Unitats tècniques

Serveis Socials Generals

Els Serveis Socials Generals comprenen aquells recursos, actuacions i prestacions socials que tenen la finalitat d'ajudar a les persones i grups socials a resoldre els seus problemes, superant les seves dificultats ia crear i aconseguir recursos adequats per millorar la seva qualitat de vida i la integració en la comunitat o entorn social a què pertanyen.

Serveis:

Servei d'Informació, Orientació i Assessorament.

Tramitacions de Prestacions Econòmiques i d'Emergència Social.

Programa de Renda Garantida de Ciutadania

Pla d'aliments de la UE a famílies desfavorides.

Tramitacions de Recursos i Prestacions Socials (centres especialitzats per a sectors de població, vacances, balnearis, targetes per a gent gran i discapacitats…).

Servei d'Ajuda a Domicili.

Servei de Teleassistència.

Servicio de Menjar a Casa al Majors.

Intervenció Sociofamiliar i Seguiment de Casos.

Servei d'Assessoria jurídica.

Programes:

Programa d'Informació, Assessorament i Orientació.

Programa d'Emergència Social.

Programa de Convivència.

Programa de Cooperació Social.

Programa d'Intervenció per a la Prevenció i Inserció Social.

Programa d'Ajuda a Domicili (S.A.D.).

Programa de Voluntariat

Unitats d'atenció:

UTS plau Orba : atén la població resident a B º Orba i Alfalares.

UTS Casc Antic: atén els veïns del Casc Antic, B º Sant Jordi i Tremolar.

Lloc:

UTS B ª Orba: SAC plau Orba, Pl. Poeta Miguel Hernández. 4

UTS Casc Antic: Centro Municipal Tauleta C/ Tauleta 38

Horari:

UTS B ª Orba: dilluns i dimecres de 10 01:00 13 hores.

UTS Casc Antic: dilluns i dimecres de 10 01:00 13,30 hores.

Educador social:

B º Orba: divendres de 10 01:00 13 hores

Casc Antic: dimecres de 10 01:00 13 hores.

Cita prèvia:

B º Orba

En persona :SAC de dilluns a divendres de 9 01:00 14,30 hores; de dilluns a dijous de 16,30 01:00 18 hores

Telefònicament: 96 3897803

Casc Antic:

En persona: Centre Municipal Tauleta de dilluns a divendres de 9 01:00 14 hores.

Telefònicament: 96.318.24.36

Unidad Municipal de atención a la Dependencia

Serveis: Informació, Orientació i Assessorament, Tramitacions de sol · licituds inicials, Valoració, diagnòstic i seguiment de casos, negociació del programa individual d'atenció.

Unitats d'atenció: Casc Antic ( Dimarts) i el Barri Orba ( Dijous)

Lloc: Centre Municipal Tauleta ( C/ La Tauleta nª 38), SAC Barri Orba ( PLZ poeta Miguel Hernández 4 baixos)

Horari: 10:00 01:00 13:00 H

Cita prèvia: Oficines del SAC (963182126) i Centre Municipal Tauleta (963182436)

Unitat de Prevenció en Conductes Addictives (UPCCA)

LOGO_UPCCA

La Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) l'Ajuntament d'Alfafar és un servei acreditat i subvencionat per la Conselleria de Sanitat.

Ens encarreguem de l'Atenció, Informació, Assessorament i Intervenció individualitzada, el grup de persones familiaritzades amb l'ús indegut de drogues sense fissures (consumidors i / o familiars d'aquests).

A més d'això, planifiquem, coordinem, executem i avaluem els diferents programes de prevenció de drogodependències en els àmbits escolar, familiar i comunitari.

Programes que treballem (per àmbits d'intervenció):

Àmbit escolar: programes específics de prevenció per a tot l'alumnat d'Infantil, Primària i Secundària de tots els centres educatius d'Alfafar

La família: programes de prevenció familiar en què treballem substàncies, Habilitats Socials, etc.

Àmbit comunitari: Tallers de Deshabituació Tabàquica coordinats amb l'AECC, intervencions en diferents programacions (festes patronals i populars de Alfafar, Fira de la Salut, campanyes de sensibilització i conscienciació sobre diferents substàncies, etc).

