Carpeta ciutadana (Tràmits On-Line)

Sense esperes, sense horaris, teu Ajuntament a la Xarxa

Ajuntament a Casa l'ajuda a tramitar els assumptes més freqüents amb les oficines municipals. Des de casa pot realitzar directament tràmits perquè no s'hagi de desplaçar a l'Ajuntament.

Les sol · licituds on-line que oferim són de dos tipus: aquelles que requereixen que vostè s'identifiqui a través de l'PIN de l'Ajuntament o certificat digital de la Generalitat Valenciana i aquelles sol · licituds que no requereixen identificació.

PER ACCEDIR DIRECTAMENT PUNXE AQUÍ

En aquest apartat us presentarem la informació sobre tràmits que Vd. pot realitzar:

  • Els procediments requereixen que vostè va fer en. s'identifiqui “sense identificació”
  • Tràmits que requereixen la seva “identificació” mitjançant un identificador personal o PIN (número secret personal) o mitjançant el certificat digital de la Autoritat Certificadora de la Generalitat Valenciana (www.accv.es).

PER ACCEDIR DIRECTAMENT PUNXE AQUÍ

Des d'aquest apartat pot accedir i descarregar-se tots els models normalitzats de sol · licituds de l'Ajuntament d'Alfafar segons el tràmit o gestió que pretengui realitzar.

Mesures COVID-19

TRAMITACIÓ MUDANCES EXCEPCIONALS DURANT L'ESTAT D'ALARMA – Declaració ResponsablePDF


DECRET 2020-1151 PEL S'AMPLIA FINS AL 15 DE JUNY EL TERMINI PER A LA REGULARITZACIÓ DE LES OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES VENÇUDES DURANT EL PERÍODE D'ALARMAPDF

ACTUALITZACIÓ DE MESURES FISCALS DE L'AJUNTAMENT DE ALFAFAR DESPRÉS DE LA PRÒRROGA DE L'ESTAT D'ALARMAPDF

INSTRUCCIONS DE FRACCIONAMENT DE TRIBUTS / AJORNAMENT QUOTES CCTPDF

SOL·LICITUD DE FRACCIONAMIENTOS DE TRIBUTS A 6 MESOSDOC

SOL·LICITUD D'AJORNAMENT QUOTES CCTDOC

Registre General
INSTÀNCIA GENERALPDF
Hisenda

SOL · LICITUD CERTIFICAT DE DEUTES MUNICIPALSPDF

SOL · LICITUD D'EXEMPCIÓ IVTM DiscapacitatPDF

SOL · LICITUD FRACCIONAMENT DE DEUTES PDF

INSTRUCCIONS PER DONAR D'ALTA O BAIXA COMPTES BANCARIS PER DOMICILIAR ELS PAGAMENTS A EFECTUAR PER L'AJUNTAMENT D'ALFAFAR ALS CREDITORSDOC

SOL · LICITUD DE PAGAMENT PER trasnferencia PDF

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA LA ACREDITACIÓN DEL CUMPIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS CON LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE LAS OBLIGACIONES CON LA S. SOCIALPDF

Urbanisme

ACTIVITATS AMB OBRES:

DECLARACIÓN RESPONSABLE OBRAS ACTIVIDADES MINORISTAS

URB-30 COMUNICACIÓN DE DR. OBRES – ACTIVIDAD MINORISTAPDF

URB-15 INSTÀNCIA DECLARACIÓ RESPONSABLE MINORISTA – DR MINORISTAPDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTSPDF

