Queixes i suggeriments

LA SEVA OPINIÓ ENS INTERESSA

Perquè el servei al ciutadà és la nostra missió.

Perquè volem que tots els serveis de l'Ajuntament es presten amb la Qualitat que els ciutadans i ciutadanes mereixen.

Per aconseguir-ho necessitem conèixer la seva opinió. Que ens expressi les deficiències que observen o formuli suggeriments per millorar.

Suggeriments, qualsevol proposta formulada per millorar la prestació o la qualitat d'un servei de competència municipal o de les entitats dependents de l'Ajuntament, ja sigui referides a la seva organització o funcionament , i que pugui contribuir a simplificar, reduir, eliminar tràmits o molèsties en les seues relacions amb l'Administració municipal.

Reclamacions o queixes per a informar un mal funcionament o deficiència dels serveis municipals i tinguen com a objecte la correcció de les mateixes, especialment sobre la tardança, desatencions o qualsevol altra anomalia en el funcionament dels mateixos.

QS1

També s'admetran les reclamacions o queixes i suggeriments que se suscitin respecte els serveis públics prestats per una empresa pública o privada amb la qual l'Ajuntament hagi contractat la prestació, amb independència de les reclamacions de tot tipus , que l'usuari formuli directament a l'empresa o davant del serveis de protecció i defensa dels consumidors.

No tindran, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu ni la seva presentació suspendrà els terminis establerts en la normativa vigent.

La seva presentació no condiciona l'exercici de les restants accions o els seus drets, que de conformitat amb la normativa reguladora de cada procediment, puguin exercitar els que figuren com a interessats.

No s'inclou en aquest concepte:

01:00) Els suggeriments i reclamacions d'activitats i serveis que no siguin de competència d'aquest Ajuntament.

b) Les peticions que en el marc de les diferents opcions polítiques puguin exercir els ciutadans pretenguen reformar el sistema de funcionament o gestió dels serveis públics de contingut diferent de l'establert.

c) Les sol · licituds que pretenguen el reconeixement d'un concret dret o interés subjectiu particular.

d) Els recursos administratius.

i) Les sol · licituds de comunicació constitutives del dret de petició, contemplat en la Llei Orgànica 4/ 2001, d' 12 de novembre, Reguladora del dret de petició.

F) Les formulades de forma anònima o que no resulti acreditada la veritable identitat de qui la present.

g) Les incidències, parts, informes, actes etc. efectuades pels propis serveis municipals.

h) Les sol · licituds d'informació.

jo) Les reclamacions del personal municipal respecte a la seva particular relació de servei.

j) Qualsevol altra que per la seva finalitat no tinguin per objecte proposar millores dels serveis municipals.

k) Les qüestions que tinguin un contingut econòmic, referir-se a qüestions pendents de resolució judicial de la tramitació administrativa, que es trobin dins del termini de resolució en tant no recaigui resolució expressa o presumpta, o tinguin per objecte la revisió d'un acte municipal.

QS2

Presencial:

  • En qualsevol de les oficines del Servei d'Atenció Ciutadana (SAC) l'Ajuntament d'Alfafar.

Oficines i Horaris

En línia:

A través de nuestra sede electrónica:

Pinche aquí para tramitar su queja o sugerencia on-line

1. Recepció del suggeriment i queixa o reclamació.

2. Trasllat a la Prefectura del SAC per la seva admissió, qualificació i admissió a tràmit.

3. Admeses a tràmit per la Prefectura del SAC es remetrà el suggeriment, reclamació o queixa al tècnic del servei municipal corresponent perquè previ el seu estudi, s'informi, remetent l'informe a la Direcció del SAC en el termini màxim de 10 dies hàbils.

4. Rebut l'informe corresponent la Direcció del SAC remetrà la contestació de la regidora delegada d'Atenció al Ciutadà, o regidor delegat de l'àrea afectada, comprensiva de l'informe a la persona que va presentar el suggeriment, reclamació o queixa.

La resposta a l'interessat, si és possible, haurà de ser notificada en un termini no superior a 20 dies hàbils des que el suggeriment, reclamació o queixa va tindre entrada.

No s'admetran els suggeriments, reclamacions o queixes:

01:00) Que siguin anònimes (encara que sí podran ser tingudes en compte a efectes interns).

b) Aquelles que s'adverteixi mala fe, manca de fonament o falta de concreció en la pretensió.

c) Aquelles la tramitació pogués perjudicar el dret legítim d'un tercer.

d) Les que excedeixin de la competència municipal.

Llei 7/1985, d' 2 d'abril, Reguladora de les Bases Régimen Local (BOE Núm. 80, d' 03/04/1985).

Reial Decret 2568/1986, d' 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (BOE Núm. 305, d' 22/12/1986).

Llei 39/2015, d' 1 d'octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE Núm. 236, d' 02/10/2015).

Llei 40/2015, d' 1 d'octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE Núm. 236, d' 02/10/2015).

Llei Orgànica 15/1999, d' 13 de desembre, Protecció de Dades Personals (BOE Núm. 298, d' 14/12/1999).

Llei Orgànica 3/2018, d' 5 de desembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (BOE Núm. 294, d' 06/12/2018).

Reial Decret 951/2005, d' 29 de juliol, pel qual s'estableix el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat.

Decret 165/2006, d' 3 de novembre, que regula les queixes i suggeriments en l'àmbit de l'administració i organitzacions de la Generalitat (aplicat a l'Administració local).

Llei 11/2007, d' 22 de juny, d'Accés Electrònic dels ciutadans als Serveis Públics (BOE Núm. 150, d' 23/06/2007).

Reial Decret 1671/2009, d' 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 11/2007, d' 22 de juny, d'Accés Electrònic dels ciutadans als Serveis Públics (BOE Núm. 278, d' 18/11/2009).

Llei 3/2010, d' 5 de maig, de l'Administració Electrònica de la Comunitat Valenciana (DOCV Núm. 6262, d' 07/05/2010).

Informes Anuals