El Fòrum Local de Participació Ciutadana d'Alfafar segueix creixent,,es,La Regidoria de Participació Ciutadana ha convidat a incorporar-se a les entitats del teixit associatiu del municipi que no formen part encara del mateix,,es,de desembre es va celebrar el Fòrum Local de Participació Ciutadana a la sala de plens de l'Ajuntament d'Alfafar,,es,al qual van assistir representants d'associacions i grups polítics que formen part del mateix,,es,Entre els diferents temes que es van tractar,,es

El Fòrum Local de Participació Ciutadana d'Alfafar segueix creixent,,es,La Regidoria de Participació Ciutadana ha convidat a incorporar-se a les entitats del teixit associatiu del municipi que no formen part encara del mateix,,es,de desembre es va celebrar el Fòrum Local de Participació Ciutadana a la sala de plens de l'Ajuntament d'Alfafar,,es,al qual van assistir representants d'associacions i grups polítics que formen part del mateix,,es,Entre els diferents temes que es van tractar,,es
  • La Concejalía de Participación Ciudadana ha invitado a incorporarse a las entidades del tejido asociativo del municipio que no forman parte aún del mismo.
Alfafar, 12 febrer 2018:
El passat 28 de diciembre se celebró el Foro Local de Participación Ciudadana en el salón de plenos del Ayuntamiento de Alfafar, al que asistieron representantes de asociaciones y grupos políticos que forman parte del mismo.
Entre los distintos temas que se trataron, els i les assistents van expressar la necessitat i conveniència de la incorporació de més entitats del teixit associatiu del municipi a aquest fòrum,,es,per aconseguir una participació real i significativa de les associacions d'Alfafar en els assumptes que són del seu interès,,es,Des de la Regidoria de Participació Ciutadana,,es,comparteixen aquesta reivindicació i s'ha reiterat a les entitats i associacions del teixit associatiu del municipi que no formen part encara del Fòrum Local de Participació Ciutadana,,es, para lograr una participación real y significativa de las asociaciones de Alfafar en los asuntos que son de su interés.
Desde la Concejalía de Participación Ciudadana, comparten esta reivindicación y se ha reiterado a las entidades y asociaciones del tejido asociativo del municipio que no forman parte aún del Foro Local de Participación Ciudadana, la invitació a incorporar-se al mateix,,es,recalcant la importància que l'elecció dels seus representants respecti l'aspecte de la paritat de dones i homes,,es,intentant mantenir la proporcionalitat d'integrants d'unes i altres en el Fòrum Local de Participació Ciutadana,,es,El Fòrum Local de Participació Ciutadana d’Alfafar segueix creixent,,ca,La Regidoria de Participació Ciutadana ha convidat a incorporar-se a les entitats del teixit associatiu del municipi que no formen part encara del mateix,,ca, recalcando la importancia de que la elección de sus representantes respete el aspecto de la paridad de mujeres y hombres, intentando mantener la proporcionalidad de integrantes de unas y otros en el Foro Local de Participación Ciudadana.
FLPC_28122017
El Fòrum Local de Participació Ciutadana d’Alfafar segueix creixent
  • La Regidoria de Participació Ciutadana ha convidat a incorporar-se a les entitats del teixit associatiu del municipi que no formen part encara del mateix.
Alfafar, 12 febrer 2018:
El passat 28 de desembre es va celebrar el Fòrum Local de Participació Ciutadana en el saló de plenaris de l’Ajuntament d’Alfafar,,ca,al que van assistir representants d’associacions i grups polítics que formen part del mateix,,ca,Entre els diferents temes que es van tractar,,ca,els i les assistents van expressar la necessitat i conveniència de la incorporació de més entitats del teixit associatiu del municipi a aquest fòrum,,ca, al que van assistir representants d’associacions i grups polítics que formen part del mateix. Entre els diferents temes que es van tractar, els i les assistents van expressar la necessitat i conveniència de la incorporació de més entitats del teixit associatiu del municipi a aquest fòrum, per a aconseguir una participació real i significativa de les associacions d’Alfafar en els assumptes que són del seu interès,,ca,Des de la Regidoria de Participació Ciutadana,,ca,comparteixen aquesta reivindicació i s’ha reiterat a les entitats i associacions del teixit associatiu del municipi que no formen part encara del Fòrum Local de Participació Ciutadana,,ca,la invitació a incorporar-se al mateix,,ca. Des de la Regidoria de Participació Ciutadana, comparteixen aquesta reivindicació i s’ha reiterat a les entitats i associacions del teixit associatiu del municipi que no formen part encara del Fòrum Local de Participació Ciutadana, la invitació a incorporar-se al mateix, recalcant la importància que l’elecció dels seus representants respecte l’aspecte de la paritat de dones i homes,,ca,intentant mantenir la proporcionalitat d’integrants d’unes i uns altres en el Fòrum Local de Participació Ciutadana,,ca, intentant mantenir la proporcionalitat d’integrants d’unes i uns altres en el Fòrum Local de Participació Ciutadana.