IGUALDAD

Plan de igualdad:

PLAN DE IGUALDAD

¿Quiénes somos y qué hacemos?

La Regidoría d’igualtat s’encarrega d’impulsar les polítiques d’igualtat en qualsevol acció de l’equip de govern a fi de fer front a les desigualtats de gènere, ja que la igualtat jurídica no ha sigut encara capaç de garantir una igualtat real, fet que es manifesta a través de:

 • L’elevat nivell d’atur femení.
 • L’escassa repartició del treball domèstic.
 • La discriminació en l’àmbit laboral.
 • Els reduïts percentatges de dones en càrregs (públics o privats) de responsabilitats.

Tot açò evidència que hi ha factors socioculturals que fomenten la desigualtat basada en la diferència sexual i que estan presents a tots els àmbits de les relacions socials (família, escola, treball, mitjans de comunicació…).

Considerem que l’administració local és el marc d’actuació idoni per a eradicar tot tipus de discriminacions, especialment les de gènere, i per això l’Ajuntament d’Alfafar te com a objectiu crear les condicions necessàries per assolir una autèntica igualtat d’oportunitats entre hòmes i dones. Des d’aquest fort compromís, l’Ajuntament d’Alfafar te com a metodologia de treball la transversalitat en totes les seues polítiques, el que implica una constant atenció a la perspectiva de gènere, alhora que es promouen mesures específiques dirigides al conjunt de dones desde tots els departaments de la Corporació Local.

Així, doncs, les principals línies d’actuació de la Regidoría són:

 • PROMOCIONAR la igualtat de drets i oportunitats per a evitar la discriminació per motius de sexe o gènere.
 • IMPULSAR i RECOLZAR la conciliaciò laboral i familiar, fomentant la corresponsabilitat d’hòmes i dones als àmbits personal, familiar, empresarial i educatiu.
 • FOMENTAR la integració i participació social de les dones en Alfafar.
 • PREVINDRE la violència de gènere i SENSIBILITZAR a la població a mitjançant campanyes institucionals dirigides a informar i educar en termes d’igualtat.
 • PRESTAR una Atenció Integral a les dones que patixen o han patit este tipus de violència en qualsevol de les seues manifestacions.

La Concejalía de Igualdad se encarga de impulsar las políticas de igualdad en cualquier acción del equipo de gobierno con el fin de hacer frente a las desigualdades de género, ya que la igualdad jurídica no ha sido todavía capaz de garantizar una igualdad real, hecho que se manifiesta a través de:

– El alto nivel de paro femenino.

– La escasa repartición del trabajo doméstico.

– La discriminación en el ámbito laboral.

– Los reducidos porcentajes de mujeres en cargos (públicos y privados) de responsabilidades.

Todo esto evidencia que hay factores socioculturales que fomentan la desigualdad basada en la diferencia sexual y que están presentes en todos los ámbitos de las relaciones sociales (familia, escuela, trabajo, medios de comunicación…).

 Consideramos que la Administración local es el marco de actuación idóneo para erradicar todo tipo de discriminaciones, especialmente las de género, y por eso el Ayuntamiento de Alfafar tiene como objetivo crear las condiciones necesarias para alcanzar una auténtica igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Desde este fuerte compromiso, el Ayuntamiento tiene como metodología de trabajo la transversalidad en todas sus políticas, lo que implica una constante atención a la perspectiva de género, al mismo tiempo que se promueven medidas específicas dirigidas al conjunto de mujeres desde todos los departamentos de la Corporación Local.

 Así pues, las principales líneas de actuación de la Concejalía son:

 • PROMOCIONAR la igualdad de derechos y oportunidades para evitar la discriminación por razones de sexo y género.
 • IMPULSAR y APOYAR la conciliación laboral y familiar, fomentando la corresponsabilidad de hombres y mujeres en los ámbitos personal, familiar, empresarial y educativo.
 • FOMENTAR la integración y participación social de las mujeres en Alfafar.
 • PREVENIR la violencia de género y SENSIBILIZAR a la población a través de campañas institucionales dirigidas a informar y educar en términos de igualdad.
 • PRESTAR una Atención Integral a las mujeres que sufren o han sufrido este tipo de violencia en cualquiera de sus manifestaciones.

Contacta amb nosaltres/Contacta con nosotros

Regidora d’Igualtat: Josefa Carreño Rodriguez.

Tel. cita prèvia: 96 318 21 26 ext 1515 y 1518 


Concejala de Igualdad: Josefa Carreño Rodriguez.

Tel. cita previa: 96 318 21 26 ext 1515 y 1518 

ESPAI D’IGUALTAT

ESPAI D’IGUALTAT

Local-Espai-Igualtat

Ubicació i contacte

Carrer del Sol, 10  Tel. 963182126 Ext 1518 i 1515 Correu: igualdad@alfafar.es

Horari d’atenció : de dilluns a divendres de 9:00h a 15:00h

L’Espai d’Igualtat, inaugurat en setembre de 2014 , és un espai d’informació, formació  i lloc de trobada que permet unificar les voluntats i aportacions de tots els agents implicats amb la construcció d’un municipi igualitari.

A més de les  diverses  activitats de promoció de l’ igualtat oferim:

Servei d’assistència jurídica

Dimecres: de 10 a 13:00 a l’Espai d’igualtat

Dijous: 1er i 3er de mes de 17 a 20 a l’Ajuntament

2n i  4t de mes de 16 a 19 h al SAC Barri Orba

Servei d’assistència psicològica a dones

Horari d’atenció amb cita prèvia a l’Espai d’Igualtat

Agent d’Igualtat:

-Informació  i assessorament  a dones

Dilluns: de 10h a 13h en Espai d’Igualtat i fora d’horari amb cita prèvia.

-Informació i assessorament  a empreses o entitats per a l’elaboració de Plans d’Igualtat i  l’obtenció del corresponent  visat.

Cita prèvia a l’ Espai d’igualtat o via mail: agarrido@alfafar.es

______________________________________________________________

ESPAI D’IGUALTAT

Ubicación y contacto

C/ Sol, nº 10        Tel. 963182126 Ext 1518 y  1515 Correo: igualdad@alfafar.es

Horario de atención : lunes a viernes de 9:00 a 15:00h

L’Espai d’Igualtat, inaugurado en septiembre  de 2014, es un espacio de información, formación y lugar de encuentro, que permite aglutinar las voluntades y aportaciones de todos los agentes implicados en la construcción de un municipio igualitario.

Además de diversas actividades de promoción de la igualdad ofrecemos:

Servicio de asistencia jurídica

Miércoles de 10 a 13:00 en Espai d’igualtat

Jueves 1 ºy 3º de mes de 17:00  a 20:00h en Ayuntamiento

                2º y 4º  de mes de 16:00 a 19:00 h en SAC Barrio Orba

Servicio de asistencia psicológica a mujeres

Horario de atención con cita previa en Espai d’Igualtat

Agente de Igualdad:

Información y asesoramiento a mujeres

Lunes de 10 a 13 en Espai d’Igualtat y fuera de horario con cita previa

Información y asesoramiento a empresas o entidades para la elaboración e implantación de Planes de Igualdad y la obtención del correspondiente visado.

Cita previa en Espai d’igualtat o por correo: agarrido@alfafar.es

Comments are closed.

Close Search Window