Retribucions

 


RETRIBUCIONS I DEDICACIÓ DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

El Ayuntamiento Pleno, en la sessió celebrada el dia 21 de juny de 2019, ha aprovat el règim retributiu dels membres de la Corporació, adoptant el següent acord:

01:00) Retribucions dels membres de la Corporació:

De conformitat amb el que estableixen els articles 75 de la Ley 7/85, d' 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, aquesta entitat local estableix les següents retribucions:

 • Alcalde (delegació exclusiva) ....................................……... segons assistències (1)
 • Tinent alcalde (delegació exclusiva) ...............………….... 35.700 €
 • Sis regidors / es delegats / des (dedicació exclusiva) ..... 202.020 €

b) Assistències per concurrència efectiva a sessions (2)

Els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació que formin part, en la quantia següent:

 • Ple ....................................……......... 265,20 €
 • Junta de Govern local ..................... 265,20 €
 • Comissions informatives ............ .. .... 183,60 €
 • Consell Local Agrari …………….………. 183,60 €
 • Junta Portaveus ........................…..... 61,20 €
 • Consells participatius ..................... 132,60 €

c) Indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades en l'exercici del seu càrrec

Els membres de les corporacions locals percebran aquestes indemnitzacions segons les normes d'aplicació general en les Administracions públiques.

Per tenir dret a percebre indemnitzacions, serà necessària l'autorització expressa de el president de la Corporació per a la realització de l'servei corresponent.

Les despeses originades (locomoció, allotjament i manutenció) seran justificats documentalment i aprovats pel president de la Corporació.

La indemnització per quilometratge serà la mateixa que l'aplicada a personal de la Corporació.

Quant a les despeses per quilometratge, quan el recorregut fos per camins forestals o similars que puguin suposar un deteriorament de el vehicle utilitzat, els imports anteriors s'incrementaran en un 50%.

d) Asignación para los grupos políticos:

Teniendo en cuenta el artículo 27 del RD 2568/1986, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 73.3 de la ley 7/1985, se asigna la dotación económica siguiente a los grupos políticos:

 • Per grup polític i any ................ 500 €
 • Per regidor i any ....................... 950 €

i) vacances

Els membres de la corporació amb dedicació tindran dret a vacances retribuïdes en proporció a la seva dedicació.

F) Actualització de retribucions (3)

Les retribucions s'actualitzaran cada exercici econòmic en la mateixa proporció que s'actualitzin les de personal de l'Ajuntament.

Així mateix, mitjançant Resolució de l'Ajuntament nombre 2019-1437, d' 17 de juny es van designar les següents regidories delegades, amb dedicació exclusiva:

 • Dª Empar Martin Ferriols (1a tinent alcalde) ...... 35.700 €
 • Antonio Paniagua Bolufer ...........................…………… 33.670 €
 • Sra Josefa Carreño Rodríguez ........................………..... 33.670 €
 • Dª Encarna Muñoz Pons………………………………......... 33.670 €
 • Eduardo Grau Gascó………………………………………….... 33.670 €
 • Amparo Sanjuán Albentosa ..................………........ 33.670 €
 • Dª Mª Dolors Caballero Reis .....................………..... 33.670 €

(Publicat en el BOP núm 142, d' 25 de juliol de 2019)                   

(1) En el Ple de 30 d'octubre de 2019 es dóna compte de la renúncia de l'alcalde, sr. Adsuara Monlleó, a la dedicació exclusiva a l'Ajuntament d'Alfafar, presentada el dia 30 de juliol de 2019.

(2)  Acord modificat en el Ple de 29 d'octubre de 2019, en el següent sentit:

Incloure a el Consell de Policia entre els òrgans col·legiats pels quals es percebrà assistències:

(...)

– Consell de Policia .............................................. 183,60 €

(3) Acord modificat en el Ple de 29 d'octubre de 2019, de manera que aquest apartat queda redactat de el tenor literal:

"Les retribucions i assistències s'actualitzaran cada exercici econòmic en la mateixa proporció que s'actualitzin les retribucions de personal de l'Ajuntament".


PERSONAL EVENTUAL

ASSISTÈNCIES A SESSIONS D'ÒRGANS COL · LEGIATS MUNICIPALS

 

 

 

* En este documento se incluye la paga extra desde junio a diciembre de 2015

* En este documento se incluye la paga extra desde el 1 de gener al 10 de juny de 2015

** Por error, en el document de Retribucions i indemnitzacions regidors gener 2015 la quantitat que figura com a líquid percebut, es refereix a la quantitat percebuda en BRUT. A la part superior a aquest, es publica el document correcte corresponent a la Retribucions dels regidors del mes de gener 2015

 

Asignación para los grupos políticos:

Teniendo en cuenta el artículo 27 del RD 2568/1986, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 73.3 de la ley 7/1985, se asigna la dotación económica siguiente a los grupos políticos:

Por grupo y año 5.500,00€

Por cada concejal y año 950,00€

La asignación de referencia, se abonará en la cuenta bancaria que determine cada grupo político, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 189.2 del RDLegislativo 2/2004 la aplicación de los fondos percibidos por cada grupo deben ser justificados.

Tal justificación será realizada por la persona que designe cada grupo político, y se realizará con periodicidad anual, en el plazo de un mes desde que se apruebe la liquidación de cada ejercicio. Deberá tener en cuenta las limitaciones del artículo 73.3 de la ley 7/85, sin que puedan aplicarse a remunerar personal de cualquier tipo al servicio de la corporación ni la adquisición de activos fijos de carácter patrimonial.

Dicha asignación económica para los grupos políticos queda sujeta a la obligación de llevar una contabilidad específica que deberán poner a disposición del Pleno de la Corporación siempre que éste lo pida.

SEGONS ACORD DE PLE EXTRAORDINARI DE 6 DE JULIO DE 2015 (PÁGINAS 16 La 17)