Retribucions


RETRIBUCIONS I DEDICACIÓ DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

L’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 28 de desembre de 2023 va aprovar la modificació del règim retributiu dels membres de la Corporació, adoptant el següent acord:

a) Retribucions dels membres de la Corporació:
De conformitat amb el que s’estableix en els articles 75 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, aquesta entitat local estableix:

 • Alcalde (sense dedicació exclusiva) 
 • 1ra. Tinent Alcalde (dedicació exclusiva) ….………………….………46.500 €
 • Sis (6) regidors/es delegats/des (dedicació exclusiva)..…….36.500 €
 • Una (1) regidora delegada (dedicació exclusiva)………………….38.500 €

——————————————————————————————————————–

L’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 4 de setembre de 2023 va aprovar la modificació del règim retributiu dels membres de la Corporació, adoptant el següent acord:

a) Retribucions dels membres de la Corporació:
De conformitat amb el que s’estableix en els articles 75 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, aquesta entitat local estableix:

 • Alcalde (sense dedicació exclusiva) 
 • 1ra. Tinent Alcalde (dedicació exclusiva) …………………….……46.500 €
 • Cinc (5) regidors/es delegats/des (dedicació exclusiva)…36.500 €
 • Una (1) regidora delegada (dedicació exclusiva)………..……..38.500 €

b) Assistències per concurrència efectiva a sessions.
Els membres de la Corporació que no tinguen dedicació exclusiva percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació que formen part, en la quantia següent:

 • Ple …………………………………………………..…..………… 290,00 €
 • Presidència Ple …………………………………..………… 340,00 €
 • Junta de Govern Local………………………..…….…… 290,00 €
 • Presidència Junta de Govern Local……………… 340,00 €
 • Comissions informatives ………………………..……… 199,54 €
 • Consell Local Agrari ……………………………..………… 199,54 €
 • Junta de Portaveus ………………..……………………….. 65,52 €
 • Consells Participatius …………………………………. 141,93 €
 • Consell de Policia ………….………………………………. 180,00 €

c) Indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec.

Els membres de les Corporacions locals percebran aquestes indemnitzacions segons les normes d’aplicació general en les Administracions públiques.
Per a tindre dret a percebre indemnitzacions, serà necessària l’autorització expressa del president de la Corporació per a la realització del servei corresponent.

Les despeses originades (locomoció, allotjament i manutenció) seran justificats documentalment i aprovats pel president de la Corporació.

La indemnització per quilometratge serà la mateixa que l’aplicada al personal de la Corporació.
Quant a la despesa per quilometratge, quan el recorregut fora per camins forestals o similars que puguen suposar deterioració del vehicle utilitzat, els imports anteriors s’incrementaran en un 50%.

d) Assignació per als grups polítics:
Tenint en compte l’article 27 del RD 2568/1986, i d’acord amb el que s’estableix en l’article 73.3. de la Llei 7/1985, s’assigna la dotació econòmica següent als grups polítics:

 • Per grup polític i any …………………………….. 5.500 €
 • Per regidor i any …………………………………… 950 €

e) Vacances
Els membres de la Corporació amb dedicació tindran dret a vacances retribuïdes en proporció a la seua dedicació.

f) Actualització de retribucions.
Les retribucions s’actualitzaran cada exercici econòmic en la mateixa proporció que s’actualitzen les retribucions del personal de l’Ajuntament.

——————————————————————————————————————–

L’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 26 de juny de 2023 va aprovar el règim retributiu dels membres de la Corporació, adoptant el següent acord:

a) Retribucions dels membres de la Corporació:
De conformitat amb el que s’estableix en els articles 75 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, aquesta entitat local estableix:

 • Alcalde (dedicació exclusiva) ……………………………… 56.523 €
 • 1ra. Tinent Alcalde (dedicació exclusiva) ………………41.500 €
 • Sis regidors/as delegats/as (dedicació exclusiva)….36.500 €

b) Assistències per concurrència efectiva a sessions.
Els membres de la Corporació que no tinguen dedicació exclusiva percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació que formen part, en la quantia següent:

 • Ple ……………………………………………………………… 290,00 €
 • Junta de Govern Local………………………………………… 290,00 €
 • Comissions informatives ………………………………………… 199,54 €
 • Consell Local Agrari ……………………………………………… 199,54 €
 • Junta de Portaveus …………………………………………….. 65,52 €
 • Consells Participatius …………………………………………. 141,93 €

c) Indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec.

Els membres de les Corporacions locals percebran aquestes indemnitzacions segons les normes d’aplicació general en les Administracions públiques.
Per a tindre dret a percebre indemnitzacions, serà necessària l’autorització expressa del president de la Corporació per a la realització del servei corresponent.

Les despeses originades (locomoció, allotjament i manutenció) seran justificats documentalment i aprovats pel president de la Corporació.

La indemnització per quilometratge serà la mateixa que l’aplicada al personal de la Corporació.
Quant a la despesa per quilometratge, quan el recorregut fora per camins forestals o similars que puguen suposar deterioració del vehicle utilitzat, els imports anteriors s’incrementaran en un 50%.

d) Assignació per als grups polítics:
Tenint en compte l’article 27 del RD 2568/1986, i d’acord amb el que s’estableix en l’article 73.3. de la Llei 7/1985, s’assigna la dotació econòmica següent als grups polítics:

 • Per grup polític i any …………………………….. 5.500 €
 • Per regidor i any …………………………………… 950 €

e) Vacacions
Els membres de la Corporació amb dedicació tindran dret a vacances retribuïdes en proporció a la seua dedicació.

f) Actualització de retribucions.
Les retribucions s’actualitzaran cada exercici econòmic en la mateixa proporció que s’actualitzen les del personal de l’Ajuntament.

