Bústia de consultes (“el SAC respon”)

1. Les respostes proporcionat a través de la bústia, tindran caràcter merament informatiu i no tindran efectes vinculants per a l'administració.

2. Per raons de confidencialitat, no es facilitaran dades personals des d'aquest bústia.

3. Un cop rebuda la consulta, es donarà justificant de recepció a l'adreça de correu per la qual s'ha formulat.

4. Les respostes seran facilitades en el termini màxim de dos dies hàbils, indicándose en caso contrario las actuaciones que se están realizando para proceder a su contestación.

5. A través d'aquest correu NO ES REALITZARÀ CAP TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA, només es facilitarà informació general.

[iphorm id =”1″ nom =,,en,enviat,,ca,Presentar,,en,valor =,,en,nom =,,en,enviat,,ca,Presentar,,en,valor =,,en”BÚSTIA CONSULTES”]