“#NoEsNoAlfafar”: Concurso de fotografía por unas fiestas en igualdad

L'Espai Jove L | Alfafar ha posat en marxa un nou concurs de fotografia en el marc de la campanya "De Festa i Sempre ... Igualtat i Respecte" per a la sensibilització i prevenció de les actituds masclistes,,es,Amb l'objectiu de dinamitzar els lemes de la campanya i que les actuacions per assegurar unes festes segures i en igualtat no es limitin a una acció puntual,,es, el acoso y las agresiones sexuales durante las próximas Fiestas Patronales y Populares de la localidad que tendrán lugar entre los días 31 de agosto y 9 de setembre.

Con el objetivo de dinamizar los lemas de la campaña y de que las actuaciones para asegurar unas fiestas seguras y en igualdad no se limiten a una acción puntual, el concurs pretén la participació dels joves d'Alfafar per eradicar conductes sexistes que són responsabilitat de tots i de totes,,es,Per entrar en concurs,,es,els participants hauran de penjar una fotografia reivindicativa durant les festes a Facebook o Instagram utilitzant el hashtag,,es,NoesNoAlfafar,,en,un dels set lemes de la campanya i etiquetant a l'Espai Jove d 'Alfafar,,es,La fotografia més votada serà premiada amb una càmera rèflex,,es,Aquest concurs organitzat de manera conjunta per l'Espai Jove,,es. Para entrar en concurso, los participantes deberán colgar una fotografía reivindicativa durante las fiestas en Facebook o Instagram utilizando el hashtag #NoesNoAlfafar, uno de los siete lemas de la campaña y etiquetando a l’Espai Jove d’ Alfafar (@alfafarjove). La fotografía más votada será premiada con una cámara réflex.

Este concurso organizado de manera conjunta por l’Espai Jove, l'Espai d'Igualtat i l'àrea de Festes de l'ajuntament se suma a altres accions de la campanya "De Festa i Sempre ... Igualtat i Respecte" com la disposició d'un Punt Violeta d'informació,,es,atenció i assessorament a totes les dones que pateixin algun tipus d'assetjament o d'agressió sexual durant els deu dies de Festes Patronals que comptarà amb personal de l'àrea de Joventut,,es, atención y asesoramiento a todas las mujeres que sufran algún tipo de acoso o de agresión sexual durante los diez días de Fiestas Patronales que contará con personal del área de Juventud, així com el repartiment de fullets explicatius en els que s'ofereixen recomanacions sobre com actuar davant de qualsevol tipus d'assetjament o agressió sexual,,es,"No siguis còmplice,,es,posa fre a l'assetjament ",,es,"Ningú té dret a tocar el teu cos sense permís" són alguns dels set lemes que faran seus els participants d'un concurs que pretén la conscienciació ciutadana i l'eradicació de qualsevol tipus de comentari,,es,actitud o violència masclista,,es, así como el contacto del Espai d’Igualtat de Alfafar, el 016 de atención a víctimas de violencia de género y los números de atención ciudadana de la Policía Local y de la Guardia Civil de Alfafar.

“No seas cómplice: pon freno al acoso”, “La mujer no es un objeto para conquistar”, “El abuso de drogas no justifican una agresión sexual”, “Nadie tiene derecho a tocar tu cuerpo sin permiso” son algunos de los siete lemas que harán suyos los participantes de un concurso que pretende la concienciación ciudadana y la erradicación de cualquier tipo de comentario, actitud o violencia machista.

Concurs de fotografia

L’Espai Jove de l’Ajuntament d’Alfafar ha posat en marxa un nou concurs de fotografia en el marc de la campanya “De Festa i Sempre … Igualtat i Respecte” per a la sensibilització i prevenció de les actituds masclistes,,ca,Amb l’objectiu de dinamitzar els lemes de la campanya i que les actuacions per a assegurar unes festes segures i en igualtat no es limiten a una acció puntual,,ca, l’assetjament i les agressions sexuals durant les pròximes Festes Patronals i Populars de la localitat que tindran lloc entre els dies 31 d’agost i 9 de setembre.

 
Amb l’objectiu de dinamitzar els lemes de la campanya i que les actuacions per a assegurar unes festes segures i en igualtat no es limiten a una acció puntual, el concurs pretén la participació dels joves d’Alfafar per a eradicar conductes sexistes que són responsabilitat de tots i de totes,,ca,Per a entrar en concurs,,ca,els participants hauran de penjar una fotografia reivindicativa durant les festes en Facebook o Instagram utilitzant el hashtag,,ca,un dels set lemes de la campanya i etiquetant a l’Espai Jove d’ Alfafar,,ca,La fotografia més votada serà premiada amb una càmera réflex,,ca,Aquest concurs organitzat de manera conjunta per l’Espai Jove,,ca. Per a entrar en concurs, els participants hauran de penjar una fotografia reivindicativa durant les festes en Facebook o Instagram utilitzant el hashtag #NoesNoAlfafar, un dels set lemes de la campanya i etiquetant a l’Espai Jove d’ Alfafar (@alfafarjove). La fotografia més votada serà premiada amb una càmera réflex.
 
Aquest concurs organitzat de manera conjunta per l’Espai Jove, l’Espai d’Igualtat i l’àrea de Festes de l’ajuntament se sumisca a altres accions de la campanya “De Festa i Sempre … Igualtat i Respecte” com la disposició d’un Punt Violeta d’informació,,ca,atenció i assessorament a totes les dones que patisquen algun tipus d’assetjament o d’agressió sexual durant els deu dies de Festes Patronals que comptarà amb personal de l’àrea de Joventut,,ca, atenció i assessorament a totes les dones que patisquen algun tipus d’assetjament o d’agressió sexual durant els deu dies de Festes Patronals que comptarà amb personal de l’àrea de Joventut, així com el repartiment de fullets explicatius en els quals s’ofereixen recomanacions sobre com actuar davant qualsevol tipus d’assetjament o agressió sexual,,ca,així com el contacte de l’Espai d’Igualtat d’Alfafar,,ca,“No sigues còmplice,,ca,posa fre a l’assetjament”,,ca,“La dona no és un objecte per a conquistar”,,ca, així com el contacte de l’Espai d’Igualtat d’Alfafar, el 016 d’atenció a víctimes de violència de gènere i els nombres d’atenció ciutadana de la Policia Local i de la Guàrdia Civil d’Alfafar.
 
“No sigues còmplice: posa fre a l’assetjament”, “La dona no és un objecte per a conquistar”, “L’abús de drogues no justifiquen una agressió sexual”, “Ningú té dret a tocar el teu cos sense permís” són alguns dels set lemes que faran seus els participants d’un concurs que pretén la conscienciació ciutadana i l’eradicació de qualsevol tipus de comentari,,ca,actitud o violència masclista,,ca,"# NoEsNoAlfafar",,en,Concurs de fotografia per unes festes en igualtat,,es, actitud o violència masclista.