——————————————————————————————————————–

RPT i Retribucions del Personal Eventual

L’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 26 de juny de 2023, es va adoptar el següent acord:

PRIMER. Modificar els següents llocs de treball, de forma que queden configurats amb les següents característiques:

Núm.     Denominació                                                                      Característiques                 Retribució bruta anual
1 PE       secretari/a Alcaldia                                                 Jornada completa                34.000,00 €
2 PE       cap de gabinet d’Alcaldia                                       Jornada completa                 35.900,00 €
5 PE      assessor/a asignat/da Servicis Generals     Jornada completa                 26.203,94 €

SEGUNDO. Mantenir els següents llocs de treball, configurats amb les següents característiques:

Núm.     Denominació                                                                      Característiques                 Retribució bruta anual
3 PE      Assessor/a asignat/da Servicis Generals        Jornada completa                 26.203,94 €
4 PE      Assessor/a asignat/da Servicis Generals        Jornada completa                 13.101,97 €

Es pot obtindre la informació en la secció de Personal Eventual.

——————————————————————————————————————–

Mitjançant resolució d’Alcaldia número 2023-2024, de 17 de juny de 2023, es van designar les següents regidories delegades, amb dedicació exclusiva:

 • Dª Empar Martín Ferriols (1a tinent alcalde): 41500€
 • D. Antonio Paniagua Bolufer: 36500€
 • Dª Josefa Carreño Rodríguez: 36500€
 • Dª Encarna Muñoz Pons: 36500€
 • D. Carles Muñoz Sanjuán: 36500€
 • Dª Amparo Sanjuán Albentosa: 36500€
 • Dª Noelia Moreno Lujan: 36500€

——————————————————————————————————————–

RETRIBUCIONS I DEDICACIÓ DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ (LEGISLATURA 2019-2023)

L’Ajuntament Ple en la sessió celebrada el 26 de novembre de 2020 es va adoptar el següent acord:

8. Expedient 5751/2020. No aplicació incremente retribucions membres Corporació dedicació exclusiva en any 2021 i assistències reste regidors per assistències òrgans col·legiats.

PRIMER. No actualitzar les retribucions de els/as membres de la corporació amb dedicació exclusiva durant l’any 2021, així com les indemnitzacions que hagen de percebre la resta de regidors per assistències a reunions d’òrgans col·legiats.
SEGON. L’actualització corresponent a aqueix any, en el seu cas, s’efectuarà l’any 2022.

——————————————————————————————————————–

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE 31 D’AGOST DE 2020

Amb efectes 10 de juliol de 2019, l’Alcalde d’aquesta Corporació, Juan Ramón Adsuara Monlleó va renunciar al règim de dedicació exclusiva en aquest Ajuntament per haver-li sigut assignat per Resolució de la Presidència de la Diputació de València núm. 9419, d’1 d’agost de 2019, com a Diputat el règim de dedicació exclusiva en aqueixa Administració.
Amb data 24 d’agost de 2020, Juan Ramón Adsuara Monlleó ha manifestat la seua intenció de renunciar a la dedicació exclusiva assignada com a Diputat de la Diputació de València, sol·licitant la recuperació amb efectes del dia 1 de setembre de 2020 la que tenia assignada com a Alcalde d’aquesta Corporació.
Sobre la base de quant antecedeix i fent ús de les atribucions que em concedeix la legislació vigent, amb aquesta data, ES RESOL:
Que des del dia 1 de setembre de 2020, l’Alcalde d’aquesta Corporació, Juan Ramón Adsuara Monlleó, recuperarà el règim de dedicació exclusiva amb la retribució acordada per l’Ajuntament Ple, en la sessió celebrada el dia 21 de juny de 2019, és a dir, 51.770 € anuals, amb les actualitzacions indicades en el referit acord Plenari.

——————————————————————————————————————–

L’Ajuntament Ple en la sessió extraordinària celebrada el dia 29 d’octubre de 2019, va adoptar entre altres, el següent acord:

Primer.- Modificar l’acord adoptat en la sessió de data 21 de juny de 2019, en els apartats b) i f) que s’especifiquen i el sentit següent:

b) Assistències per concurrència efectiva a sessions

Incloure al Consell de la Policia entre els òrgans col·legiats pels quals es percebrà assistències, de manera que l’apartat quede redactat del següent tenor *literla:

 • Ple……………………………………… 260€
 • Junta de Govern Local ……. 260€
 • Comissions informatives ……. 180€
 • Consell Local Agrari …………….. 180€
 • Consell de Policia ……………….. 180€

f) Actualització de retribucions

De manera que aquest apartat redactat del següent tenor literal:

“Les retribucions i assistències s’actualitzaran cada exercici econòmic en la mateixa proporció que s’actualitzen les retribucions del personal de l’Ajuntament”.

——————————————————————————————————————–

L’Ajuntament Ple, en la sessió celebrada el dia 21 de juny de 2019, ha aprovat el règim retributiu dels membres de la Corporació, adoptant el següent acord:

a) Retribucions dels membres de la Corporació:

De conformitat amb el que s’estableix en els articles 75 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, aquesta entitat local estableix les següents retribucions:

 • Alcalde (delegació exclusiva) ……………………………………… 51.700 €
 • Tinent alcalde (delegació exclusiva) ……………………….… 35.000 €
 • Sis regidors/as delegats/as (dedicació exclusiva) ….. 33.000 €

b) Assistències per concurrència efectiva a sessions

Els membres de la Corporació que no tinguen dedicació exclusiva percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació que formen part, en la quantia següent:

 • Ple ……………………………………..……. 260 €
 • Junta de Govern local………………… 260 €
 • Comissions informatives …………..…. 180 €
 • Consell Local Agrari …………….………. 180 €
 • Junta Portaveus ……………………….…. 60 €
 • Consells participatius ………………… 130 €

c) Indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec

Els membres de les Corporacions locals percebran aquestes indemnitzacions segons les normes d’aplicació general en les Administracions públiques.

Per a tindre dret a percebre indemnitzacions, serà necessària l’autorització expressa del president de la Corporació per a la realització del servei corresponent.

