Planejament i gestió

Planejament

INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT.

NORMES URBANÍSTIQUES.

INFORMACIÓ URBANÍSTICA.

CERTIFICATS FIXACIÓ ALINEACIONS.

EXPEDICIÓ I REPRODUCCIÓ PLÀNOLS.

INFORMACIÓ CIRCUMSTÀNCIES URBANÍSTIQUES D'UNA PARCEL · LA

DISCIPLINA URBANÍSTICA

COMUNICACIÓ DEFICIÈNCIES EN EDIFICIS.

DECLARACIÓ LEGAL DE RUÏNA

INSPECCIÓ PRÈVIA DE CONSTRUCCIÓ.

ENDERROC-ordre d'execució.

Gestió Urbanistica

PARE PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ RESERVES APROFITAMENT URBANÍSTIC.

AVALS.

La restauració integral.

LLICÈNCIES / DECLARACIÓ responable I COMUNICACIÓ PRÈVIA.

TAULA RESUM – APLICACIÓ DIRECTA – TRANSLACIÓ ARTS. 213 La 217 LOTUP

ORIENTACIÓ PER A LA TRAMITACIÓ.

COMUNICACIÓ PRÈVIA

DECLARACIÓ RESPONSABLE.

LLICÈNCIES PARCEL · LACIÓ.

LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES: REHABILITACIÓ, REFORMA.

LLICÈNCIES 1a. OCUPACIÓ.

LLICÈNCIES PER A USOS I OBRES PROVISIONALS.

PATRIMONI MUNICIPAL

ACTA DE RECEPCIÓ DE LES OBRES EXECUTADES EN SÒL PÚBLIC.

SOL · LICITUD D'INFORMACIÓ DE PROPIETATS Municpales.

SOL · LICITUD D'OCUPACIÓ TEMPORAL DE SOLARS

PROPIETAT MUNICIPAL.

El contingut de la fitxa PLA

PPOS 2012/2013.

Edificiio PUBLIC "fins i tot per Nelot".

Edifici públic Jaume I.

PLA repavimentació Call.