Alfafar convoca ayudas al transporte para estudiantes

Alfafar, 10/10/2019

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la Concejalía de Juventud, ha convocado unas nuevas ayudas al transporte público para jóvenes estudiantes residentes en el municipio de Alfafar.

El objetivo de estas ayudas económicas es garantizar una verdadera igualdad de acceso a los estudios superiores, amb independència del lloc d'estudi,,es,i alleujar l'impacte que aquestes despeses suposen en l'economia familiar,,es,Aquests ajuts estan dirigides a joves d'entre,,es,que cursen presencialment estudis universitaris de grau,,es,enginyeria o màster,,es,o cicles formatius de grau bàsic,,es,mitjà o superior,,es,o equivalent en ensenyaments artístics superiors,,es,en un centre educatiu fora de la localitat d'Alfafar,,es,durant el curs,,es,Podran sol·licitar-la les persones que reuneixin els requisits que recullen les bases de la convocatòria,,es, y aliviar el impacto que estos gastos suponen en la economía familiar.

Estas ayudas están dirigidas a jóvenes de entre 16 i 35 anys, que cursen presencialment en un centre educatiu fora de la localitat d'Alfafar estudis universitaris de grau, ingeniería o máster, o ciclos formativos de grado básico, medio o superior, o equivalente en enseñanzas artísticas superiores, durante el curso 2018/2019. Podrán solicitarla las personas que reúnan los requisitos que recogen las bases de la convocatoria.

Així, les ajudes s'adjudicaran a aquells estudiants que acreditin documentalment que estan cursant estudis superiors en modalitat presencial,,es,sempre que no hi hagi en el municipi d'Alfafar oferta dels estudis que motivin l'ús del transport públic i que la distància entre el domicili i el centre d'estudis superi els,,es,La quantia de l'ajuda podrà oscil·lar entre,,es,atenent a criteris de situació de desocupació a la unitat familiar,,es,sol·licitants amb diversitat funcional,,es,o família nombrosa o monoparental,,es, siempre que no exista en el municipio de Alfafar oferta de los estudios que motiven el uso del transporte público y que la distancia entre el domicilio y el centro de estudios supere los 2 km,en.

La cuantía de la ayuda podrá oscilar entre 60 i 100 euros, atendiendo a criterios de situación de desempleo en la unidad familiar, solicitantes con diversidad funcional, o familia numerosa o monoparental. La documentació pertinent i el document de sol·licitud de l'ajut,,es,que está disponible en la página web de l’Ajuntament,,ca,podran presentar-se fins divendres,,es,de novembre a les Oficines del Servei d'Atenció Ciutadana,,es,de l'Ajuntament i del Barri Orba o mitjançant registre electrònic,,es,Amb la concessió d'aquest ajut,,es,que se suma a altres iniciatives per millorar la formació i incrementar les possibilitats de desenvolupament personal i ocupabilitat de les i els joves,,es, que está disponible en la página web de l’Ajuntament, podran presentar-se des de dilluns 14 d'octubre i fins divendres 1 de noviembre en las Oficinas del Servicio de Atención Ciudadana (SAC) de l’Ajuntament y del Barrio Orba o mediante registro electrónico.

Con la concesión de esta ayuda, que se suma a otras iniciativas para mejorar la formación e incrementar las posibilidades de desarrollo personal y empleabilidad de las y los jóvenes, L | Alfafar busca minimitzar l'impacte de les despeses que suposen cursar aquest tipus d'ensenyaments superiors en l'economia familiar i afavorir l'accés igualitari als estudis superiors,,es,ha convocat unes noves ajudes al transport públic per a joves estudiants residents en el municipi d’Alfafar,,ca,L’objectiu d’aquestes ajudes econòmiques és garantir una vertadera igualtat d’accés als estudis superiors,,ca,amb independència del lloc d’estudi,,ca.

Alfafar, 10/10/2019

L’Ajuntament d’Alfafar, a través de la Regidoria de Joventut, ha convocat unes noves ajudes al transport públic per a joves estudiants residents en el municipi d’Alfafar. L’objectiu d’aquestes ajudes econòmiques és garantir una vertadera igualtat d’accés als estudis superiors, amb independència del lloc d’estudi, i alleujar l’impacte que aquestes despeses suposen en l’economia familiar,,ca,Aquestes ajudes estan dirigides a joves d’entre,,ca,que cursen presencialment estudis universitaris de grau,,ca,enginyeria o màster,,ca,o cicles formatius de grau bàsic,,ca,mitjà o superior,,ca,o equivalent en ensenyaments artístics superiors,,ca,en un centre educatiu fora de la localitat d’Alfafar,,ca,durant el curs,,ca,Podran sol,,ca,licitar-la les persones que reunisquen els requisits que arrepleguen les bases de la convocatòria,,ca.

Aquestes ajudes estan dirigides a joves de 16 jo 35 anys, que cursen presencialment en un centre educatiu fora de la localitat d’Alfafar estudis universitaris de grau, enginyeria o màster, o cicles formatius de grau bàsic, mitjà o superior, o equivalent en ensenyaments artístics superiors, durant el curs 2018/2019. Podran sol·licitar-la les persones que reunisquen els requisits que recullen les bases de la convocatòria.

Així, les ajudes s’adjudicaran a aquells estudiants que acrediten documentalment que estan cursant estudis superiors en modalitat presencial,,ca,sempre que no existisca en el municipi d’Alfafar oferta dels estudis que motiven l’ús del transport públic i que la distància entre el domicili i el centre d’estudis supere els,,ca,La quantia de l’ajuda podrà oscil,,ca,casa entre,,pt,atenent a criteris de situació de desocupació en la unitat familiar,,ca,licitants amb diversitat funcional,,ca, sempre que no existisca en el municipi d’Alfafar ofereix dels estudis que motiven l’ús del transport públic i que la distància entre el domicili i el centre d’estudis supere els 2 km,en.

La quantia de l’ajuda podrà oscil·lar entre 60 jo 100 euros, atenent criteris de situació de desocupació en la unitat familiar, sol·licitants amb diversitat funcional, o família nombrosa o monoparental,,ca,La documentació pertinent i el document de sol,,ca,licitud de l’ajuda,,ca,que està disponible en la pàgina web de l’Ajuntament,,ca,podran presentar-se fins al divendres,,ca,de novembre en les Oficines del Servei d’Atenció Ciutadana,,ca,de l’Ajuntament i del Barri Orba o mitjançant registre electrònic,,ca,Amb la concessió d’aquesta ajuda,,ca,que se sumisca a altres iniciatives per a millorar la formació i incrementar les possibilitats de desenvolupament personal i ocupació de les i els joves,,ca. La documentació pertinent i el document de sol·licitud de l’ajuda, que està disponible en la pàgina web de l’*Ajuntament, podran presentar-se des del dilluns 14 d’octubre i fins al divendres 1 de novembre en les Oficines del Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) de l’Ajuntament i del Barri Orba o mitjançant registre electrònic.

Amb la concessió d’aquesta ajuda, que se suma a altres iniciatives per a millorar la formació i incrementar les possibilitats de desenvolupament personal i ocupabilitat de les i els joves, l’Ajuntament d’Alfafar busca minimitzar l’impacte de les despeses que suposen cursar aquest tipus d’ensenyaments superiors en l’economia familiar i afavorir l’accés igualitari als estudis superiors.