Les despeses originades (locomoció, allotjament i manutenció) seran justificats documentalment i aprovats pel president de la Corporació.

La indemnització per quilometratge serà la mateixa que l’aplicada al personal de la Corporació.

Quant a les despeses per quilometratge, quan el recorregut fora per camins forestals o similars que puguen suposar una deterioració del vehicle utilitzat, els imports anteriors s’incrementaran en un 50%.

d) Assignació per als grups polítics:

Tenint en compte l’article 27 del RD 2568/1986, i d’acord amb el que s’estableix en l’article 73.3 de la llei 7/1985, s’assigna la dotació econòmica següent als grups polítics:

Per grup polític i any ……………. 5.500 €
Per regidor i any ………………….. 950 €

e) Vacances

Els membres de la corporació amb dedicació tindran dret a vacances retribuïdes en proporció a la seua dedicació.

f) Actualització de retribucions

Les retribucions s’actualitzaran cada exercici econòmic en la mateixa proporció que s’actualitzen les del personal de l’Ajuntament.

——————————————————————————————————————–

Vist que mitjançant Resolució de l’Alcaldia número 2019-1437, de 17 de juny de 219 es van designar les regidories delegades, es RESOL:

1.- Determinar que els/as regidors/as delegats/as amb dedicació exclusiva són els que a continuació es relacionen:

 • Dª Empar Martin Ferriols (1a tinent alcalde) …… 35.000 €
 • Antonio Paniagua Bolufer …………………………………… 33.000 €
 • Dª Josefa Carreño Rodríguez……………………………..… 33.000 €
 • Dª Encarna Muñoz Pons………………………………..……. 33.000 €
 • Eduardo Grau Gascó………………………………………….… 33.000 €
 • Dª Amparo Sanjuán Albentosa………………………..…… 33.000 €
 • Dª Mª Dolores Caballero Reyes…………………………..… 33.000 €

——————————————————————————————————————–


PERSONAL EVENTUAL

RPT y Retibuciones del Personal Eventual

L’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 26 de juny de 2023, es va adoptar el següent acord:

PRIMER. Modificar els següents llocs de treball, de manera que quedin configurats amb les següents característiques:

Núm.     Denominació                                                                      Característiques                 Retribució bruta anual
1 PE      secretari/a Alcaldia                                                   Jornada completa                 34.000,00 €
2 PE      cap gabinet d’alcaldia                                                Jornada completa                 35.900,00 €
5 PE      assessor/a assignat/a Serveis Generals        Jornada completa                 26.203,94 €

SEGON. Mantenir els següents llocs de treball, configurats amb les següents característiques:

Núm.     Denominació                                                                            Característiques                 Retribució bruta anual

3 PE      Assessor/a assignat/a Serveis Generals             Jornada completa                 26.203,94 €
4 PE      Assessor/a assignat/a Serveis Generals             Jornada completa                 13.101,97 €

Es pot obtenir la informació en la secció de Personal Eventual.

ASISTENCIAS A SESIONES DE ÓRGANOS COLEGIADOS MUNICIPALES

* En este documento se incluye la paga extra desde junio a diciembre de 2015

* En este documento se incluye la paga extra desde el 1 de enero al 10 de junio de 2015

** Por error, en el documento de Retribuciones e indemnizaciones Concejales Enero 2015 la cantidad que figura como líquido percibido, se refiere a la cantidad percibida en BRUTO. En la parte superior a éste, se publica el documento correcto correspondiente a la Retribuciones de los Concejales del mes de Enero 2015

Asignación para los grupos políticos:

Teniendo en cuenta el artículo 27 del RD 2568/1986, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 73.3 de la ley 7/1985, se asigna la dotación económica siguiente a los grupos políticos:

Por grupo y año 5.500,00€

Por cada concejal y año 950,00€

La asignación de referencia, se abonará en la cuenta bancaria que determine cada grupo político, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 189.2 del RDLegislativo 2/2004 la aplicación de los fondos percibidos por cada grupo deben ser justificados.

Tal justificación será realizada por la persona que designe cada grupo político, y se realizará con periodicidad anual, en el plazo de un mes desde que se apruebe la liquidación de cada ejercicio. Deberá tener en cuenta las limitaciones del artículo 73.3 de la ley 7/85, sin que puedan aplicarse a remunerar personal de cualquier tipo al servicio de la corporación ni la adquisición de activos fijos de carácter patrimonial.

Dicha asignación económica para los grupos políticos queda sujeta a la obligación de llevar una contabilidad específica que deberán poner a disposición del Pleno de la Corporación siempre que éste lo pida.

SEGÚN ACUERDO DE PLENO EXTRAORDINARIO DE 6 DE JULIO DE 2015 (PÁGINAS 16 A 17)

:

Núm.     Denominació                                                                      Característiques                 Retribució bruta anual
3 PE      Assessor/a asignat/da Servicis Generals        Jornada completa                 26.203,94 €
4 PE      Assessor/a asignat/da Servicis Generals        Jornada completa                 13.101,97 €

Es pot obtindre la informació en la secció de Personal Eventual.

——————————————————————————————————————–

Mitjançant resolució d’Alcaldia número 2023-2024, de 17 de juny de 2023, es van designar les següents regidories delegades, amb dedicació exclusiva:

 • Dª Empar Martín Ferriols (1a tinent alcalde): 41500€
 • D. Antonio Paniagua Bolufer: 36500€
 • Dª Josefa Carreño Rodríguez: 36500€
 • Dª Encarna Muñoz Pons: 36500€
 • D. Carles Muñoz Sanjuán: 36500€
 • Dª Amparo Sanjuán Albentosa: 36500€
 • Dª Noelia Moreno Lujan: 36500€

——————————————————————————————————————–

RETRIBUCIONS I DEDICACIÓ DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ (LEGISLATURA 2019-2023)

L’Ajuntament Ple en la sessió celebrada el 26 de novembre de 2020 es va adoptar el següent acord:

8. Expedient 5751/2020. No aplicació incremente retribucions membres Corporació dedicació exclusiva en any 2021 i assistències reste regidors per assistències òrgans col·legiats.