Unitats d'atenció:

Lloc: Centre Municipal Tauleta

Horari: de dilluns a dijous, d' 9 a 14h

Cita prèvia: al telèfon 96.318.24.36 oa l'email: upcca@alfafar.es

També pots seguir-nos a les xarxes socials:

Facebook: UPCCA Alfafar

Refilo: UPCCAAlfafar

Instagram: upcca_ajuntament_alfafar

III PLAN DROGODEPENDENCIAS ALFAFAR 2016-2019

PROPUESTA ACTIVIDADES UPCCA ALFAFAR-2016

Trabajo Fin de Máster: Análisis de necesidades para la implementación de actuaciones de prevención familiar de drogodependencias a familias de Alfafar. Autora: Tamara Ojeda

Informe de resultados del programa de reducción de riesgos por consumo abusivo de alcohol: Controla't 2018

Servicio Especializado de Atención a Familia e Infancia SEAFI

Serveis:

El SEAFI és un servei dirigit a la intervenció especialitzada de caràcter integral en nuclis familiars, per tal de promocionar un funcionament familiar sa i adaptatiu, que potenciï el desenvolupament i la maduresa personal i social dels seus membres.
Des d'aquest servei s'ajuda a les famílies a resoldre els seus problemes, reforçant els seus recursos i capacitats per a afrontar adequadament.
Per cobrir les necessitats de les diferents famílies que es poden beneficiar d'aquest servei, en funció de la problemàtica que presenten, s'intervé sobre diferents aspectes:

-Intervenció psicosocial: Va encaminada a la presa de consciència dels problemes, la millora de les relacions familiars, el funcionament del sistema familiar de manera saludable, i el desenvolupament personal dels membres de la família.

-Intervenció socioeducativa: Va dirigida a l'adquisició i perfeccionament de les habilitats de la família per aconseguir un desenvolupament adequat (estratègies educatives, criança dels fills, habilitats de vida, habilitats socials…).

Pot sol · licitar aquest servei qualsevol tipus de família que tinga menors al seu càrrec i que es trobi en situació de vulnerabilitat o conflicte familiar, que posi en perill l'equilibri i adequat desenvolupament del sistema familiar i dels seus membres, i que vulgui resoldre els seus problemes.

El Servei es presta per un equip interdisciplinari de professionals, compost per una psicòloga, que porta a terme la valoració inicial de la problemàtica familiar i realitza la intervenció psicosocial amb les famílies i una Educadora Social , que porta a terme la intervenció socioeducativa amb les famílies que ho requereixen.

Si una família vol ser atesa per aquest servei, ha de demanar a l'Equip Social de Base i signar la sol · licitud d'intervenció especialitzada familiar.

Unitats d'atenció:

Zona Casc Antic: Centre Municipal Tauleta

Zona Barri Orba: SAC Barri Orba

Lloc:

Centre Muncipal Tauleta (C/ Tauleta nº 38), per a la població del Casc Antic.

Servei d'Atenció al Ciutadà per a la població del Barri Orba. ( PLZ poeta Miguel Hernández 4 baixos)

Horari:

Matins: té llunes divendres

Tardes: dimarts i dimecres

Cita prèvia: només a través de l'Equip Social de Base

96-318 24 36 (Centre Social Municipal).
96-375 20 52 (SAC Barri Orba).

Servicio municipal de Atención y Prevención del Absentismo Escolar

Serveis:

Informació a la ciutadania,

Detecció de casos d'absentisme escolar,

Intervenció en casos d'absentisme escolar,

Informació sobre les diferents ajudes per reduir l'absentisme escolar,

Seguiment d'aquells casos d'absentisme escolar,

Coordinació amb els diferents professionals implicats,

Acompanyament escolar,

Acompanyament i ajuda en el tràmit de sol · licitud de matriculacions,

Acompanyament i ajuda en la compra de llibres, y material escolar.

Assessorament en pautes educatives,

Comprovació de matrícula en centres escolars d'aquells / es nous / ves menors empadronats en edat d'escolarització.

Programes: Programa de Prevenció, Informació i Intervenció de l'Absentisme Escolar.

Unitats d'atenció:

Lloc: Centre Municipal Tauleta. Calle La Tauleta, nombre 38

Horari: Dimarts, dimecres i dijous de 10 01:00 14 hores, i adaptant-se a les necessitats del servei, així com dels / de les tutors del / a menor.

Cita prèvia: No és necessària. Vostè pot acudir per: informar-se sobre l'absentisme escolar, donar avís de menor sense escolaritzar, explicar el seu cas, sol · licitar ajuda, etc.

