Alfafar recibe a las y los jóvenes de la Dipu Te Beca

Alfafar, 28/06/2019:

L'Ajuntament d'Alfafar ha rebut al Saló de Plens del Consistori a les i els joves del programa "La Dipu Et Beca",,es,que estaran formant-se durant el període estival en diferents àrees del consistori,,es,joves que van a poder gaudir d'aquesta beca que,,es,ofereix la Diputació de València a través dels ajuntaments,,es,les i els estudiants podran posar en pràctica l'après durant els anys d'estudi,,es, que estarán formándose durante el periodo estival en diferentes áreas del consistorio.

Fill 16 jóvenes que van a poder disfrutar de esta beca que, com cada any, ofrece la Diputación de Valencia a través de los ayuntamientos. Durant els mesos de juliol i agost, las y los estudiantes podrán poner en práctica lo aprendido durante los años de estudio, seguir formándose como profesionales de su materia y conocer de cerca la Administración Pública.

D'aquesta manera, les i els becaris podran iniciar la seva experiència laboral en àrees del consistori vinculades als seus estudis com Infància,,es,part de l'Equip de Govern Municipal i els tutors i tutores han acompanyat en aquest acte de benvinguda a les persones que portaran a terme les seves pràctiques formatives,,es,Des de l'Ajuntament se'ls ha desitjat una grata estada,,es,ja que és una oportunitat per seguir formant-se,,es,per & nbsp; treballar a l'Administració local,,es,on seguiran creixent tant a nivell personal com professional,,es, Joventut, Esports i Benestar Social, Ludoteca, Servei d'Atenció Ciutadana (SAC), Educació, Estadística y Calidad, Servicios Informáticos, entre altres.

L'alcalde d'Alfafar, Juan Ramón Adsuara, parte del Equipo de Gobierno Municipal y los tutores y tutoras han acompañado en este acto de bienvenida a las personas que llevarán a cabo sus prácticas formativas. Desde l’Ajuntament se les ha deseado una grata estancia, ya que es una oportunidad para seguir formándose, para trabajar en la Administración local, donde seguirán creciendo tanto a nivel personal como profesional, així com per desenvolupar la vocació de servei a les persones,,es,L'adhesió de l'Ajuntament d'Alfafar al programa de la Diputació de València "Pràctiques formatives per a Joves" és una de les iniciatives del consistori per potenciar la formació i el desenvolupament local que permet als i les joves estudiants posar en pràctica tots els coneixements adquirits al llarg del curs de les seves corresponents estudis,,es.

La adhesión de l’Ajuntament d’Alfafar al programa de la Diputación de Valencia “Prácticas formativas para Jóvenes” es una de las iniciativas del consistorio para potenciar la formación y el desarrollo local que permite a los y las jóvenes estudiantes poner en práctica todos los conocimientos adquiridos a lo largo del curso de sus correspondientes estudios, así como adquirir experiencia y formación laboral de cara a su futura carrera profesional.

Bienvenida Dipu Te Beca

Alfafar, 28/06/2019:

L’Ajuntament d’Alfafar ha rebut en el Saló de Plens del Consistori a les i els joves del programa “La Dipu Et Beca”,,ca,que estaran formant-se durant el període estival en diferents àrees del consistori,,ca,joves que podran gaudir d’aquesta beca que,,ca,ofereix la Diputació de València a través dels ajuntaments,,ca,Durant els mesos de juliol i agost,,ca,les i els estudiants podran posar en pràctica l’aprés durant els anys d’estudi,,ca, que estaran formant-se durant el període estival en diferents àrees del consistori.
Són 16 joves que podran gaudir d’aquesta beca que, cada un amb qualsevol, ofereix la Diputació de València a través dels ajuntaments. Durant els mesos de juliol i agost, les i els estudiants podran posar en pràctica l’aprés durant els anys d’estudi, continuar formant-se com a professionals de la seua matèria i conéixer de prop l’Administració Pública,,ca,les i els becaris podran iniciar la seua experiència laboral en àrees del consistori vinculades als seus estudis com a Infància,,ca,Esports i Benestar Social,,ca,part de l’Equip de Govern Municipal i els tutors i tutores han acompanyat en aquest acte de benvinguda a les persones que duran a terme les seues pràctiques formatives,,ca,Des de l’Ajuntament se’ls ha desitjat una grata estada,,ca.
 
D’aquesta forma, les i els becaris podran iniciar la seua experiència laboral en àrees del consistori vinculades als seus estudis com a Infància, Joventut, Esports i Benestar Social, Ludoteca, Servei d’Atenció Ciutadana (SAC), Educació, Estadística i Qualitat, Serveis Informàtics, entre altres.
 
L’alcalde d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara, part de l’Equip de Govern Municipal i els tutors i tutores han acompanyat en aquest acte de benvinguda a les persones que duran a terme les seues pràctiques formatives. Des de l’Ajuntament se’ls ha desitjat una grata estada, ja que és una oportunitat per a continuar formant-se,,ca,treballar en l’Administració local,,ca,on continuaran creixent tant a nivell personal com professional,,ca,així com per a desenvolupar la vocació de servei a les persones,,ca, treballar en l’Administració local, on continuaran creixent tant a nivell personal com professional, així com per a desenvolupar la vocació de servei a les persones.
 
L’adhesió de l’Ajuntament d’Alfafar al programa de la Diputació de València “Pràctiques formatives per a Joves” és una de les iniciatives del consistori per a potenciar la formació i el desenvolupament local que permet als i les joves estudiants posar en pràctica tots els coneixements adquirits al llarg del curs dels seus corresponents estudis,,ca,Alfafar rep a les i els joves de la Dipu Et Beca,,es, així com adquirir experiència i formació laboral de cara a la seua futura carrera professional.