Alfafar realizará un intercambio juvenil enmarcado en el programa Erasmus

Alfafar, 25/04/2019:
 
L’Ajuntament d’Alfafar, por medio de su concejalía de Juventud, ha recibido financiación de la Comisión Europea para realizar un intercambio juvenil con la fotografía como herramienta de expresión. El proyecto “Photography as a tool of Expression", "Fotografia com a eina d'expressió" en castellà,,es,s'inclou en el programa Erasmus i ofereix als grups de joves de diferents països la possibilitat de trobar-se i conèixer millor les seves cultures,,es,la iniciativa,,es,que s'ha desenvolupat a Alfafar des del Punt de Mobilitat de l'Espai Jove de la localitat,,es,es desenvoluparà durant el proper mes de setembre,,es,Serà llavors quan cinc grups de joves d'Itàlia,,es,Eslovàquia,,es,Bulgària,,en, se incluye en el programa Erasmus y ofrece a grupos de jóvenes de diferentes países la posibilidad de encontrarse y conocer mejor sus culturas.
 
La iniciativa, que se ha desarrollado en Alfafar desde el Punto de Movilidad del Espai Jove de la localidad, se desarrollará durante el próximo mes de septiembre. Será entonces cuando cinco grupos de jóvenes de Italia, Eslovaquia, Bulgaria, Estònia i Espanya es troben en el municipi d'Alfafar acostant així les seves cultures i coneixent-se per mitjà d'una combinació de dinàmiques interculturals i la fotografia,,es,Durant sis dies,,es,joves desenvoluparan diferents dinàmiques i activitats relacionades amb la gastronomia,,es,l'esport i el ball dels països participants,,es,les i els joves hauran de reflectir per mitjà de la fotografia dels sentiments i emocions que cada acció els transmeti,,es.
 
Durante seis días, un total de 30 jóvenes desarrollarán diferentes dinámicas y actividades relacionadas con la gastronomía, cultura, el deporte y el baile de los países participantes. Així mateix, las y los jóvenes deberán reflejar por medio de la fotografía los sentimientos y emociones que cada acción les trasmita. En acabar l'estada es realitzarà una exhibició fotogràfica a l'Espai Jove,,es,on es convidarà a la comunitat local a què conegui els resultats i experiències de l'intercanvi,,es,L'exposició serà itinerant i s'exposarà en cada un dels països participants,,es,Els objectius d'aquesta iniciativa són promoure la interculturalitat entre les i els joves escurçant així les diferències,,es,mostrar l'eficàcia i importància de l'educació no formal a nivell personal i laboral i fomentar valors com l'autoconfiança,,es, donde se invitará a la comunidad local a que conozca los resultados y experiencias del intercambio. La exposición será itinerante y se expondrá en cada uno de los países participantes.
 
Los objetivos de esta iniciativa son promover la interculturalidad entre las y los jóvenes acortando así las diferencias, mostrarles la eficacia e importancia de la educación no formal a nivel personal y laboral y fomentar valores como la autoconfianza, el trabajo en equipo, la tolerància,,es,la integració o la capacitat de diàleg,,es,per mitjà de la seua regidoria de Joventut,,ca,ha rebut finançament de la Comissió Europea per a realitzar un intercanvi juvenil amb la fotografia com a eina d’expressió,,ca,El projecte “La fotografia com a eina d'expressió”,,en,“Fotografia com a eina d’expressió” en castellà,,ca,s’inclou en el programa Erasmus i ofereix a grups de joves de diferents països la possibilitat de trobar-se i conéixer millor les seues cultures,,ca, la integración o la capacidad de diálogo.
 
Espai Jove Alfafar
 
Alfafar, 25/04/2019:
 

L’Ajuntament d’Alfafar, per mitjà de la seua regidoria de Joventut, ha rebut finançament de la Comissió Europea per a realitzar un intercanvi juvenil amb la fotografia com a eina d’expressió. El projecte “Photography as a tool of Expression”, “Fotografia com a eina d’expressió” en castellà, s’inclou en el programa Erasmus i ofereix a grups de joves de diferents països la possibilitat de trobar-se i conéixer millor les seues cultures.

 
La iniciativa, que s’ha desenvolupat a Alfafar des del Punt de Mobilitat del Espai Jove de la localitat,,ca,es desenvoluparà durant el mes vinent de setembre,,ca,Serà llavors quan cinc grups de joves d’Itàlia,,ca,Eslovàquia,,ca,Bulgària,,ca,Estònia i Espanya es troben en el municipi d’Alfafar acostant així les seues cultures i coneixent-se per mitjà d’una combinació de dinàmiques interculturals i la fotografia,,ca,Durant sis dies,,ca,joves desenvoluparan diferents dinàmiques i activitats relacionades amb la gastronomia,,ca, es desenvoluparà durant el mes vinent de setembre. Serà llavors quan cinc grups de joves d’Itàlia, Eslovàquia, Bulgària, Estònia i Espanya es troben en el municipi d’Alfafar acostant així les seues cultures i coneixent-se per mitjà d’una combinació de dinàmiques interculturals i la fotografia.
 
Durant sis dies, un total de 30 joves desenvoluparan diferents dinàmiques i activitats relacionades amb la gastronomia, cultura, l’esport i el ball dels països participants,,ca,les i els joves hauran de reflectir per mitjà de la fotografia els sentiments i emocions que cada acció els transmeta,,ca,En acabar l’estada es realitzarà una exhibició fotogràfica en el Espai Jove,,ca,on es convidarà a la comunitat local al fet que conega els resultats i experiències de l’intercanvi,,ca,L’exposició serà itinerant i s’exposarà en cadascun dels països participants,,ca. Així mateix, les i els joves hauran de reflectir per mitjà de la fotografia els sentiments i emocions que cada acció els transmeta. En acabar l’estada es realitzarà una exhibició fotogràfica en el Espai Jove, on es convidarà a la comunitat local al fet que conega els resultats i experiències de l’intercanvi. L’exposició serà itinerant i s’exposarà en cadascun dels països participants.
 
Els objectius d’aquesta iniciativa són promoure la interculturalitat entre les i els joves escurçant així les diferències,,ca,mostrar-los l’eficàcia i importància de l’educació no formal a nivell personal i laboral i fomentar valors com l’autoconfiança,,ca, mostrar-los l’eficàcia i importància de l’educació no formal a nivell personal i laboral i fomentar valors com l’autoconfiança, el treball en equip, la tolerància, la integració o la capacitat de diàleg.