PRIMER. No actualitzar les retribucions de els/as membres de la corporació amb dedicació exclusiva durant l’any 2021, així com les indemnitzacions que hagen de percebre la resta de regidors per assistències a reunions d’òrgans col·legiats.
SEGON. L’actualització corresponent a aqueix any, en el seu cas, s’efectuarà l’any 2022.

——————————————————————————————————————–

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE 31 D’AGOST DE 2020

Amb efectes 10 de juliol de 2019, l’Alcalde d’aquesta Corporació, Juan Ramón Adsuara Monlleó va renunciar al règim de dedicació exclusiva en aquest Ajuntament per haver-li sigut assignat per Resolució de la Presidència de la Diputació de València núm. 9419, d’1 d’agost de 2019, com a Diputat el règim de dedicació exclusiva en aqueixa Administració.
Amb data 24 d’agost de 2020, Juan Ramón Adsuara Monlleó ha manifestat la seua intenció de renunciar a la dedicació exclusiva assignada com a Diputat de la Diputació de València, sol·licitant la recuperació amb efectes del dia 1 de setembre de 2020 la que tenia assignada com a Alcalde d’aquesta Corporació.
Sobre la base de quant antecedeix i fent ús de les atribucions que em concedeix la legislació vigent, amb aquesta data, ES RESOL:
Que des del dia 1 de setembre de 2020, l’Alcalde d’aquesta Corporació, Juan Ramón Adsuara Monlleó, recuperarà el règim de dedicació exclusiva amb la retribució acordada per l’Ajuntament Ple, en la sessió celebrada el dia 21 de juny de 2019, és a dir, 51.770 € anuals, amb les actualitzacions indicades en el referit acord Plenari.

——————————————————————————————————————–

L’Ajuntament Ple en la sessió extraordinària celebrada el dia 29 d’octubre de 2019, va adoptar entre altres, el següent acord:

Primer.- Modificar l’acord adoptat en la sessió de data 21 de juny de 2019, en els apartats b) i f) que s’especifiquen i el sentit següent:

b) Assistències per concurrència efectiva a sessions

Incloure al Consell de la Policia entre els òrgans col·legiats pels quals es percebrà assistències, de manera que l’apartat quede redactat del següent tenor *literla:

 • Ple……………………………………… 260€
 • Junta de Govern Local ……. 260€
 • Comissions informatives ……. 180€
 • Consell Local Agrari …………….. 180€
 • Consell de Policia ……………….. 180€

f) Actualització de retribucions

De manera que aquest apartat redactat del següent tenor literal:

“Les retribucions i assistències s’actualitzaran cada exercici econòmic en la mateixa proporció que s’actualitzen les retribucions del personal de l’Ajuntament”.

——————————————————————————————————————–

L’Ajuntament Ple, en la sessió celebrada el dia 21 de juny de 2019, ha aprovat el règim retributiu dels membres de la Corporació, adoptant el següent acord:

a) Retribucions dels membres de la Corporació:

De conformitat amb el que s’estableix en els articles 75 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, aquesta entitat local estableix les següents retribucions:

 • Alcalde (delegació exclusiva) ……………………………………… 51.700 €
 • Tinent alcalde (delegació exclusiva) ……………………….… 35.000 €
 • Sis regidors/as delegats/as (dedicació exclusiva) ….. 33.000 €

b) Assistències per concurrència efectiva a sessions

Els membres de la Corporació que no tinguen dedicació exclusiva percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació que formen part, en la quantia següent:

 • Ple ……………………………………..……. 260 €
 • Junta de Govern local………………… 260 €
 • Comissions informatives …………..…. 180 €
 • Consell Local Agrari …………….………. 180 €
 • Junta Portaveus ……………………….…. 60 €
 • Consells participatius ………………… 130 €

c) Indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec

Els membres de les Corporacions locals percebran aquestes indemnitzacions segons les normes d’aplicació general en les Administracions públiques.

Per a tindre dret a percebre indemnitzacions, serà necessària l’autorització expressa del president de la Corporació per a la realització del servei corresponent.

Les despeses originades (locomoció, allotjament i manutenció) seran justificats documentalment i aprovats pel president de la Corporació.

La indemnització per quilometratge serà la mateixa que l’aplicada al personal de la Corporació.

Quant a les despeses per quilometratge, quan el recorregut fora per camins forestals o similars que puguen suposar una deterioració del vehicle utilitzat, els imports anteriors s’incrementaran en un 50%.

d) Assignació per als grups polítics:

Tenint en compte l’article 27 del RD 2568/1986, i d’acord amb el que s’estableix en l’article 73.3 de la llei 7/1985, s’assigna la dotació econòmica següent als grups polítics:

Per grup polític i any ……………. 5.500 €
Per regidor i any ………………….. 950 €

e) Vacances

Els membres de la corporació amb dedicació tindran dret a vacances retribuïdes en proporció a la seua dedicació.

f) Actualització de retribucions

Les retribucions s’actualitzaran cada exercici econòmic en la mateixa proporció que s’actualitzen les del personal de l’Ajuntament.

——————————————————————————————————————–

Vist que mitjançant Resolució de l’Alcaldia número 2019-1437, de 17 de juny de 219 es van designar les regidories delegades, es RESOL:

1.- Determinar que els/as regidors/as delegats/as amb dedicació exclusiva són els que a continuació es relacionen:

 • Dª Empar Martin Ferriols (1a tinent alcalde) …… 35.000 €
 • Antonio Paniagua Bolufer …………………………………… 33.000 €
 • Dª Josefa Carreño Rodríguez……………………………..… 33.000 €
 • Dª Encarna Muñoz Pons………………………………..……. 33.000 €
 • Eduardo Grau Gascó………………………………………….… 33.000 €
 • Dª Amparo Sanjuán Albentosa………………………..…… 33.000 €
 • Dª Mª Dolores Caballero Reyes…………………………..… 33.000 €

——————————————————————————————————————–


PERSONAL EVENTUAL

RPT y Retibuciones del Personal Eventual

L’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 26 de juny de 2023, es va adoptar el següent acord:

PRIMER. Modificar els següents llocs de treball, de manera que quedin configurats amb les següents característiques:

Núm.     Denominació                                                                      Característiques                 Retribució bruta anual
1 PE      secretari/a Alcaldia                                                   Jornada completa                 34.000,00 €
2 PE      cap gabinet d’alcaldia                                                Jornada completa                 35.900,00 €
5 PE      assessor/a assignat/a Serveis Generals        Jornada completa                 26.203,94 €

SEGON. Mantenir els següents llocs de treball, configurats amb les següents característiques:

Núm.     Denominació                                                                            Característiques                 Retribució bruta anual

3 PE      Assessor/a assignat/a Serveis Generals             Jornada completa                 26.203,94 €
4 PE      Assessor/a assignat/a Serveis Generals             Jornada completa                 13.101,97 €

Es pot obtenir la informació en la secció de Personal Eventual.

ASISTENCIAS A SESIONES DE ÓRGANOS COLEGIADOS MUNICIPALES

* En este documento se incluye la paga extra desde junio a diciembre de 2015

* En este documento se incluye la paga extra desde el 1 de enero al 10 de junio de 2015

** Por error, en el documento de Retribuciones e indemnizaciones Concejales Enero 2015 la cantidad que figura como líquido percibido, se refiere a la cantidad percibida en BRUTO. En la parte superior a éste, se publica el documento correcto correspondiente a la Retribuciones de los Concejales del mes de Enero 2015

Asignación para los grupos políticos:

Teniendo en cuenta el artículo 27 del RD 2568/1986, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 73.3 de la ley 7/1985, se asigna la dotación económica siguiente a los grupos políticos:

Por grupo y año 5.500,00€

Por cada concejal y año 950,00€

La asignación de referencia, se abonará en la cuenta bancaria que determine cada grupo político, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 189.2 del RDLegislativo 2/2004 la aplicación de los fondos percibidos por cada grupo deben ser justificados.

Tal justificación será realizada por la persona que designe cada grupo político, y se realizará con periodicidad anual, en el plazo de un mes desde que se apruebe la liquidación de cada ejercicio. Deberá tener en cuenta las limitaciones del artículo 73.3 de la ley 7/85, sin que puedan aplicarse a remunerar personal de cualquier tipo al servicio de la corporación ni la adquisición de activos fijos de carácter patrimonial.

Dicha asignación económica para los grupos políticos queda sujeta a la obligación de llevar una contabilidad específica que deberán poner a disposición del Pleno de la Corporación siempre que éste lo pida.

SEGÚN ACUERDO DE PLENO EXTRAORDINARIO DE 6 DE JULIO DE 2015 (PÁGINAS 16 A 17)

 

ETRIBUCIONES Y DEDICACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN

El Ayuntamiento Pleno, en la sesión celebrada el día 21 de junio de 2019, ha aprobado el régimen retributivo de los miembros de la Corporación, adoptando el siguiente acuerdo:

a) Retribuciones de los miembros de la Corporación:

De conformidad con lo establecido en los artículos 75 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, esta entidad local establece las siguientes retribuciones:

 • Alcalde (delegación exclusiva) ……………………………………… según asistencias (1)
 • Teniente alcalde (delegación exclusiva) ……………………….… 35.700 €
 • Seis concejales/as delegados/as (dedicación exclusiva) ….. 202.020 €

b) Asistencias por concurrencia efectiva a sesiones (2)

Los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía siguiente:

 • Pleno ……………………………………..……. 265,20 €
 • Junta de Gobierno local………………… 265,20 €
 • Comisiones informativas …………..…. 183,60 €
 • Consell Local Agrari …………….………. 183,60 €
 • Junta Portavoces ……………………….…. 61,20 €
 • Consejos participativos ………………… 132,60 €

c) Indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo

Los miembros de las Corporaciones locales percibirán dichas indemnizaciones según las normas de aplicación general en las Administraciones públicas.

Para tener derecho a percibir indemnizaciones, será necesaria la autorización expresa del presidente de la Corporación para la realización del servicio correspondiente.

Los gastos originados (locomoción, alojamiento y manutención) serán justificados documentalmente y aprobados por el presidente de la Corporación.

La indemnización por kilometraje será la misma que la aplicada al personal de la Corporación.

En cuanto a los gastos por kilometraje, cuando el recorrido fuera por caminos forestales o similares que puedan suponer un deterioro del vehículo utilizado, los importes anteriores se incrementarán en un 50%.

d) Asignación para los grupos políticos:

Teniendo en cuenta el artículo 27 del RD 2568/1986, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 73.3 de la ley 7/1985, se asigna la dotación económica siguiente a los grupos políticos:

 • Por grupo político y año ……………. 500 €
 • Por concejal y año ………………….. 950 €

e) Vacaciones

Los miembros de la corporación con dedicación tendrán derecho a vacaciones retribuidas en proporción a su dedicación.

f) Actualización de retribuciones (3)

Las retribuciones se actualizarán cada ejercicio económico en la misma proporción que se actualicen las del personal del Ayuntamiento.

Asimismo, mediante Resolución de la Alcaldía número 2019-1437, de 17 de junio se designaron las siguientes concejalías delegadas, con dedicación exclusiva:

 • Dª Empar Martin Ferriols (1a teniente alcalde) …… 35.700 €
 • Antonio Paniagua Bolufer …………………………………… 33.670 €
 • Dª Josefa Carreño Rodríguez……………………………..… 33.670 €
 • Dª Encarna Muñoz Pons………………………………..……. 33.670 €
 • Eduardo Grau Gascó………………………………………….… 33.670 €
 • Dª Amparo Sanjuán Albentosa………………………..…… 33.670 €
 • Dª Mª Dolores Caballero Reyes…………………………..… 33.670 €

(Publicado en el BOP nº 142, de 25 de julio de 2019)                   

(1) En el Pleno de 30 de octubre de 2019 se da cuenta de la renuncia del alcalde, sr. Adsuara Monlleó, a la dedicación exclusiva en el Ayuntamiento de Alfafar, presentada el día 30 de julio de 2019.

(2)  Acuerdo modificado en el Pleno de 29 de octubre de 2019, en el siguiente sentido:

Incluir al Consejo de Policía entre los órganos colegiados por los que se percibirá asistencias:

(…)

– Consejo de Policía ………………………………………. 183,60 €

(3) Acuerdo modificado en el Pleno de 29 de octubre de 2019, de forma que este apartado queda redactado del siguiente tenor literal:

“Las retribuciones y asistencias se actualizarán cada ejercicio económico en la misma proporción que se actualicen las retribuciones del personal del Ayuntamiento”.


PERSONAL EVENTUAL

ASISTENCIAS A SESIONES DE ÓRGANOS COLEGIADOS MUNICIPALES

* En este documento se incluye la paga extra desde junio a diciembre de 2015

* En este documento se incluye la paga extra desde el 1 de enero al 10 de junio de 2015

** Por error, en el documento de Retribuciones e indemnizaciones Concejales Enero 2015 la cantidad que figura como líquido percibido, se refiere a la cantidad percibida en BRUTO. En la parte superior a éste, se publica el documento correcto correspondiente a la Retribuciones de los Concejales del mes de Enero 2015

Asignación para los grupos políticos:

Teniendo en cuenta el artículo 27 del RD 2568/1986, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 73.3 de la ley 7/1985, se asigna la dotación económica siguiente a los grupos políticos:

Por grupo y año 5.500,00€

Por cada concejal y año 950,00€

La asignación de referencia, se abonará en la cuenta bancaria que determine cada grupo político, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 189.2 del RDLegislativo 2/2004 la aplicación de los fondos percibidos por cada grupo deben ser justificados.

Tal justificación será realizada por la persona que designe cada grupo político, y se realizará con periodicidad anual, en el plazo de un mes desde que se apruebe la liquidación de cada ejercicio. Deberá tener en cuenta las limitaciones del artículo 73.3 de la ley 7/85, sin que puedan aplicarse a remunerar personal de cualquier tipo al servicio de la corporación ni la adquisición de activos fijos de carácter patrimonial.

Dicha asignación económica para los grupos políticos queda sujeta a la obligación de llevar una contabilidad específica que deberán poner a disposición del Pleno de la Corporación siempre que éste lo pida.

SEGÚN ACUERDO DE PLENO EXTRAORDINARIO DE 6 DE JULIO DE 2015 (PÁGINAS 16 A 17)

 


R

 


RETRIBUCIONES Y DEDICACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN

El Ayuntamiento Pleno, en la sesión celebrada el día 21 de junio de 2019, ha aprobado el régimen retributivo de los miembros de la Corporación, adoptando el siguiente acuerdo:

a) Retribuciones de los miembros de la Corporación:

De conformidad con lo establecido en los artículos 75 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, esta entidad local establece las siguientes retribuciones:

 • Alcalde (delegación exclusiva) ……………………………………… según asistencias (1)
 • Teniente alcalde (delegación exclusiva) ……………………….… 35.700 €
 • Seis concejales/as delegados/as (dedicación exclusiva) ….. 202.020 €

b) Asistencias por concurrencia efectiva a sesiones (2)

Los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía siguiente:

 • Pleno ……………………………………..……. 265,20 €
 • Junta de Gobierno local………………… 265,20 €
 • Comisiones informativas …………..…. 183,60 €
 • Consell Local Agrari …………….………. 183,60 €
 • Junta Portavoces ……………………….…. 61,20 €
 • Consejos participativos ………………… 132,60 €

c) Indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo

Los miembros de las Corporaciones locales percibirán dichas indemnizaciones según las normas de aplicación general en las Administraciones públicas.

Para tener derecho a percibir indemnizaciones, será necesaria la autorización expresa del presidente de la Corporación para la realización del servicio correspondiente.

Los gastos originados (locomoción, alojamiento y manutención) serán justificados documentalmente y aprobados por el presidente de la Corporación.

La indemnización por kilometraje será la misma que la aplicada al personal de la Corporación.

En cuanto a los gastos por kilometraje, cuando el recorrido fuera por caminos forestales o similares que puedan suponer un deterioro del vehículo utilizado, los importes anteriores se incrementarán en un 50%.

d) Asignación para los grupos políticos:

Teniendo en cuenta el artículo 27 del RD 2568/1986, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 73.3 de la ley 7/1985, se asigna la dotación económica siguiente a los grupos políticos:

 • Por grupo político y año ……………. 500 €
 • Por concejal y año ………………….. 950 €

e) Vacaciones

Los miembros de la corporación con dedicación tendrán derecho a vacaciones retribuidas en proporción a su dedicación.

f) Actualización de retribuciones (3)

Las retribuciones se actualizarán cada ejercicio económico en la misma proporción que se actualicen las del personal del Ayuntamiento.

Asimismo, mediante Resolución de la Alcaldía número 2019-1437, de 17 de junio se designaron las siguientes concejalías delegadas, con dedicación exclusiva:

 • Dª Empar Martin Ferriols (1a teniente alcalde) …… 35.700 €
 • Antonio Paniagua Bolufer …………………………………… 33.670 €
 • Dª Josefa Carreño Rodríguez……………………………..… 33.670 €
 • Dª Encarna Muñoz Pons………………………………..……. 33.670 €
 • Eduardo Grau Gascó………………………………………….… 33.670 €
 • Dª Amparo Sanjuán Albentosa………………………..…… 33.670 €
 • Dª Mª Dolores Caballero Reyes…………………………..… 33.670 €

(Publicado en el BOP nº 142, de 25 de julio de 2019)                   

(1) En el Pleno de 30 de octubre de 2019 se da cuenta de la renuncia del alcalde, sr. Adsuara Monlleó, a la dedicación exclusiva en el Ayuntamiento de Alfafar, presentada el día 30 de julio de 2019.

(2)  Acuerdo modificado en el Pleno de 29 de octubre de 2019, en el siguiente sentido:

Incluir al Consejo de Policía entre los órganos colegiados por los que se percibirá asistencias:

(…)

– Consejo de Policía ………………………………………. 183,60 €

(3) Acuerdo modificado en el Pleno de 29 de octubre de 2019, de forma que este apartado queda redactado del siguiente tenor literal:

“Las retribuciones y asistencias se actualizarán cada ejercicio económico en la misma proporción que se actualicen las retribuciones del personal del Ayuntamiento”.


PERSONAL EVENTUAL

RPT y Retibuciones del Personal Eventual

RPT y Retibuciones del Personal Eventual

ASISTENCIAS A SESIONES DE ÓRGANOS COLEGIADOS MUNICIPALES

 

 

* En este documento se incluye la paga extra desde junio a diciembre de 2015

* En este documento se incluye la paga extra desde el 1 de enero al 10 de junio de 2015

** Por error, en el documento de Retribuciones e indemnizaciones Concejales Enero 2015 la cantidad que figura como líquido percibido, se refiere a la cantidad percibida en BRUTO. En la parte superior a éste, se publica el documento correcto correspondiente a la Retribuciones de los Concejales del mes de Enero 2015

Asignación para los grupos políticos:

Teniendo en cuenta el artículo 27 del RD 2568/1986, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 73.3 de la ley 7/1985, se asigna la dotación económica siguiente a los grupos políticos:

Por grupo y año 5.500,00€

Por cada concejal y año 950,00€

La asignación de referencia, se abonará en la cuenta bancaria que determine cada grupo político, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 189.2 del RDLegislativo 2/2004 la aplicación de los fondos percibidos por cada grupo deben ser justificados.

Tal justificación será realizada por la persona que designe cada grupo político, y se realizará con periodicidad anual, en el plazo de un mes desde que se apruebe la liquidación de cada ejercicio. Deberá tener en cuenta las limitaciones del artículo 73.3 de la ley 7/85, sin que puedan aplicarse a remunerar personal de cualquier tipo al servicio de la corporación ni la adquisición de activos fijos de carácter patrimonial.

Dicha asignación económica para los grupos políticos queda sujeta a la obligación de llevar una contabilidad específica que deberán poner a disposición del Pleno de la Corporación siempre que éste lo pida.

SEGÚN ACUERDO DE PLENO EXTRAORDINARIO DE 6 DE JULIO DE 2015 (PÁGINAS 16 A 17)

 

ETRIBUCIONES Y DEDICACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN

El Ayuntamiento Pleno, en la sesión celebrada el día 21 de junio de 2019, ha aprobado el régimen retributivo de los miembros de la Corporación, adoptando el siguiente acuerdo:

a) Retribuciones de los miembros de la Corporación:

De conformidad con lo establecido en los artículos 75 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, esta entidad local establece las siguientes retribuciones:

 • Alcalde (delegación exclusiva) ……………………………………… según asistencias (1)
 • Teniente alcalde (delegación exclusiva) ……………………….… 35.700 €
 • Seis concejales/as delegados/as (dedicación exclusiva) ….. 202.020 €

b) Asistencias por concurrencia efectiva a sesiones (2)

Los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía siguiente:

 • Pleno ……………………………………..……. 265,20 €
 • Junta de Gobierno local………………… 265,20 €
 • Comisiones informativas …………..…. 183,60 €
 • Consell Local Agrari …………….………. 183,60 €
 • Junta Portavoces ……………………….…. 61,20 €
 • Consejos participativos ………………… 132,60 €

c) Indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo

Los miembros de las Corporaciones locales percibirán dichas indemnizaciones según las normas de aplicación general en las Administraciones públicas.

Para tener derecho a percibir indemnizaciones, será necesaria la autorización expresa del presidente de la Corporación para la realización del servicio correspondiente.

Los gastos originados (locomoción, alojamiento y manutención) serán justificados documentalmente y aprobados por el presidente de la Corporación.

La indemnización por kilometraje será la misma que la aplicada al personal de la Corporación.

En cuanto a los gastos por kilometraje, cuando el recorrido fuera por caminos forestales o similares que puedan suponer un deterioro del vehículo utilizado, los importes anteriores se incrementarán en un 50%.

d) Asignación para los grupos políticos:

Teniendo en cuenta el artículo 27 del RD 2568/1986, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 73.3 de la ley 7/1985, se asigna la dotación económica siguiente a los grupos políticos:

 • Por grupo político y año ……………. 500 €
 • Por concejal y año ………………….. 950 €

e) Vacaciones

Los miembros de la corporación con dedicación tendrán derecho a vacaciones retribuidas en proporción a su dedicación.

f) Actualización de retribuciones (3)

Las retribuciones se actualizarán cada ejercicio económico en la misma proporción que se actualicen las del personal del Ayuntamiento.

Asimismo, mediante Resolución de la Alcaldía número 2019-1437, de 17 de junio se designaron las siguientes concejalías delegadas, con dedicación exclusiva:

 • Dª Empar Martin Ferriols (1a teniente alcalde) …… 35.700 €
 • Antonio Paniagua Bolufer …………………………………… 33.670 €
 • Dª Josefa Carreño Rodríguez……………………………..… 33.670 €
 • Dª Encarna Muñoz Pons………………………………..……. 33.670 €
 • Eduardo Grau Gascó………………………………………….… 33.670 €
 • Dª Amparo Sanjuán Albentosa………………………..…… 33.670 €
 • Dª Mª Dolores Caballero Reyes…………………………..… 33.670 €

(Publicado en el BOP nº 142, de 25 de julio de 2019)                   

(1) En el Pleno de 30 de octubre de 2019 se da cuenta de la renuncia del alcalde, sr. Adsuara Monlleó, a la dedicación exclusiva en el Ayuntamiento de Alfafar, presentada el día 30 de julio de 2019.

(2)  Acuerdo modificado en el Pleno de 29 de octubre de 2019, en el siguiente sentido:

Incluir al Consejo de Policía entre los órganos colegiados por los que se percibirá asistencias:

(…)

– Consejo de Policía ………………………………………. 183,60 €

(3) Acuerdo modificado en el Pleno de 29 de octubre de 2019, de forma que este apartado queda redactado del siguiente tenor literal:

“Las retribuciones y asistencias se actualizarán cada ejercicio económico en la misma proporción que se actualicen las retribuciones del personal del Ayuntamiento”.


PERSONAL EVENTUAL

ASISTENCIAS A SESIONES DE ÓRGANOS COLEGIADOS MUNICIPALES

 

 

 

* En este documento se incluye la paga extra desde junio a diciembre de 2015

* En este documento se incluye la paga extra desde el 1 de enero al 10 de junio de 2015

** Por error, en el documento de Retribuciones e indemnizaciones Concejales Enero 2015 la cantidad que figura como líquido percibido, se refiere a la cantidad percibida en BRUTO. En la parte superior a éste, se publica el documento correcto correspondiente a la Retribuciones de los Concejales del mes de Enero 2015

 

Asignación para los grupos políticos:

Teniendo en cuenta el artículo 27 del RD 2568/1986, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 73.3 de la ley 7/1985, se asigna la dotación económica siguiente a los grupos políticos:

Por grupo y año 5.500,00€

Por cada concejal y año 950,00€

La asignación de referencia, se abonará en la cuenta bancaria que determine cada grupo político, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 189.2 del RDLegislativo 2/2004 la aplicación de los fondos percibidos por cada grupo deben ser justificados.

Tal justificación será realizada por la persona que designe cada grupo político, y se realizará con periodicidad anual, en el plazo de un mes desde que se apruebe la liquidación de cada ejercicio. Deberá tener en cuenta las limitaciones del artículo 73.3 de la ley 7/85, sin que puedan aplicarse a remunerar personal de cualquier tipo al servicio de la corporación ni la adquisición de activos fijos de carácter patrimonial.

Dicha asignación económica para los grupos políticos queda sujeta a la obligación de llevar una contabilidad específica que deberán poner a disposición del Pleno de la Corporación siempre que éste lo pida.

SEGÚN ACUERDO DE PLENO EXTRAORDINARIO DE 6 DE JULIO DE 2015 (PÁGINAS 16 A 17)

Comments are closed.

Close Search Window
This site is registered on wpml.org as a development site.
AYAMJP https://tumurunmuseum.org/jepang/ https://elearning.polsa.ac.id/rusia/ https://ayamkuy.com https://istanakaktus.com https://ayamkuy.com https://cupangjp3.com https://tumurunmuseum.org/tiket/dana/ https://tumurunmuseum.org/tiket/hitam/ https://tumurunmuseum.org/tiket/luar/ https://tumurunmuseum.org/tiket/maxwin/ https://tumurunmuseum.org/tiket/qris/ https://tumurunmuseum.org/tiket/robopragma/ https://tumurunmuseum.org/tiket/sl777/ https://tumurunmuseum.org/tiket/sto2/ https://tumurunmuseum.org/tiket/thailand/ https://uml.ac.id/hitam/ https://stikessuryaglobal.ac.id/dana/ https://stikessuryaglobal.ac.id/hitam/ https://stikessuryaglobal.ac.id/luar/ https://stikessuryaglobal.ac.id/maxwin/ https://stikessuryaglobal.ac.id/qris/ https://stikessuryaglobal.ac.id/robopragma/ https://stikessuryaglobal.ac.id/sl777/ https://stikessuryaglobal.ac.id/sto2/ https://stikessuryaglobal.ac.id/thailand/ https://pmb.umsi.ac.id/vendor/dana/ https://pmb.umsi.ac.id/vendor/hitam/ https://pmb.umsi.ac.id/vendor/luar/ https://pmb.umsi.ac.id/vendor/maxwin/ https://pmb.umsi.ac.id/vendor/qris/ https://pmb.umsi.ac.id/vendor/robo/ https://pmb.umsi.ac.id/vendor/sl777/ https://pmb.umsi.ac.id/vendor/sto2/ https://pmb.umsi.ac.id/vendor/thailand/ https://pintar.bbpkjakarta.or.id/dana/ https://pintar.bbpkjakarta.or.id/hitam/ https://pintar.bbpkjakarta.or.id/luar/ https://pintar.bbpkjakarta.or.id/maxwin/ https://pintar.bbpkjakarta.or.id/qris/ https://pintar.bbpkjakarta.or.id/robopragma/ https://pintar.bbpkjakarta.or.id/sl777/ https://pintar.bbpkjakarta.or.id/sto2/ https://pintar.bbpkjakarta.or.id/thailand/ https://elearning.minorrahman.sch.id/dana/ https://elearning.minorrahman.sch.id/hitam/ https://elearning.minorrahman.sch.id/luar/ https://elearning.minorrahman.sch.id/maxwin/ https://elearning.minorrahman.sch.id/qris/ https://elearning.minorrahman.sch.id/robo/ https://elearning.minorrahman.sch.id/sl777/ https://elearning.minorrahman.sch.id/sto2/ https://elearning.minorrahman.sch.id/thailand/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/sdana/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/sluar/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/smax/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/stto/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/s777/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/sthai/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/sqris/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/robo/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/shitam/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/amerika/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/china/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/eropa/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/jepang/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/kamboja/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/rusia/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/taiwan/