Control de plagues urbanes/Control de plagas urbanas

Es tracta d’un sistema que engloba els processos de prevenció y/o control necessaris per a aconseguir les condicions sanitari-ambientals adequades a fi d’evitar la proliferació d’organismes nocius, minimitzant els riscos per a la salut i el medi ambient. En la nostra localitat, este servici es gestiona a través d’una empresa privada especialitzada, concessionària del mateix.

Els tractaments realitzats de forma periòdica són els següents:

– Desratització, desinsectació i desinfecció: en edificis municipals i col·legis.

– Desratització urbana: xarxa de clavegueram i embornals, parcs i jardins, solars municipals, séquies de desaigües en població i abocadors de runes.

– Desinsectació contra panderoles (Periplaneta Americana) : xarxa general de clavegueram i arquetes de sanejament en voreres.

– Tractaments contra mosquits, puces, caparres i flebótomos: zona enjardinada, séquies, canalització de reg, solars abandonats amb vegetació, etc.

– Tractaments contra mosquits: malladas zona Arborar


Se trata de un sistema que engloba los procesos de prevención y/o control necesarios para conseguir las condiciones sanitario-ambientales adecuadas con el fin de evitar la proliferación de organismos nocivos, minimizando los riesgos para la salud y el medio ambiente. En nuestra localidad, este servicio se gestiona a través de una empresa privada especializada, concesionaria del mismo.

Los tratamientos realizados de forma periódica son los siguientes:

–  Desratización, desinsectación y desinfección: en edificios municipales y colegios.

–  Desratización urbana: red de alcantarillado e imbornales, parques y jardines, solares municipales, acequias de desagües en población y vertederos de escombros.

–   Desinsectación contra cucarachas (Periplaneta Americana): red general de alcantarillado y arquetas de saneamiento en aceras.

–  Tratamientos contra mosquitos, pulgas, garrapatas y flebótomos: zona ajardinada, acequias, canalización de riego, solares abandonados con vegetación, etc.

–    Tratamientos contra mosquitos: malladas zona Tremolar.

Campanyes/Campañas

CAMPANYA CONTRA EL ÚS DE SOFRE EN LA VIA PÚBLICA/CAMPAÑA CONTRA EL USO DE AZUFRE EN LA VÍA PÚBLICA

azufre

USO-DE-POLVOS-DE-AZUFRE-EN-LA-VIA-PUBLICA

CAMPANYA CONTRA L’ALIMENTACIÓ URBANA INCONTROLADA D’ANIMALS/CAMPAÑA CONTRA LA ALIMENTACIÓN URBANA INCONTROLADA DE ANIMALES

Alimentación urbana animales

CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ CONTRA L´ABANDÓ D´ANIMALS DE COMPANYIA/CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN CONTRA EL ABANDONO DE ANIMALES DE COMPAÑÍA

abandono animal

CONSCIENCIACIÓ TINENÇA I CIRCULACIÓ D´ANIMALS DE COMPANYIA/CONCIENCIACIÓN TENENCIA Y CIRCULACIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑÍA

Programa concienciacion tenencia animales domesticos 2013    Programa concienciacion tenencia animales domesticos 2012 - zona colegio      Programa concienciacion tenencia animales domesticos 2012 - zona juegos                         Programa concienciacion tenencia animales domesticos 2012 - zona parques     Programa concienciacion tenencia animales domesticos 2012 - zona via publica

Programa concienciacion tenencia animales domesticos 2011 - castellano           Programa concienciacion tenencia animales domesticos 2011 - valenciano

Comments are closed.

Close Search Window
This site is registered on wpml.org as a development site.