Servicio especializado de Empleo con Apoyo

Serveis: servei especialitzat d'inserció sociolaboral adreçat a col · lectius desocupats amb greus problemes d'accés al món laboral.

Unitats d'atenció: Centre Municipal Tauleta

Lloc: Centro Municipal Tauleta C/ Tauleta, 38

Horari: dilluns, dimecres i divendres de 10 01:00 14 hores

Cita prèvia: Centre Municipal Tauleta 963182436

Oficina d'Atenció a les Persones Migrants,,es,PANGEA,,en,L'oficina PANGEA és l'oficina local d'informació,,es,mediació i orientació que tracta d'atendre tant a les persones immigrants residents al municipi d'Alfafar com als emigrants retornats,,es,Aquest servei té com a objectiu el facilitar la integració i afavorir la interculturalitat i la convivència,,es,Es treballa des de dues vies principals,,es,acollida inicial,,es,Propiciar l'acostament de la població migrant a la vida social,,es - PANGEA

La oficina PANGEA es la oficina local de información, mediación y orientación que trata de atender tanto a las personas inmigrantes residentes en el municipio de Alfafar como a los emigrantes retornados. Éste servicio tiene como objetivo el facilitar la integración y favorecer la interculturalidad y la convivencia. Se trabaja desde dos vías principales:

  • Acogida inicial: Propiciar el acercamiento de la población migrante a la vida social, econòmica i cultural garantint la igualtat de drets i oportunitats,,es,cohesió social,,es,Desenvolupar accions positives que ajudin a promoure la convivència i que inspiren actituds contràries a tot tipus de racisme i xenofòbia,,es,SERVEIS QUE S'OFEREIXEN,,es,orientació i acollida en matèria de regularització legal i altres tràmits d'interès,,es,empadronament,,es,visats,,es,Autoritzacions de residència i treball inicial i la seva renovació,,es,Autoritzacions de residència temporal per circumstàncies excepcionals,,es.
  • Cohesión social: Desarrollar acciones positivas que ayuden a promover la convivencia y que inspiren actitudes contrarias a todo tipo de racismo y xenofobia.

SERVICIOS QUE SE OFRECEN.

  1. Informació, orientación y acogida en materia de regularización legal y otros trámites de interés.

– Empadronamiento.

– Visados.

– Autorizaciones de residencia y trabajo inicial y su renovación.

– Reunió familiar.

– Autorizaciones de residencia temporal por circunstancias excepcionales: informe d'arrelament i d'habitabilitat,,es,Informació sobre adquisició de la nacionalitat espanyola,,es,Estades per motiu d'estudis,,es,Programa per emigrants retornats i immigrants que volen tornar al seu país,,es,Accés de les persones estrangeres a la targeta sanitària,,es,Informació altres tràmits,,es,oficina estrangeria,,es,retorn voluntari,,es,consolat,,es,drets i deures,,es,ajuda sol·licitud tràmits,,es,Accions per afavorir la interculturalitat i la convivència entre la població immigrant i la d'acollida,,es.

– Información sobre adquisición de la nacionalidad española.

– Estancias por motivo de estudios.

– Programa para emigrantes retornados e inmigrantes que quieren regresar a su país.

– Acceso de las personas extranjeras a la tarjeta sanitaria.

– Información otros trámites: oficina extranjería, retorno voluntario, consulado, derechos y deberes, ayuda solicitud trámites, entre d'altres.

  1. Acciones para favorecer la interculturalidad y la convivencia entre la población inmigrante y la de acogida.
  2. Activitats encaminades a afavorir la formació educativa,,es,cursos de castellà,,es,homologació de títols acadèmics estrangers,,es,preparació proves,,es,Activitats per afavorir la participació social i dinamització de les persones immigrants a través de la constitució d'associacions,,es,Resolució conflictes interculturals,,es,ON TROBAR,,es, Centre Municipal Tauleta,,ca,ext,,en,pangea@alfafar.es,,ca,Drets de les persones immigrants,,es (cursos de castellano, homologación de títulos académicos extranjeros, preparación pruebas, etc.)
  3. Actividades para favorecer la participación social y dinamización de las personas inmigrantes a través de la constitución de asociaciones.
  4. Resolución conflictos interculturales.

¿DÓNDE ENCONTRARNOS?

Lloc: Centre Municipal Tauleta

Horari: té llunes divendres, d' 9 a 14h

Cita prèvia: al telèfon 96.318.24.36 ext. 2107 oa l'email: pangea@alfafar.es

Derechos de las personas inmigrantes