La corporació municipal d'Alfafar visita les instal·lacions de la Policia,,es,Un edifici que segueix els criteris d'eficiència energètica considerat d'emissió gairebé nul·la,,es,PV escalfador,,ro,aconseguint un edifici intel·ligent,,es,Part de la corporació municipal d'Alfafar ha visitat les noves instal·lacions de la Policia Local del municipi,,es,després que s'instal·lessin en elles,,es,fa uns tres mesos,,es,La fi d'aquesta visita ha estat veure in situ el millor funcionament de la Policia Local d'Alfafar,,es.

La corporació municipal d'Alfafar visita les instal·lacions de la Policia,,es,Un edifici que segueix els criteris d'eficiència energètica considerat d'emissió gairebé nul·la,,es,PV escalfador,,ro,aconseguint un edifici intel·ligent,,es,Part de la corporació municipal d'Alfafar ha visitat les noves instal·lacions de la Policia Local del municipi,,es,després que s'instal·lessin en elles,,es,fa uns tres mesos,,es,La fi d'aquesta visita ha estat veure in situ el millor funcionament de la Policia Local d'Alfafar,,es.
 
· Un edificio que sigue los criterios de eficiencia energética considerado de emisión casi nula.
 
· Aerotermia fotovoltaica, il·luminació LED i sistema domòtic, consiguiendo un edificio inteligente.
 
Alfafar, 05/07/2017:
 
Parte de la Corporación Municipal de Alfafar ha visitado las nuevas instalaciones de la Policía Local del municipio, después de que se instalaran en ellas, hace unos tres meses.
 
El fin de esta visita ha sido ver in situ el mejor funcionamiento de la Policía Local de Alfafar, seva adaptació i les millores que ha suposat aquest canvi,,es,on destaca la gran capacitat d'atenció al públic i la privacitat de les persones que fins allà es desplacen per qualsevol motiu,,es,El Edificio Tauleta en la calle Nou d’Octubre,,ca,s'ha realitzat seguint els criteris d'Eficiència Energètica requerits per la Diputació de València regits per la legislació europea,,es,aconseguint un edifici intel·ligent que s'adapta a les diferents situacions d'il·luminació o temperatura de l'edifici,,es, donde destaca la gran capacidad de atención al público y la privacidad de las personas que hasta allí se desplazan por cualquier motivo.
 
El Edificio Tauleta en la calle Nou d’Octubre, se ha realizado siguiendo los criterios de Eficiencia Energética requeridos por la Diputación de Valencia regidos por la legislación europea, que obliga que per a l'any 2020 s'hagi estalviar un 20% en consum d'energia primària en els edificis que es construeixin a partir d'aquesta data, sent edificis considerats d'emissió gairebé nul·la.
 
L'edifici ha estat dotat d'aerotermia fotovoltaica, il·luminació LED i sistema domòtic, consiguiendo un edificio inteligente que se adapta a las diferentes situaciones de iluminación o temperatura del edificio.
 
Aquest canvi d'ubicació ha estat molt funcional tant per a la Policia Local com per als Jutjats,,es,ja que ara la població disposen de privacitat a l'hora de realitzar les seves gestions,,es,millorant alhora l'activitat de cada un d'aquests organismes,,es,en aquest edifici es compta amb una Sala de Juntes per a ús de la població d'Alfafar,,es,En ella es poden fer xerrades adreçades a les i els petits del municipi,,es,també a pares i mares,,es,especialment per conscienciar i prevenir la població,,es, ya que ahora la población disponen de privacidad a la hora de realizar sus gestiones, mejorando a la vez la actividad de cada uno de estos organismos.
 
Més, en este edificio se cuenta con una Sala de Juntas para uso de la población de Alfafar. En ella pueden hacerse charlas dirigidas a las y los pequeños del municipio, también a padres y madres, especialmente para concienciar y prevenir a la población. L'edifici també disposa d'una Sala de Mediació,,es,donant facilitats a una de les tasques més importants que exerceix la Policia Local d'Alfafar amb la població,,es,mantenint la intimitat de les persones afectades en els diferents temes que puguin tractar-se,,es,L'empresa constructora BECSA ha estat l'encarregada de dur a terme la rehabilitació d'un dels primers edificis de la Província en eficiència energètica,,es,costat de l'arquitecte,,es,Paco Tarazona,,es,A més de seguir amb els criteris d'eficiència energètica,,es, dando facilidades a una de las tareas más importantes que desempeña la Policía Local de Alfafar con la población, manteniendo la intimidad de las personas afectadas en los diferentes temas que puedan tratarse.
 
