Alfafar amplia l'assignació econòmica de les ajudes a l'transport

Alfafar, 07/01/2020

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Joventut, ha ampliat l'assignació econòmica de les ajudes a l'transport públic per a joves estudiants residents al municipi d'Alfafar. L'ampliació s'ha realitzat gràcies a la subvenció que ha atorgat a Alfafar l'Institut Valencià de Joventut amb l'objectiu de poder atendre totes les sol·licituds aprovades. Així, amb un total de 10.995 €, 167 estudiants d'Alfafar poden optar a aquestes ajudes econòmiques per al curs 2019/2020.

Estas ayudas están dirigidas a jóvenes de entre 16 i 35 anys, que cursen presencialment en un centre educatiu fora d'Alfafar estudis universitaris de grau, ingeniería o máster, o ciclos formativos de grado básico, medio o superior, o equivalente en enseñanzas artísticas superiores, durante el curso 2019/2020. Entre els requisits per a sol·licitar-està que no hi hagi a Alfafar oferta dels estudis que motivin l'ús de l'transport públic i que la distància entre el domicili i el centre d'estudis superi els 2 km,en. La cuantía de la ayuda podrá oscilar entre 60 i 100 euros, atendiendo a criterios de situación de desempleo en la unidad familiar, solicitantes con diversidad funcional, o familia numerosa o monoparental.

Amb aquesta iniciativa, es busca garantir una veritable igualtat d'accés als estudis superiors, amb independència del lloc d'estudi,,es,i alleujar l'impacte que aquestes despeses suposen en l'economia familiar,,es,Aquests ajuts estan dirigides a joves d'entre,,es,que cursen presencialment estudis universitaris de grau,,es,enginyeria o màster,,es,o cicles formatius de grau bàsic,,es,mitjà o superior,,es,o equivalent en ensenyaments artístics superiors,,es,en un centre educatiu fora de la localitat d'Alfafar,,es,durant el curs,,es,Podran sol·licitar-la les persones que reuneixin els requisits que recullen les bases de la convocatòria,,es, y aliviar el impacto que estos gastos suponen en la economía familiar. La concessió d'aquest ajut se suma a altres iniciatives per millorar la formació i incrementar les possibilitats de desenvolupament personal i ocupabilitat de les i els joves.

Alfafar, 07/01/2020

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la regidoria de Joventut, ha ampliat l’assignació econòmica de les ajudes al transport públic per a joves estudiants residents en el municipi d’Alfafar. L’ampliació s’ha realitzat gràcies a la subvenció que ha atorgat a Alfafar l’Institut Valencià de Joventut amb l’objectiu de poder atendre totes les sol·licituds aprovades. Així, amb un total de 10.995 €, 167 estudiants d’Alfafar poden optar a aquestes ajudes econòmiques per al curs 2019/2020.

Aquestes ajudes estan dirigides a joves de 16 jo 35 anys, que cursen presencialment en un centre educatiu fora d’Alfafar estudis universitaris de grau, enginyeria o màster, o cicles formatius de grau bàsic, mitjà o superior, o equivalent en ensenyaments artístics superiors, durant el curs 2019/2020. Entre els requisits per a sol·licitar-les està que no existisca a Alfafar ofereix dels estudis que motiven l’ús del transport públic i que la distància entre el domicili i el centre d’estudis supere els 2 km,en. La quantia de l’ajuda podrà oscil·lar entre 60 jo 100 euros, atenent criteris de situació de desocupació en la unitat familiar, sol·licitants amb diversitat funcional, o família nombrosa o monoparental,,ca,La documentació pertinent i el document de sol,,ca,licitud de l’ajuda,,ca,que està disponible en la pàgina web de l’Ajuntament,,ca,podran presentar-se fins al divendres,,ca,de novembre en les Oficines del Servei d’Atenció Ciutadana,,ca,de l’Ajuntament i del Barri Orba o mitjançant registre electrònic,,ca,Amb la concessió d’aquesta ajuda,,ca,que se sumisca a altres iniciatives per a millorar la formació i incrementar les possibilitats de desenvolupament personal i ocupació de les i els joves,,ca.

Amb aquesta iniciativa, es busca garantir una vertadera igualtat d’accés als estudis superiors, amb independència del lloc d’estudi, i alleujar l’impacte que aquestes despeses suposen en l’economia familiar,,ca,Aquestes ajudes estan dirigides a joves d’entre,,ca,que cursen presencialment estudis universitaris de grau,,ca,enginyeria o màster,,ca,o cicles formatius de grau bàsic,,ca,mitjà o superior,,ca,o equivalent en ensenyaments artístics superiors,,ca,en un centre educatiu fora de la localitat d’Alfafar,,ca,durant el curs,,ca,Podran sol,,ca,licitar-la les persones que reunisquen els requisits que arrepleguen les bases de la convocatòria,,ca. La concessió d’aquesta ajuda se suma a altres iniciatives per a millorar la formació i incrementar les possibilitats de desenvolupament personal i ocupabilitat de les i els joves.