Patrimonio-pagina|

OFICINA DE PATRIMONI CULTURAL D’ALFAFAR

El municipi d’Alfafar té la seua història i, com és lògic, uns VALORS PATRIMONIALS hereus del seu passat. Elements del territori, espais protegits, (L’Albufera) d’alt valor paisatgístic, béns immobles d’interés arquitectònic i béns artístics, que requerixen del corresponent règim de conservació.

Este conjunt patrimonial ha de conéixer-se, fomentar-se, protegir-se cautelarment i, al seu torn, s’han d’adoptar les oportunes mesures per a la seua posada en valor.

La posada en valor del nostre patrimoni constituïx una part important de la identitat d’un poble i cada vegada més és un elevat generador de riquesa a través de la cultura i el turisme.

Esta no és una tasca fàcil, i requerix d’un plantejament de futur, si el que volem és que perdure en el temps i produïsca els efectes desitjats. Conéixer el patrimoni pressuposa el seu estudi i investigació prèvia, amb rigor i mètode. A més, el foment dels béns patrimonials implica a tota la societat i, sobretot, exigix del coneixement i formació de base: l’escola. Les noves generacions han de conéixer, sentir i apreciar el seu passat, traduït en eixos elements materials i immaterials que remeten als vells costums i tradicions. Donar a conéixer un element patrimonial, que forma part de la memòria històrica de la població, resulta de gran interés per a tots els ciutadans.

La protecció cautelar dels béns s’ha de realitzar seguint les vies legals establides en matèria de patrimoni. La declaració com BRL (Bé de Rellevància Local) o BIC (Bé d’Interés Cultural), és el primer pas cap a la seua conservació. La redacció i aprovació dels catàlegs de proteccions significa determinar els valors propis i els nivells específics de protecció. Les labors de manteniment, rehabilitació, restauració, recuperació, condicionament i eliminació d’elements impropis i reutilització quedaran indefectiblement fixades en el corresponent catàleg amb vista a la seua conservació futura.

Davant d’este escenari, s’ha creat L’OFICINA DE PATRIMONI CUTURAL que portarà a efecte la important labor de conservació del patrimoni d’Alfafar. Patrimoni de tot tipus, material i immaterial, cultural, natural i paisatgístic. Que tractarà de fomentar els valors intrínsecs d’eixos béns i els integrarà en la memòria de la col·lectivitat. A més, es donarà a conéixer la història per mitjà de la difusió i promoció dels mateixos, aprofitant les noves tecnologies.

Encarna Muñoz Pons – Regidora d’Urbanisme i Patrimoni

OFICINA DE PATRIMONIO CULTURAL DE ALFAFAR

El municipio de Alfafar tiene su historia y, como es lógico, unos VALORES PATRIMONIALES herederos de su pasado. Elementos del territorio, espacios protegidos (La Albufera) de alto valor paisajístico, bienes inmuebles de interés arquitectónico y bienes artísticos, que requieren del correspondiente régimen de conservación.

Este conjunto patrimonial debe conocerse, fomentarse, protegerse cautelarmente y, a su vez, se deben adoptar las oportunas medidas para su puesta en valor.

La puesta en valor de nuestro patrimonio constituye una parte importante de la identidad de un pueblo y cada vez más es un elevado generador de riqueza a través de la cultura y el turismo.

Esta no es una tarea fácil, y requiere de un planteamiento de futuro, si lo que queremos es que perdure en el tiempo y surta los efectos deseados. Conocer el patrimonio presupone su estudio e investigación previa, con rigor y método. Además, el fomento de los bienes patrimoniales implica a toda la sociedad y, sobre todo, exige del conocimiento y formación de base: la escuela. Las nuevas generaciones deben conocer, sentir y apreciar su pasado, traducido en esos elementos materiales e inmateriales que remiten a las viejas costumbres y tradiciones. Dar a conocer un elemento patrimonial, que forma parte de la memoria histórica de la población, resulta de gran interés para todos los ciudadanos.

La protección cautelar de los bienes se ha de realizar siguiendo los cauces legales establecidos en materia de patrimonio. La declaración como BRL (Bien de Relevancia Local),  o BIC (Bien de Interés Cultural), es el primer paso hacia su conservación. La redacción y aprobación de los catálogos de protecciones significa determinar los valores propios y los niveles específicos de protección. Las labores de mantenimiento, rehabilitación, restauración, recuperación, acondicionamiento y eliminación de elementos impropios y reutilización quedarán indefectiblemente fijadas en el correspondiente catálogo con vistas a su conservación futura.

Ante este escenario, se ha creado LA OFICINA DE PATRIMONIO CUTURAL que llevará a efecto la importante labor de conservación del patrimonio de Alfafar. Patrimonio de todo orden, material e inmaterial, cultural, natural y paisajístico. Que tratará de fomentar los valores intrínsecos de esos bienes y los integrará en la memoria de la colectividad. Además, se dará a conocer la historia mediante la difusión y promoción de los mismos, aprovechando las nuevas tecnologías.

Encarna Muñoz Pons – Concejala de Urbanismo y Patrimonio

Comments are closed.

Close Search Window
This site is registered on wpml.org as a development site.