Pla Municipal d'Igualtat/Plan municipal de Igualdad

El Pla Municipal d’Igualtat és una iniciativa institucional que consistix en la implementació d’un conjunt de mesures coherents i organitzades destinades a la consecució de la igualtat de tracte, així com dels elements indispensables per a assolir la igualtat de condicions entre les persones, tenint present en tot moment l’eliminació progressiva de qualsevol tipus de discriminació, inclosa la discriminació per raons de gènere i sexe.

El present Pla ha sigut elaborat pensant en tots els ciutadans i ciutadanes d’Alfafar, i per això contempla un gran nombre de propostes en què s’espera que participe tota la ciutadania. Consta de 107 mesures a realitzar i està estructurat en huit línies estratègiques:

 1. El treball de les dones.
 2. Alfafar, contra la violència de gènere.
 3. L’Ajuntament com a model i promotor d’igualtat.
 4. La participació social i cultural de les dones.
 5. Els usos del temps i la conciliació.
 6. La salut de les dones.
 7. La qualitat de vida urbana, els espais i l’accés a la vivenda.
 8. Dones en la xarxa: les dones i les Noves Tecnologíes de la Informació i la Comunicació.

A pesar que el nostre ordenament jurídic arreplega els principis essencials per a aconseguir la igualtat en tots els sentits, en la pràctica açò no es materialitza de la forma que s’esperaria en una societat amb un alt nivell de qualitat democràtica. Si bé és cert que les societats modernes actuals han avançat significativament en l’àmbit de la igualtat entre hòmens i dones, ambdós no disfruten encara dels mateixos drets i oportunitats, quedant un llarg camí per recórrer.


 

El Plan Municipal de Igualdad es una iniciativa institucional que consiste en la implementación de un conjunto de medidas coherentes y organizadas destinadas a la consecución de la igualdad de trato, así como de los elementos indispensables para alcanzar la igualdad de condiciones entre las personas, teniendo presente en todo momento la eliminación progresiva de cualquier tipo de discriminación, incluida la discriminación por razones de género y sexo.

El presente Plan ha sido elaborado pensando en todos los ciudadanos y ciudadanas de Alfafar, y por ello contempla un gran número de propuestas en las que se espera que participe todo la ciudadanía. Consta de 107 medidas a realizar y está estructurado en ocho líneas estratégicas:

 1.  El trabajo de las mujeres.
 2. Alfafar, contra la violencia de género.
 3. El Ayuntamiento como modelo y promotor de igualdad.
 4. La participación social y cultural de las mujeres.
 5. Los usos del tiempo y la conciliación.
 6. La salud de las mujeres.
 7. La calidad de vida urbana, los espacios y el acceso a la vivienda.
 8. Mujeres en la red: las mujeres y las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación.

A pesar de que nuestro ordenamiento jurídico recoge los principios esenciales para alcanzar la igualdad en todos los sentidos, en la práctica esto no se materializa de la forma que se esperaría en una sociedad con un alto nivel de calidad democrática. Si bien es cierto que las sociedades modernas actuales han avanzado significativamente en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres, ambos no disfrutan todavía de los mismos derechos y oportunidades, quedando un largo camino por recorrer. 

III Plan de Igualdad Alfafar

Campanyes/Campañas

DONES TALLERISTES

Mitjançant la bossa de Dones Talleristes (el lema del qual és «Apuntat a la bossa de Dones Talleristes: el que tu saps, que no es quede a casa»), la Regidoria d’Igualtat pretén complir el seu II Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats de Dones i Hòmens, així com aconseguir diversos objectius entre els quals destaquen:

 • VISIBILIZAR i RECONÉIXER les ensenyances, coneixements i habilitats que posseïxen les dones del municipi d’Alfafar, ja siguen adquirits d’una manera formal o informal.
 • APROFITAR l’enorme potencial humà que l’anterior suposa a fi de continuar proporcionant a la ciutadania tallers de diversa mena sense necessitat de dependre de recursos exògens. D’aquesta manera, s’afavoriria a les pròpies dones d’Alfafar, ja que són estes les que reben una remuneració per taller impartit.
 • FOMENTAR la participació en les activitats ja mencionades, incentivant la transmissió de coneixements i el treball en grup, enfortint així el capital social del municipi, element indispensable per al desenrotllament local.

Les dones d’Alfafar que desitgen formar part de la bossa de Dons Talleristes hauran de sol·licitar una entrevista personal amb l’Àrea d’Igualtat, omplint el model de sol·licitud que es trobarà disponible a este efecte en tots els Punts d’Informació municipals (Ajuntament, Barris Orba i Tauleta), a fi de demanar tota la informació sobre el taller o tallers que oferixen i que poden comprendre una ampla gama de possibilitats: tallers de massatges, d’elaboració de dolços tradicionals, de centres florals, de punt de ganxo, de tast de vins, de reflexologia, d’exercicis saludables, de confecció de bufandes, de disseny, de tècniques de pintura, etc.

La bossa es troba a disposició de les àrees municipals, les entitats o associacions de qualevol tipus, els centres docents i la ciutadania en general.

La llista s’actualitza periòdicament a mesura que es vagen produint noves incorporacions.