La empresa constructora BECSA ha sido la encargada de llevar a cabo la rehabilitación de uno de los primeros edificios de la Provincia en eficiencia energética, junto al arquitecto, Paco Tarazona. Además de seguir con los criterios de eficiencia energética, s'ha adaptat l'edifici a les persones amb diversitat funcional.
Corporación_Policia_empresa
 
La Corporació Municipal d’Alfafar visita les instal,,ca,lacions de la Policia,,ca,Un edifici que segueix els criteris d’eficiència energètica considerat d’emissió quasi nul,,ca,aconseguint un edifici intel,,ca,ligent,,ca,Part de la Corporació Municipal d’Alfafar ha visitat les noves instal,,ca,lacions de la Policia Local del municipi,,ca,després que s’instal,,ca,Laren en elles,,fr,fa uns tres mesos,,ca,La fi d’aquesta visita ha sigut veure in situ el millor funcionament de la Policia Local d’Alfafar,,ca·lacions de la Policia.
 
· Un edifici que segueix els criteris d’eficiència energètica considerat d’emissió quasi nul·la.
 
· Aerotermia fotovoltaica, la·luminació LED i un sistema domòtic, aconseguint un edifici intel·ligent.
 
Alfafar, 05/07/2017:
 
Part de la Corporació Municipal d’Alfafar ha visitat les noves instal·lacions de la Policia Local del municipi, després que s’instal·laren en elles, fa uns tres mesos.
 
La fi d’aquesta visita ha sigut veure in situ el millor funcionament de la Policia Local d’Alfafar, la seua adaptació i les millores que ha suposat aquest canvi,,ca,on destaca la gran capacitat d’atenció al públic i la privacitat de les persones que fins a allí es desplacen per qualsevol motiu,,ca,L’Edifici Tauleta en el carrer Nou d’Octubre,,ca,s’ha realitzat seguint els criteris d’Eficiència Energètica requerits per la Diputació de València regits per la legislació europea,,ca,que obliga al fet que per a l’any,,ca, on destaca la gran capacitat d’atenció al públic i la privacitat de les persones que fins a allí es desplacen per qualsevol motiu.
 
L’Edifici Tauleta en el carrer Nou d’Octubre, s’ha realitzat seguint els criteris d’Eficiència Energètica requerits per la Diputació de València regits per la legislació europea, que obliga al fet que per a l’any 2020 s’haja d’estalviar un 20% en consum d’energia primària en els edificis que es construïsquen a partir d’aquestadata,,ca,L’edifici ha sigut dotat de aerotermia fotovoltaica,,ca,ligent que s’adapta a les diferents situacions d’il,,ca,luminació o temperatura de l’edifici,,ca,Aquest canvi d’ubicació ha sigut molt funcional tant per a la Policia Local com per als Jutjats,,ca,ja que ara la població disposen de privacitat a l’hora de realitzar les seues gestions,,ca, sent edificis considerats d’emissió quasi nul·la.
 
L’edifici ha sigut dotat de aerotermia fotovoltaica, la·luminació LED i un sistema domòtic, aconseguint un edifici intel·ligent que s’adapta a les diferents situacions d’il·luminació o temperatura de l’edifici.
 
Aquest canvi d’ubicació ha sigut molt funcional tant per a la Policia Local com per als Jutjats, ja que ara la població disposen de privacitat a l’hora de realitzar les seues gestions, millorant al mateix temps l’activitat de cadascun d’aquests organismes,,ca,en aquest edifici es compta amb una Sala de Juntes per a ús de la població d’Alfafar,,ca,En ella poden fer-se xarrades dirigides a les i els xicotets del municipi,,ca,també a pares i mares,,ca,especialment per a conscienciar i prevenir a la població,,ca,L’edifici també disposa d’una Sala de Mediació,,ca,donant facilitats a una de les tasques més importants que exerceix la Policia Local d’Alfafar amb la població,,ca.
 
A més, en aquest edifici es compta amb una Sala de Juntes per a ús de la població d’Alfafar. En ella poden fer-se xarrades dirigides a les i els xicotets del municipi, també a pares i mares, especialment per a conscienciar i prevenir a la població. L’edifici també disposa d’una Sala de Mediació, donant facilitats a una de les tasques més importants que exerceix la Policia Local d’Alfafar amb la població, mantenint la intimitat de les persones afectades en els diferents temes que puguen tractar-se,,ca,L’empresa constructora BECSA ha sigut l’encarregada de dur a terme la rehabilitació d’un dels primers edificis de la Província en eficiència energètica,,ca,al costat de l’arquitecte,,ca,A més de seguir amb els criteris d’eficiència energètica,,ca.
 
L’empresa constructora BECSA ha sigut l’encarregada de dur a terme la rehabilitació d’un dels primers edificis de la Província en eficiència energètica, al costat de l’arquitecte, Paco Tarazona. A més de seguir amb els criteris d’eficiència energètica, s’ha adaptat l’edifici a les persones amb diversitat funcional.