Avís Legal

L´Ajuntament d´Alfafar facilita informació d´interès general per a la ciutat i el municipi d´Alfafar de manera especial sobre les activitats oficials de l´Ajuntament i l´organització municipal i ho fa a través dels seus dominis d´Internet:

alfafar.es

Els continguts d'aquests llocs web podran ser modificats i actualitzats per l'Ajuntament d'Alfafar sense necessitat de previ avís, tant pel que fa a les informacions com a l'estructura i el disseny gràfic.

L'Ajuntament inclou als seus llocs web enllaços a continguts externs que consideri d'interès pel ciutadà, observant sempre la normativa que regula els drets de propietat intel·lectual i les normes bàsiques de comportament ètic a Internet. En aquest sentit, l'Ajuntament d'Alfafar no es responsabilitza de les modificacions que es puguin produir a les destinacions dels enllaços externs inclosos al lloc municipal, ni de l'ús que es faci d'aquests continguts per part dels usuaris de la web.

L'Ajuntament d'Alfafar és titular dels drets de propietat intel·lectual del disseny i codis que es recullen als dominis d'Internet esmentats a dalt, excepte que es faci referència expressa en sentit contrari. Les marques o signes distintius de qualsevol classe que es recullen en aquests llocs web estan igualment protegits per la legislació vigent. La reproducció, distribució, comercialització o modificació no autoritzada de tots ells constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual.

La utilització no autoritzada expressament de la informació continguda als dominis, així com els perjudicis que poguessin ocasionar-se en els drets de propietat intel·lectual i industrial de l'Ajuntament d'Alfafar podrà originar l'exercici per aquest de les accions que procedeixin legalment.

L'usuari reconeix i accepta que l'ús dels continguts i serveis oferts per l'Ajuntament d'Alfafar a la seva web es realitza sota el seu risc i responsabilitat únic i exclusiu.

L'usuari es compromet a fer un ús dels serveis i continguts de la web adequat a la llei, ia no emprar-los per realitzar activitats il·lícites o contràries a les normes bàsiques de comportament ètic a Internet, que atemptin contra els drets de tercers o que infringeixin els drets de la propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma aplicable.

L'Ajuntament d'Alfafar no serà responsable de les fallades que es poguessin produir a les comunicacions, inclòs l'esborrat, transmissió incompleta o retards a la remissió, no comprometent-se tampoc que la xarxa de transmissió estigui operativa en tot moment. L'Ajuntament d'Alfafar es reserva el dret de denegar o retirar l'accés al lloc web o als serveis, en cualquier momento, i sense necessitat d'avís previ, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions.

En els casos no previstos en aquestes condicions generals, així com en la interpretació i resolució dels conflictes que poguessin sorgir com a conseqüència dels mateixos, serà d'aplicació la legislació espanyola.

El tractament de les dades de caràcter personal que es recullen a través de la pàgina web, es realitza d'acord amb el que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) i conforme a la Llei Orgànica 3/2018, d' 5 de desembre, de protecció de dades i garanties dels drets digitals.

L'interessat podrà exercir els drets d'accés, rectificación, supressió, portabilitat, oposició i limitació al tractament contemplats als articles 15 i següents del mateix cos legal anteriorment citat, por escrito dirigido al Ayuntamiento de Alfafar en Plaça de l’Ajuntament, 1 - 46910 Alfafar – València o bé a l'adreça de correu electrònic del Delegat de Protecció de dades: dpd@Alfafar.es