 

DONES TALLERISTES

A través de la bolsa de Dones Talleristes (cuyo lema es «Apúntate a la bolsa de Dones Talleristes: lo que tú sabes, que no se quede en casa»), la Concejalía de Igualdad pretende cumplir su II Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres, así como conseguir varios objetivos entre los cuales destacan:

 • VISIBILIZAR y RECONOCER las enseñanzas, conocimientos y habilidades que poseen las mujeres del municipio de Alfafar, ya sean adquiridos de una manera formal o informal.
 • APROVECHAR el enorme potencial humano que lo anterior supone con el fin de seguir proporcionando a la ciudadanía talleres de diversa índole sin necesidad de depender de recursos exógenos. De esta manera, se favorecería a las propias mujeres de Alfafar, ya que son éstas las que reciben una remuneración por taller impartido.
 • FOMENTAR la participación en las actividades ya mencionadas, incentivando la transmisión de conocimientos y el trabajo en grupo, fortaleciendo así el capital social del municipio, elemento indispensable para el desarrollo local.

Las mujeres de Alfafar que deseen formar parte de la bolsa de Dones Talleristes deberán solicitar una entrevista personal con el Área de Igualdad, cumplimentando el modelo de solicitud que se encontrará disponible a tal efecto en todos los Puntos de Información municipales (Ayuntamiento, Barri Orba y Tauleta), con el fin de recabar toda la información sobre el taller o talleres que ofertan y que pueden abarcar un amplio abanico: talleres de masajes, de elaboración de dulces tradicionales, de centros florales, de ganchillo, de cata de vinos, de reflexología, de ejercicios saludables, de confección de bufandas, de diseño, de técnicas de pintura, etc.

La bolsa se encuentra a disposición de las áreas municipales, las entidades o asociaciones de cualquier tipo, los centros docentes y la ciudadanía en general.

La lista se actualiza periódicamente a medida que se vayan produciendo nuevas incorporaciones.

Conciliació/Conciliación

Conciliar de forma satisfactòria la vida familiar amb les responsabilitats laborals és una de les principals demandes socials del poble alfafarense, format, en gran part, per famílies on ambdós cònjuges treballen fora de casa, amb extenses jornades laborals, i amb una mitjana de 2 hijos/as en edat escolar.

D’aquest dificil equilibri depén el benestar del conjunt de la família, la adequada e imprescindible atenció, cura i educació dels xiquets/es i l’eliminació de l’anomenada «doble jornada» que moltes dones deues assumir.

Per esta raó, la Regidoria d’Igualtat vol prestar una atenció prioritària al repte de la conciliació laboral i familiar en Alfafar amb l’objectiu d’impulsar un programa municipal d’actuació que incloga, des d’un enfocament transversal i en col·laboració amb les diferents regiories, el següent:

 • Més recursos per ajudar a atendre als menors en vacances, en l’horari extraescolar i als dies no lectius mentres els seus pares i/o mares treballen.
 • Fòrums i jornades d’informació i divulgació sobre la flexibilitat i millors pràctiques en l’entorn laboral que ajuden a la conciliació, així com sobre els drets derivats de l’aplicació de la Llei d’Igualtat.
 • Activitats per a sensibilitzar a la societat sobre el fet de que la conciliació es hui una necessitat i un dret.

 

Conciliar de forma satisfactoria la vida familiar con las responsabilidades laborales es una de las principales demandas sociales del pueblo alfafarense, formado, en gran parte, por familias donde ambos cónyuges trabajan fuera de casa, con extensas jornadas laborales, y con una media de 2 hijos/as en edad escolar.

De ese difícil equilibrio depende el bienestar del conjunto de la familia, la adecuada e imprescindible atención, cuidado y educación de los niños/as, y la eliminación de la llamada «doble jornada» que muchas mujeres deben asumir.

Por esta razón, la Concejalía de Igualdad quiere prestar una atención prioritaria al reto de la conciliación laboral y familiar en Alfafar con el objetivo de impulsar un programa municipal de actuación que incluya, desde un enfoque transversal y en colaboración con las distintas concejalías, lo siguiente:

 • Más recursos para ayudar a atender a los menores en vacaciones, en el horario extraescolar y en los días no lectivos mientras sus padres y/o madres trabajan;
 • Foros y jornadas de información y divulgación sobre flexibilidad y mejores prácticas en el entorno laboral que ayudan a la conciliación, así como sobre los derechos derivados de la aplicación de la Ley de Igualdad;
 • Actividades para sensibilizar a la sociedad sobre el hecho de que la conciliación es hoy una necesidad y un derecho.

Normativa autonòmica/Normativa autonómica

LLEI 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Homes.

DECRET 133/2007, de 27 de juliol, del Consell, sobre condicions i requisits per al visat dels plans d’igualtat de les empreses de la Comunitat Valenciana.

ORDRE 18/2010, de 18 d’agost, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula l’ús del segell «Fent Empresa. Iguals en Oportunitats».

LLEI 8/2017, de 7 d’abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i a l’expressió de gènere a la Comunitat Valenciana


 

LEI 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

DECRET 133/2007, de 27 de juliol, del Consell, sobre condiciones y requisitos para el visado de los planes de igualdad de las empresas de la Comunitat Valenciana.

ORDEN 18/2010, de 18 d’agost, de la Conselleria de Benestar Social, por la cual se regula el uso del sello «Fent Empresa. Iguals en Oportunitats»

Ley 8/2017, de 7 de Abril de la Generalitat, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunidad Valenciana

Comments are closed.

Close Search Window
This site is registered on wpml.org as a development site.