VIOLÈNCIA DE GÈNERE/VIOLENCIA DE GÉNERO

libro vg banner

Expressa’t contra la violència de gènere

Exprésate contra la violencia de género

 

Punt Municipal Contra la Violència de Gènere/Punto Municipal Contra la Violencia de Género

El Punt Municipal Contra la Violència de Gènere és un espai dedicat a l’atenció integral i especialitzada de les dones que patixen o han patit violència de gènere. Conta amb un equip de professionals format per: una psicòloga, una treballadora social, una advocada i una agent d’igualtat.

Aquest servei és gratuït i comprén tots els àmbits en els quals la violència de gènere es manifesta i desenvolupa:

 • Maltractaments en la relació de parella.
 • Abusos sexuals en la infància i/o adolescència.
 • Agressions sexuals.
 • Acaçament sexual al treball.
 • Violència psicològica.
 • Mutilació genital femenina.
 • Tràfic de dones amb finalitat d’explotació sexual.
 • Altres situacions.

L’asistència inclou:

 • INFORMACIÓ i ORIENTACIÓ específica en la matèria, així com derivació i acompanyament en la presa de decisions.
 • INTERVENCIÓ jurídica, social i psicològica en situacions de crisi o emergència.
 • SEGUIMENT de les ordes de protecció i resolucions judicials equivalents a fi de garantir la seguretat i la protecció de les víctimes.
 • ASSESSORAMENT i assistència jurídics.
 • SUPORT i ATENCIÓ psicològica i social.
 • ORIENTACIÓ per a la INSERCIÓ sociolaboral.
 • COORDINACIÓ amb la resta de recursos disponibles per a les víctimes de la violència de gènere dins de l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

 

El Punto Municipal Contra la Violencia de Género es un espacio dedicado a la atención integral y especializada de las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género. Cuenta con un equipo de profesionales formado por: una psicóloga, una trabajadora social, una abogada y una agente de igualdad.

Este servicio es gratuito, y abarca todos los ámbitos en la que la violencia de género se manifiesta y desarrolla:

 • Malos tratos en la relación de pareja.
 • Abusos sexuales en la infancia y/o adolescencia.
 • Agresiones sexuales.
 • Acoso sexual en el trabajo.
 • Violencia psicológica.
 • Mutilación genital femenina.
 • Tráfico de mujeres con fines de explotación sexual.
 • Otras situaciones.

 La asistencia incluye:

 • INFORMACIÓN y ORIENTACIÓN específica en la materia, así como derivación y acompañamiento en la toma de decisiones.
 • INTERVENCIÓN jurídica, social y psicológica en situaciones de crisis o emergencia.
 • SEGUIMIENTO de las órdenes de protección y resoluciones judiciales equivalentes con el fin de garantizar la seguridad y la protección de las víctimas.
 • ASESORAMIENTO y asistencia jurídicos.
 • APOYO y ATENCIÓN psicológica y social.
 • ORIENTACIÓN para la INSERCIÓN socio-laboral.
 • COORDINACIÓN con el resto de recursos disponibles para las víctimas de la violencia de género dentro del ámbito de la Comunidad Valenciana.
Què fer si acabes de patir una agressió?/¿Qué hacer si acabas de sufrir una agresión?

 GUIA D’ACTUACIÓ

Si has patit una amenaça o una agressió per part de la teua parella o ex-parella:

1) Telefona a la Policia, dona el teu nom i la direcció on et trobes. Si et trobes al mateix lloc que l’agressor, la Policia enviarà una patrulla al lloc indicat. En el cas de que et trobes en un lloc diferent al que es troba l’agressor, la Policia enviarà dos patrulles, una a cada lloc. Mentre la Policia arriba és convenient que seguisques rigurosament les seues indicacions.

2) Per a efectuar la denúncia de la persona agressora, hauràs de personar-te davant de qualsevol Comissaria de Policia o Quarter de la Guàrdia Civil i sol·licitar una orde de protecció urgent.

3) Si pots, avisa a algún veí o familiar que puga declarar com a testimoni al procediment judicial sobre:

 • El teu estat físic (colps, ferides, erosions, unflaments…) i anímic (por, angoixa…) després de l’agressió.
 • La situació física i anímica dels fills/es.
 • Els danys produïts en la vivenda, les robes, els efectes…
 • L’actitud de la persona agressora.

4) Quan abandones el domicili procura dur amb tu, a més dels teus efectes particulars:

 • El llibre de família.
 • DNI/NIE propi i dels teus fills.
 • Cartilla de la Seguritat Social.
 • Nòmina de la persona amb la que convius o còpia de la declaraciò del Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
 • Factures i documents que acrediten els gastos del sosteniment familiar.