DECLARACIÓ RESPONSABLE OBRES PREVI CAI-DRO PREVI CAI

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LLEI 6-2014 PDF

URB-08 INSTÀNCIA DR OBRES PRÈVIA- CAI-DRA LLEI 5-2014PDF

URB-16 INSTÀNCIA COMUNICACIÓ ACTIV INNÒCUA-CAI-LLEI 6-2014PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTSPDF

DECLARACIÓ RESPONSABLE OBRES PREVI DR AMBIENTAL-DRO PREVI DRA

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LLEI 6-2014 PDF

URB-08 INSTÀNCIA DR OBRES PRÈVIA- CAI-DRA LLEI 5-2014PDF

URB-17 INSTÀNCIA DECLARACIÓ RESPONSABLE AMB-DRA-LLEI 6-2014PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTSPDF

DECLARACIÓ RESPON OBRA AMB LIC AMBIENTAL-DRO AMB LA

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LLEI 6-2014 PDF

URB-09 INSTÀNCIA DR OBRES CONJUNTA L AMBIENTAL LLEI 6-2014PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTSPDF

DECLARACIÓ RESPONSABLE OBRES LLICÈNCIA OBERTURA DR ACTIVITAT RECREATIVA

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LLEI 6-2014 PDF

URB-10A INSTÀNCIA DR OBRES LIC OBERTURA DR ACTIV RECREATIVA-LI DR AMB DRO A,,es,URB-10B INSTÀNCIA LLICÈNCIA OBERTURA DR DESPRÉS DR OBRA-LI DR AMB DRO B,,es,URB-13A INSTANICA LIC EDIF PREVI LIC OBERTURA ACTIV RECREATIVA-EL AMB LI DR A,,es,URB-13B INSTANICA LIC OBERTURA DESPRÉS LIC EDIFICACIÓ-EL AMB LI DR B,,es,URB-14A INSTÀNCIA LIC EDIF AMB LIC OBERTURA AUTORITZACIÓ-EL AMB LI ACTE A,,es,URB-14B INSTÀNCIA LIC OBERTURA AUTORITZACIÓ DESPRÉS DE RESOLUCIÓ EXPRESSA-II LI AUTO,,es,URB-19 INSTÀNCIA ACTIVITAT RECREATIVA LIC OBERTURA DR-LI,,es,INSCRIPCIÓ,,es,EMPRESA-PUBLICITAT,,es,URB-31 INSTÀNCIA INSCRIPCIÓ EMPRESA PUBLICITAT,,es,AUTORITZACIÓ PETICIÓ DE DADES FISCALS A L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA,,esPDF

URB-10B INSTANCIA LICENCIA APERTURA DR TRAS DR OBRA-LE DR CON DRO BPDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTSPDF

MODEL III CERTIFICACIÓ SEGUR LLEI 14-2010 PDF

III MODEL VII DECLARACIÓ CONTINGUT LLEI 14-2010PDF

IV NOTA INFORMATIVA-CERTIFICATS LLICÈNCIA OBERTURA ACTIV. RECREATIVAPDF

LLICÈNCIA EDIFICACIÓ PREVI COM AMB INNÒCUA

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LLEI 6-2014 PDF

URB-11 INSTÀNCIA LIC OBRES PRÈVIA ACTIV SUBJECTA INS AMBIENTAL CAI-DRA-EL PREVI CAI-DRAPDF

URB-16 INSTÀNCIA COMUNICACIÓ ACTIV INNÒCUA-CAI-LLEI 6-2014PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTSPDF

LLICÈNCIA EDIFICACIÓ PREVI DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LLEI 6-2014 PDF

URB-11 INSTÀNCIA LIC OBRES PRÈVIA ACTIV SUBJECTA INS AMBIENTAL CAI-DRA-EL PREVI CAI-DRAPDF

URB-17 INSTÀNCIA DECLARACIÓ RESPONSABLE AMB-DRA-LLEI 6-2014PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTSPDF

LLICÈNCIA EDIFICACIÓ AMB LLICÈNCIA AMBIENTAL

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LLEI 6-2014 PDF

URB-12 INSTÀNCIA LLICÈNCIA EDIFICACIÓ AMB LIC. AMBIENTALPDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTSPDF

LLICÈNCIA EDIFICACIÓ AMB LIC. OBERTURA DR ACTI. RECREATIVA

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LLEI 6-2014 PDF

URB-13A INSTANICA LIC EDIF PREVIO LIC APERTURA ACTIV RECREATIVA-LO CON LE DR APDF

URB-13B INSTANICA LIC APERTURA TRAS LIC EDIFICACIÓN-LO CON LE DR BPDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTSPDF

MODEL III CERTIFICACIÓ SEGUR LLEI 14-2010 PDF

III MODEL VII DECLARACIÓ CONTINGUT LLEI 14-2010 PDF

IV NOTA INFORMATIVA-CERTIFICATS LLICÈNCIA OBERTURA ACTIV. RECREATIVAPDF

LLICÈNCIA EDIFICACIÓ AMB LIC. OBERTURA AUTORITZACIÓ ACTIVITAT RECREATIVA

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LLEI 6-2014 PDF

URB-14A INSTANCIA LIC EDIF CON LIC APERTURA AUTORIZACIÓN-LO CON LE AUTO A PDF

URB-14B INSTANCIA LIC APERTURA AUTORIZACIÓN TRAS RESOLUCIÓN EXPRESA-II LE AUTOPDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTSPDF

LLEI SEGUR CERTIFICACIÓ II MODEL III 14-2010PDF

ACTIVITATS SENSE OBRES:

DRA ACTIVITAT MINORISTA 750 M2

URB-15 INSTÀNCIA DECLARACIÓ RESPONSABLE MINORISTA- DR MINORISTAPDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTSPDF

COMUNICACIÓ AMBIENTAL INNÒCUA

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LLEI 6-2014 PDF

URB-16 INSTÀNCIA COMUNICACIÓ ACTIV INNÒCUA-CAI-LLEI 6-2014PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTSPDF

DECLARACIÓ RESPONSABLE AMBIENTAL

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LLEI 6-2014 PDF

URB-17 INSTÀNCIA DECLARACIÓ RESPONSABLE-DRA-LLEI 6-2014PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTSPDF

LLICÈNCIA AMBIENTAL

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LLEI 6-2014 PDF

URB-18 INSTÀNCIA LLICÈNCIA AMBIENTAL-LA-LLEI 6-2014PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTSPDF

ESTABLIMENTS PÚBLICS- ACTIVIDADES RECREATIVAS DR:

