INICI ELABORACIÓ DEL CATÀLEG DE PROTECCIÓ DE BÉNS MUNICIPALS

 

Després del corresponent procés de selecció, el grup pluridisciplinar encapçalat per l’arquitecte don Javier Hidalgo Mora ha iniciat esta segona setmana de maig el treball d’elaboració del Catàleg de Béns i Espais Protegits i el Pla Especial de Protecció del B.I.C., la durada estimada del qual és d’un any. Este treball estarà supervisat pel Cap de l’Oficina de Patrimoni Cultural don Juan Carlos Navarro Fajardo i en el mateix s’inclouran els Béns d’Interès Cultural que es troben situats en el terme municipal d’Alfafar; es delimitaran els entorns de protecció dels BIC’s, quan estos no es troben prèviament delimitats o, si escau, proposar la seua modificació i establir el règim urbanístic protector aplicable; s’identificaran els Béns de Rellevància Local situats en el terme municipal d’Alfafar, amb els requisits detallats en el Decret de BRL’s; es delimitaran, si escau, els entorns de protecció dels BRL’s, així com les àrees existents en el terme municipal que poden contindre restes arqueològiques o paleontològiques.

Tras el correspondiente proceso de selección, el grupo pluridisciplinar encabezado por el arquitecto don Javier Hidalgo Mora ha iniciado esta segunda semana de mayo el trabajo de elaboración del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos y el Plan Especial de Protección del B.I.C., cuya duración estimada es de un año. Dicho trabajo estará supervisado por el Jefe de la Oficina de Patrimonio Cultural don Juan Carlos Navarro Fajardo y en el mismo se incluirán los Bienes de Interés Cultural que se encuentren ubicados en el término municipal de Alfafar; se delimitarán los entornos de protección de los BIC’s, cuando estos no se encuentren previamente delimitados o, en el seu cas, proponer su modificación y establecer el régimen urbanístico protector aplicable; se identificarán los Bienes de Relevancia Local ubicados en el término municipal de Alfafar, con los requisitos pormenorizados en el Decreto de BRL’s; se delimitarán, en el seu cas, los entornos de protección de los BRL’s, así como las áreas existentes en el término municipal que pueden contener restos arqueológicos o paleontológicos.