“Recrea la Teua Ciutat Educadora” implica a la población joven de Alfafar,,ca,Aprendre a conèixer,,es,aprendre a fer,,es,aprendre a ser i aprendre a conviure,,es,primera sessió,,es,buscar informació i detectar necessitats en el municipi,,es,segona sessió,,es,posada en comú del que extret en la primera fase,,es,Des de la regidoria d'Educació s'ha posat en marxa el projecte "Recrea la Teua Ciutat Educadora" amb l'objectiu d'implicar a les i els joves del municipi per imaginar i crear una ciutat educadora del futur,,es

“Recrea la Teua Ciutat Educadora” implica a la población joven de Alfafar,,ca,Aprendre a conèixer,,es,aprendre a fer,,es,aprendre a ser i aprendre a conviure,,es,primera sessió,,es,buscar informació i detectar necessitats en el municipi,,es,segona sessió,,es,posada en comú del que extret en la primera fase,,es,Des de la regidoria d'Educació s'ha posat en marxa el projecte "Recrea la Teua Ciutat Educadora" amb l'objectiu d'implicar a les i els joves del municipi per imaginar i crear una ciutat educadora del futur,,es.
  • Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir.
  • Primera sesión, buscar información y detectar necesidades en el municipio.
  • Segunda sesión, puesta en común de lo extraído en la primera fase.
Alfafar, 01/02/2018:
Desde la concejalía de Educación se ha puesto en marcha el proyecto “Recrea la Teua Ciutat Educadora” con el objetivo de implicar a las y los jóvenes del municipio para imaginar y crear una ciudad educadora del futuro.
Es tracta d'una experiència educativa en què participa l'alumnat de l'IES,,es,joves de,,es,analitzant la situació del seu entorn més proper i s'impliquen per aconseguir una ciutat on regeixen els principis bàsics d'una ciutat educadora,,es,la inclusió la igualtat d'oportunitats,,es,la justícia social,,es,la democràcia participativa,,es,la convivència entre diferents cultures,,es,el diàleg entre generacions,,es,la promoció d'un estil de vida saludable i sostenible,,es 25 d’Abril, jóvenes de 14 01:00 17 anys, analizando la situación de su entorno más próximo y se implican para conseguir una ciudad donde rigen los principios básicos de una ciudad educadora: la inclusión la igualdad de oportunidades, la justicia social, la democracia participativa, la convivencia entre diferentes culturas, el diálogo entre generaciones, la promoción de un estilo de vida saludable y sostenible, la planificació d'una ciutat accessible i interconnectada o la cooperació,,es,Al llarg d'aquest projecte s'adquireixen eines de treball i decisió grupal,,es,potenciant els valors democràtics i participatius,,es,Entenent la participació com un procés educatiu on les persones aprenen a ser ciutadans compromesos,,es,adquirint interès i implicació en la societat,,es,aprenent a dialogar i a respectar opinions diferents a la recerca de consens,,es,Aquest programa converteix la joventut en un motor de canvi,,es, entre d'altres.
A lo largo de este proyecto se adquieren herramientas de trabajo y decisión grupal, potenciando los valores democráticos y participativos. Entendiendo la participación como un proceso educativo donde las personas aprenden a ser ciudadanos comprometidos, adquiriendo interés e implicación en la sociedad, aprendiendo a dialogar y a respetar opiniones diferentes en la búsqueda de consenso.
Este programa convierte a la juventud en un motor de cambio, generant espais de diàleg i participació on donar resposta a les seves demandes i necessitats,,es,comptant amb tots ells i elles com a part essencial de la ciutat,,es,Els aprenentatges vinculats són,,es,aprendre a conèixer,,es,Importantíssims en l'actualitat per a un aprenentatge complet i autònom per part de les i els joves,,es,“Recrea la Teua Ciutat Educadora” implica a la població jove d’Alfafar,,ca,Aprendre a conèixer,,ca,aprendre a fer,,ca,aprendre a ser i aprendre a conviure,,ca,Primera sessió,,ca, contando con todos ellos y ellas como parte esencial de la ciudad.
Los aprendizajes vinculados son, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir. Importantísimos en la actualidad para un aprendizaje completo y autónomo por parte de las y los jóvenes.
Ciutats_Educadores
“Recrea la Teua Ciutat Educadora” implica a la població jove d’Alfafar.
  • Aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a ser i aprendre a conviure.
  • Primera sessió, cercar informació i detectar necessitats en el municipi,,ca,Segona sessió,,ca,posada en comú de l’extret en la primera fase,,ca,Des de la regidoria d’Educació s’ha engegat el projecte “Recrea la Teua Ciutat Educadora” amb l’objectiu d’implicar a les i els joves del municipi per a imaginar i crear una ciutat educadora del futur,,ca,Es tracta d’una experiència educativa en la qual participa l’alumnat de l’IES,,ca,joves de,,ca.
  • Segona sessió, posada en comú de l’extret en la primera fase.
Alfafar, 01/02/2018:
Des de la regidoria d’Educació s’ha engegat el projecte “Recrea la Teua Ciutat Educadora” amb l’objectiu d’implicar a les i els joves del municipi per a imaginar i crear una ciutat educadora del futur. Es tracta d’una experiència educativa en la qual participa l’alumnat de l’IES 25 d’Abril, joves de 14 01:00 17 anys, analitzant la situació del seu entorn més pròxim i s’impliquen per a aconseguir una ciutat on regeixen els principis bàsics d’una ciutat educadora,,ca,la inclusió la igualtat d’oportunitats,,ca,la justícia social,,ca,la democràcia participativa,,ca,la convivència entre diferents cultures,,ca,el diàleg entre generacions,,ca,la promoció d’un estil de vida saludable i sostenible,,ca,la planificació d’una ciutat accessible i interconnectada o la cooperació,,ca: la inclusió la igualtat d’oportunitats, la justícia social, la democràcia participativa, la convivència entre diferents cultures, el diàleg entre generacions, la promoció d’un estil de vida saludable i sostenible, la planificació d’una ciutat accessible i interconnectada o la cooperació, entre uns altres. Al llarg d’aquest projecte s’adquireixen eines de treball i decisió grupal,,ca,potenciant els valors democràtics i participatius,,ca,Entenent la participació com un procés educatiu on les persones aprenen a ser ciutadans compromesos,,ca,adquirint interès i implicació en la societat,,ca,aprenent a dialogar i a respectar opinions diferents en la cerca de consens,,ca,Aquest programa converteix a la joventut en un motor de canvi,,ca,generant espais de diàleg i participació on donar resposta a les seues demandes i necessitats,,ca, potenciant els valors democràtics i participatius. Entenent la participació com un procés educatiu on les persones aprenen a ser ciutadans compromesos, adquirint interès i implicació en la societat, aprenent a dialogar i a respectar opinions diferents en la cerca de consens. Aquest programa converteix a la joventut en un motor de canvi, generant espais de diàleg i participació on donar resposta a les seues demandes i necessitats, comptant amb tots ells i elles com a part essencial de la ciutat. Els aprenentatges vinculats són, aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre a ser i aprendre a conviure. Importantíssims en l’actualitat per a un aprenentatge complet i autònom per part de les i els joves.