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LLEI 6-2014 PDF

URB-19 INSTANCIA ACTIVIDAD RECREATIVA LIC APERTURA DR-LEPDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTSPDF

LLEI SEGUR CERTIFICACIÓ II MODEL III 14-2010PDF

III MODEL VII DECLARACIÓ CONTINGUT LLEI 14-2010PDF

IV NOTA INFORMATIVA-CERTIFICATS LLICÈNCIA OBERTURA ACTIV. RECREATIVA PDF

ESTABLIMENTS PÚBLICS- ACTIVIDADES RECREATIVAS AUTORIZACIÓN:

URB-07 INSTÀNCIA INFORME URBANÍSTIC ART 22 LLEI 6-2014 PDF

URB-29 INSTANCIA LIC APERTURA AUTORIZACIÓN-LE AUTOPDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTSPDF

LLEI SEGUR CERTIFICACIÓ II MODEL III 14-2010PDF

URB-14B INSTANCIA LIC APERTURA AUTORIZACIÓN TRAS RESOLUCIÓN EXPRESA-II LE AUTOPDF

CANVI TITULARITAT ACTIVITAT:

CANVI TITULARITAT ACTIVITAT SUBJECTA INSTRUM AMBIENTAL

URB-20 INSTÀNCIA CANVI TITULARITAT INSTRU AMB- CT CAI-DRA-LAM-LLEI 6-2014PDF

VII MODELO I DR ACTIVIDAD TRANSMISIÓNPDF

CANVI TITULARITAT ACTIVITAT RECREATIVA

URB-21 INSTANCIA COMUN CAMBIO DE TITUL ACTIV RECREATIVA PDF

COMUNICACIÓ ARRENDAMENT EXPLOTACIÓ ACTIVITAT RECREATIVA

URB-22 INSTÀNCIA COMÚ ARRENDAMENT-LI-MOD 09 PDF

LLEI SEGUR CERTIFICACIÓ II MODEL III 14-2010PDF

VI MODEL I DR ACTIVITAT RECREATIVA LLEI 14-2010 ConnecticutPDF

DECLARACIONS RESPONSABLES D'OCUPACIÓ

– PRIMERA OCUPACIÓ:

URB-23-INSTÀNCIA-DECLARACION-RESP-PRIMERA-OCUPACIÓ-LOTUP-5-2014,esPDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTSPDF

– SEGONA OCUPACIÓ (ANTIGUES CÈDULES D'HABITABILITAT):

URB-24 INSTÀNCIA DECLARACIÓ RESPONSABLE 2ª OCUPACIÓ- LOTUP 5-2014 PDF

I DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTSPDF

GUALS

URB-25 INSTÀNCIA LLICÈNCIA GUALSPDF

URB-25A INSTANCIA CAMBIO DE TITULARIDAD LICENCIA VADOSPDF

COMUNICACIÓN OVP MESAS Y SILLAS Y OTROS ELEMENTOS AUXILIARES

URB-26 INSTANCIA AUTORIZACIÓN OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA MESAS Y SILLAS Y OTROS ELEMENTOS AUXILIARESPDF

URB-26 INSTÀNCIA AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA TAULES I CADIRES I ALTRES ELEMENTS AUXILIARSh-URB-26V-INSTANCIA-AUT-OCUPACIO-VIA-PUBLICA-TAULES-I-CADIRES-I-ALTRES-ELEM.-AUX.1

LLEI SEGUR CERTIFICACIÓ II MODEL III 14-2010PDF

MODEL VIII AUTORITZACIÓ VEÏNS LIMÍTROFS,es- OVP TAULES I CADIRES FORA LÍNIAPDF

OCUPACIÓ VIA PÚBLICA SENSE BANDES

SOL·LICITUD D'OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA SENSE BASTIDESPDF

INSCRIPCIÓ EMPRESA PUBLICITAT

URB-31 INSTANCIA INSCRIPCIÓN EMPRESA PUBLICIDADPDF

Casaments civils

SOL · LICITUD DE SERVEI DE MATRIMONI CIVILPDF

Celebració de Cerimònia Civil de Benvinguda a la Comunitat d'Alfafar

SOL · LICITUD DE CELEBRACIÓ DE CERIMÒNIA CIVIL DE BENVINGUDA A LA COMUNITAT D'ALFAFAR (“BAUTIZO CIVIL“) PDF

ORDENANÇA REGULADORAPDF

Seguretat Ciutadana

AL · LEGACIONS MULTES DE TRÀNSITDOC

GESTIÓ DE VEHICLES ABANDONATS PDF

INFORMACIÓ PROCEDIMENT MEDIACIÓ POLICIALPDF

FULL D'AUTORITZACIÓ PER TIR DE TRAQUES I ANÀLEGSPDF

Sanitat

SOL · LICITUD CENS D'ANIMALS DE COMPANYIAPDF

SOL · LICITUD DE LLICÈNCIA PER A LA TINENÇA DE GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOSPDF

SOL · LICITUD INSCRIPCIÓ EN CURS DE MANIPULADOR D'ALIMENTSPDF

Bans de defunció,,es,SOL·LICITUD BAN DE DEFUNCIÓ,,es

SOLICITUD BANDO DE DEFUNCIÓN DOC