LEGISLACIÓ/LEGISLACIÓN

Autonòmica/Autonómica

 

Ordre 4/2013, d' 26 de març, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es modifica el model de full de reclamacions dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana

 

Llei 1/2011, d' 22 de març, de la Generalitat, per la qual s'aprova l'Estatut de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.

 

Decret 76/2012, d' 18 de maig, del Consell, pel qual es regula el Consell de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.

 

Ordre 12/2012, d' 11 d'octubre, de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç, per la qual es designen les entitats i organitzacions que han d'estar representades en el Consell de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.

 

Ordre 14/2012, d' 8 de novembre, de la Conselleria d'Economia, Indústria i Comerç, per la qual es modifica l'Ordre 12/2012, d' 11 d'octubre, per la qual es designen les entitats i organitzacions que han d'estar representades en el Consell de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.

 

Decret 114/2012, d' 13 de juliol , del Consell, pel qual s'aprova el Reglament del procediment sancionador, la Competència i la Inspecció en Matèria de Comerç i Consum.

 

Ordre de 21 de gener de 1997, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual s'estableix el procediment per a l'acreditació de les oficines municipals d'informació al consumidor.

 

Ordre de 26 de setembre de 1994, de las consellerias de Sanitat i Consum i d’Indústria, Comerç i Turisme, per la qual es desenvolupa el Decret 77/1994, d' 12 d'abril, del Govern Valencià, que regula els fulls de reclamacions dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana.

 

Decret 77/1994, d' 12 d'abril, del Govern Valencià, per la qual regula els fulls de reclamacions dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana.

 

Ordre de 24 de gener de 1994, de la Conselleria de Sanitat i Consum, d'acreditació de laboratoris pericials i de control de qualitat de productes de consum.

 

Decret 181/1992, d' 10 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es regula la creació i l'acreditació de les oficines municipals d'Informació al Consumidor.

 

Decret 38/1992, d' 16 de març, del Govern Valencià, pel qual es regula el Registre Públic d'Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.

 

Decret 130/1989, d' 16 d'agost, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es qualifiquen els béns, productes i serveis d'ús o consum comú, ordinari i generalitzat.