5) Si s’han produït lesions físiques, a més de les anteriors actuacions, és convenient que seguisques les recomanacions següents:

 • Assistix a un centre metge-sanitari. El comunicat metge d’urgències serà remés al Jutjat de Guàrdia. És convenient que expliques amb precisió totes i cada una de les lesions patides, si també t’ha forçat a mantindre relacions sexuals i si tens senyals d’agressions anteriors.
 • Pren fotografies de les lesions. Tin en compte que és possible que passen dies fins que sigues citada/o pel Jutjat perquè el metge forense examine les lesions patides i que per a llavors estes poden haver desaparegut totalment. Serà de gran ajuda el que tu pugues aportar fotografies en què puguen observar les lesions tal com eren en els dies immediatament posteriors a l’agressió.
 • Acudix al metge de família. Informa els fets succeïts perquè puga realitzar un seguiment de la lesions.No oblides que les lesions són tant físiques com psicològiques.
 • Guarda còpia de totes les receptes i informes mèdics. És molt important que tingues en el teu poder documents mèdics acreditatius de totes les consultes i assistències mèdiques que hages necessitat per a curar les teues lesions.
 • Si has sigut obligada/o a mantindre relacions sexuals. No et llaves i acudix al Servici d’Urgències o de Ginecologia de l’Hospital, explica’ls com han ocorregut els fets sense avergonyir-te per això.

6) La demanda per maltractament s’interposa en el Jutjat de Família per mitjà d’advocat i procurador. Si no tens recursos econòmics i has sol·licitat assistència jurídica gratuïta trobaràs assessorament en el servici jurídic de Servicis Socials de l’Ajuntament. A més, és molt important que sol·licites una orde de protecció, ja que la necessitaràs per a poder exercir determinats drets socials i laborals als que pots accedir a causa de la teua situació. Si eres extranjera/o en situació irregular també tens uns drets específics i la possibilitat de sol·licitar la residència temporal.


 

GUÍA DE ACTUACIÓN

 Si has sufrido una amenaza o una agresión por parte de tu pareja o ex-pareja:

 1) Llama a la Policía, da tu nombre y la dirección donde te encuentras. Si te encuentras en el mismo lugar que el agresor, la Policía mandará una patrulla a dicho lugar. En el caso de que te encuentres en un lugar distinto al que se encuentra el agresor, la Policía mandará dos patrullas, una a cada sitio. Mientras la Policía llega, es conveniente que sigas rigurosamente sus indicaciones.

2) Para efectuar la denuncia de la persona agresora, deberás personarte ante cualquier Comisaría de Policía o Cuartel de la Guardia Civil y solicitar una orden de protección urgente.

3) Si puedes, avisa a algún vecino o familiar que pueda declarar como testigo en el procedimiento judicial sobre:

 • Tu estado físico (golpes, heridas, erosiones, hinchazones…) y anímico (miedo, angustia…) después de la agresión.
 • La situación física y anímica de los/as hijos/as.
 • Los daños producidos en la vivienda, las ropas, los enseres…
 • La actitud de la persona agresora.

 4) Al abandonar el domicilio procura llevar contigo, además de tus enseres particulares:

 • El libro de familia.
 • DNI/NIE propio y el de tus hijos.
 • Cartilla de la Seguridad Social.
 • Nómina de la persona con la que convives o copia de la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
 • Facturas y documentos que acrediten los gastos del sostenimiento familiar.

 5) Si se han producido lesiones físicas, además de las anteriores actuaciones, es conveniente que sigas las siguientes recomendaciones:

 • Asiste a un centro médico-sanitario. El parte médico de urgencias será remitido al Juzgado de Guardia. Es conveniente que expliques con precisión todas y cada una de las lesiones sufridas, si también te ha forzado a mantener relaciones sexuales y si tienes señales de agresiones anteriores.
 • Toma fotografías de las lesiones. Ten en cuenta que es posible que pasen días hasta que seas citada/o por el Juzgado para que el médico forense examine las lesiones sufridas y que para entonces éstas pueden haber desaparecido totalmente. Será de gran ayuda el que tú puedas aportar fotografías en las que puedan observar las lesiones tal y como eran en los días inmediatamente posteriores a la agresión.
 • Acude al médico de familia. Pon en conocimiento los hechos sucedidos para que pueda realizar un seguimiento de la lesiones. No olvides que las lesiones son tanto físicas como psicológicas.
 • Guarda copia de todas las recetas e informes médicos. Es muy importante que tengas en tu poder documentos médicos acreditativos de todas las consultas y asistencias médicas que hayas necesitado para curar tus lesiones.
 • Si has sido obligada/o a mantener relaciones sexuales. No te laves y acude al Servicio de Urgencias o de Ginecología del Hospital, explícales cómo han ocurrido los hechos sin avergonzarte por ello. 

 6) La demanda por maltrato se interpone en el Juzgado de Familia por medio de abogado y procurador. Si careces de recursos económicos y has solicitado asistencia jurídica gratuita encontrarás asesoramiento en el servicio jurídico de Servicios Sociales del Ayuntamiento. Además, es muy importante que solicites una orden de protección, ya que la necesitarás para poder ejercer determinados derechos sociales y laborales a los que puedes acceder debido a tu situación. Si eres extranjera/o en situacion irregular también tienes unos derechos específicos y la posibilidad de solicitar la residencia temporal.

 

Jornades de Sensibilització/Jornadas de Sensibilización

SETMANA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

SEMANA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Normativa/Normativa

1. Normativa Autonòmica:

2. Normativa Estatal:

3. Normativa Internacional:


 

1. Normativa Autonómica:

2. Normativa Estatal:

3. Normativa Internacional: