alfafar adjudica les obres d'urbanització de diversos carrers del Barri Orba i Alfalares,,es,ha va adjudicar les obres d'urbanització i millora de diferents carrers dels barris Orba i Alfalares del municipi,,es,continuant així amb el seu ferm compromís de fer d'Alfafar un espai més amable i accessible per a la ciutadania que millori les condicions generals dels espais i vies urbanes del municipi,,es,l'actuació recull la millora de l'asfaltat i pintura vial dels carrers Sogorb,,es

Alfafar, 14/06/2019:

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de su área de Urbanismo, ha adjudico las obras de urbanización y mejora de diferentes calles de los barrios Orba y Alfalares del municipio, continuando así con su firme compromiso de hacer de Alfafar un espacio más amable y accesible para la ciudadanía que mejore las condiciones generales de los espacios y vías urbanas del municipio.

Con un presupuesto total de 63.442,68 euros, la actuación recoge la mejora del asfaltado y pintura vial de las calles Segorbe, Ciudad de Calatayud, Constitució, Cruz Roja, Fermín Vilar, Joanot Martorell y 8 de març. Més, l'empresa adjudicatària inclou en la seva oferta millores en l'actuació valorades econòmicament en,,es,així com l'ampliació fins,,es,mesos del termini de garantia de l'obra,,es,Les obres d'urbanització,,es,que s'hauran d'executar en un màxim de,,es,dies des del seu inici,,es,s'inclouen en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible,,es,aprovat en ple per unanimitat de tots els grups,,es 32.611, 95 euros de coste cero para el consistorio, así como la ampliación hasta 48 meses del plazo de garantía de la obra.

Las obras de urbanización, que deberán ejecutarse en un máximo de 60 días desde su inicio, se incluyen en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) aprobado en pleno por unanimidad de todos los grupos. Aquest document recull un conjunt d'actuacions que tenen com a objectiu la implantació de formes de desplaçament més sostenibles en el municipi que alhora siguin compatibles amb el creixement econòmic i la protecció del medi ambient per incrementar la qualitat de vida de les i els veïns,es.

Les accions de millora als diferents carrers dels barris Orba i Alfalares se sumen a les diferents inversions de millora de les vies urbanes i dels espais públics que ha emprès l'Ajuntament en els últims mesos com les obres d'adequació d'accessibilitat de la avda,,es,carrer Sant Sebastià i la Plaça Vicente Blanch,,es,la repavimentació de nombrosos carrers,,es,les obres de millora del túnel de l'avda,,es. Albufera, la calle San Sebastián y la Plaza Vicente Blanch, la repavimentación de numerosas calles, las obras de mejora del túnel de la avda. Reis Catòlics o l'actuació de rehabilitació integral i museïtzació de la històrica Alqueria del Pi,,es,ha adjudique les obres d’urbanització i millora de diferents carrers dels barris Orba i Alfalars del municipi,,ca,continuant així amb el seu ferm compromís de fer d’Alfafar un espai més amable i accessible per a la ciutadania que millore les condicions generals dels espais i vies urbanes del municipi,,ca,l’actuació recull la millora de l’asfaltat i pintura viària dels carrers Sogorb,,ca.

PVC

Alfafar, 14/06/2019:

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la seua àrea d’Urbanisme, ha adjudique les obres d’urbanització i millora de diferents carrers dels barris Orba i Alfalars del municipi, continuant així amb el seu ferm compromís de fer d’Alfafar un espai més amable i accessible per a la ciutadania que millore les condicions generals dels espais i vies urbanes del municipi.

Amb un pressupost total de 63.442,68 euros, l’actuació recull la millora de l’asfaltat i pintura viària dels carrers Sogorb, Ciutat de Calataiud, Constitució, Creu Roja, Fermín Vilar, Joanot Martorell i 8 Marc. A més, l’empresa adjudicatària inclou en la seua oferta millores en l’actuació valorades econòmicament en,,ca,així com l’ampliació fins a,,ca,mesos del termini de garantia de l’obra,,ca,Les obres d’urbanització,,ca,que hauran d’executar-se en un màxim de,,ca,dies des del seu inici,,ca,s’inclouen en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible,,ca,aprovat en ple per unanimitat de tots els grups,,ca 32.611, 95 euros de cost zero per al consistori, així com l’ampliació fins a 48 mesos del termini de garantia de l’obra.
 
Les obres d’urbanització, que hauran d’executar-se en un màxim de 60 dies des del seu inici, s’inclouen en el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) aprovat en ple per unanimitat de tots els grups. Aquest document recull un conjunt d’actuacions que tenen com a objectiu la implantació de formes de desplaçament més sostenibles en el municipi que alhora siguen compatibles amb el creixement econòmic i la protecció del medi ambient per a incrementar la qualitat de vida de les i els veïns,ca.
 
Les accions de millora en els diferents carrers dels barris Orba i Alfalars se sumen a les diferents inversions de millora de les vies urbanes i dels espais públics que ha emprés l’Ajuntament en els últims mesos com les obres d’adequació d’accessibilitat de l’av,,ca,el carrer Sant Sebastià i la Plaça Vicente Blanch,,ca,la repavimentació de nombrosos carrers,,ca,les obres de millora del túnel de l’av,,ca,Reyes *Católicos o l’actuació de rehabilitació integral de la històrica Alqueria del Pi,,ca. Albufera, el carrer Sant Sebastià i la Plaça Vicente Blanch, la repavimentació de nombrosos carrers, les obres de millora del túnel de l’av. Reis Catòlics o l’actuació de rehabilitació integral de la històrica Alqueria del Pi.