Tauler Empresa

  • Per expedients de contractació POSTERIORS a gener de 2019, pot consultar-los a la Plataforma de Contractació de l'Sector Públic:

    PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC – ALFAFAR 

  • Per expedients de contractació ENTRE el 27 de maig de 2016 i gener de 2019, puede consultarlos en el perfil del contratante de la sede electrónica:

PERFIL DEL CONTRATANTE DE SEDE

  • Per expedients de contractació ANTERIORS a l' 27 de maig de 2016, pot consultar a continuació:
OBJECTE DEL CONTRACTE DOCUMENTS
Xarxa semafòrica del municipi d'Alfafar Decret 1190/2016, sobre inici expedient 

plec administratiu

Plec tècnic

Manteniment aplicacions informàtiques Decret 888/2016, sobre adjudicación del contrato 

CONTRACTE

Servicio de transporte escolar municipal Decret 1064/2016 – Decreto de Clasificación 

Decreto de Alcaldia 827/2016, sobre inicio procedimiento y aprobación de pliegos

DECRET ADJUDICACIÓ

CONTRACTE

Elaboración de los libros de las Fiestas Populares Barrio Orba y las Fiestas Patronales y Populares de Alfafar  Decret 1066/2016 – Decreto de Adjudicación 

Decret 713/2016 Inici expedient i aprovació plec

Manteniment d'aplicacions informàtiques de gestió. Decret inici expedient i aprovació plecs.
Suministro de tres vehículos con destino a la Policía Local, mediante renting Acuerdo Junta Gobierno Local del 21.04.2016, sobre adjudicación del contrato suministro de tres vehículos con destino a la policía local, mediante renting 

Decret 730/2016, clasificación ofertas

Anuncio licitación

PLEC ADMINISTRATIU

PLIEGO TÉCNICO

CONTRACTE

Servei de comunicació social i institucional de l'Ajuntament d'Alfafar 2016 Dte. 708/2016 de inicio de procedimiento 

Decret 2016000496 por el que se declara desierta la licitación

DECRET ADJUDICACIÓ

CONTRACTE

Servei de mediació i assessorament jurídic en matèria hipotecària i de desnonaments de l'Ajuntament d'Alfafar DECRET EN. 740/2016, D'ADJUDICACIÓ DEL SERVEI 

Decret 2016000200 d'inici expedient i aprovació de plecs

Medidas cautelares conservación Alqueria del Pi DECRET
Subvención de la Diputación de Valencia, con destino a la adquisición de equipamiento, material i instal·lacions esportives any 2015 (BOP nº 37 l' 24/02/2015) DECRET ADJUDICACIÓ PISTA ESPORTIVA 

NOTIFICACIÓ DECRET MOQUETA GIMNÀSTICA RÍTMICA

DECRET ADJUDICACIÓ COBERTA METÀL·LICA

Semaforització PAS VIANANTS C / ALCALDE JOSE PUERTES DECRET 

Document

REHABILITACION EDIFICIO MUNICIPAL LA TAULETA Decret adjudicació direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut 

Adjudicació contracte d'obra "Rehabilitació de l'Edifici Municipal Tauleta, accés Nou d'Octubre”

Acuerdo JGL del 01.12.2015 sobre clasificacion proposiciones obra REHABILITACION EDIFICIO MUNICIPAL TAULETA ACCESO NOU DOCTUBRE

Con el fin de facilitar el estudio de mediciones y presupuestos, de acuerdo con el Pliego de Cláusulas Administrativas,

Se aporta el archivo de intercambio *.BC3:

PROYECTO FORMATO BC3

VISITA EDIFICIO

ANUNCIO LICITACIÓN

PLEC ADMINISTRATIU

NOTA

Suministro de vehículo en régimen de arrendamiento mediante renting. Decret Adjudicació 

PLIEGO TÉCNICO

Decret 2015002478

PLEC ADMINISTRATIU

ESTIU LUDIC: ACTIVIDADES Y SERVICIO DE COMEDOR DURANTE LAS VACACIONES ESCOLARES 2015 Decreto Estiu Ludic 2015
ADJUDICACION DEL SUMINISTRO DE MOBILIARIO URBANO Decreto de Adjudicación del Suministro de Mobiliario Urbano
AMPLIACION DEL SERVICIO: “MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIO DE SERVICIOS URBANOS” Decreto de Ampliación del Servicio:MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIO DE SERVICIOS URBANOS
URBANITZACIÓ C / RAMON NAVARRO ENTRE ELS CARRERS BENITO Santaya I DELS FURS. ·Decret 2014002966 d'Adjudicació