Normativa municipal

ORDENANÇES URBANISME
CÓDINOMDOCUMENTBOP VALÈNCIA
BGBases Generals Municipals reguladores de la gestió indirecta dels programes d’actuació integrada i aïllada per al Terme Municipal d’Alfafar. BG
N° 112 de 12-V-2006
ORDENANÇA GENERAL SUBVENCIONS
CÓDINOMDOCUMENTBOP VALÈNCIA
OGSOrdenança General de subvencions Ordenanza General de Subvenciones
N° 24 de 2-II-2018
ORDENANCES VIA PÚBLICA
CÓDINOMDOCUMENTBOP VALÈNCIA
LVOrdenança Municipal de Neteja en Via Pública (segons modificació aprovada inicialment per l’Ajuntament Ple en 30 de novembre de 2017, elevat a definitiu per no haver presentat reclamacions) MODIFICACIÓN VIGENTE
MODIFICACIÓ VIGENT – Nº 43 de 1-III-2018
RSUOrdenança Municipal de recollida i tractament de deixalles i residus sòlids urbans (segons modificació aprovada inicialment per l’Ajuntament Ple en 30 de novembre de 2017, elevat a definitiu per no haver presentat reclamacions)                                  MODIFICACIÓN RSU
MODIFICACIÓ VIGENT – Nº 43 de 1-III-2018
VEOrdenança d’Abocaments del Servei Municipal de Clavegueram. VE
N° 127 de 30V-1995
PUOrdenança Municipal d’activitats publicitàries. PU
N° 220 de 16-IX-2014
MSArt. 21. De l’ocupació de la via pública amb taules, cadires i elements anàlegs. MS
N° 235 de 7-XII-2016
ORDENANCES DE MEDI AMBIENT
CÓDINOMDOCUMENTBOP VALÈNCIA
PJOrdenança Parcs, Jardins i Espais Verds. PJ
N° 123 de24-V-2008
HUOrdenança Municipal reguladora de la utilització de finques *rústcas per al cultiu agrari (horts urbans). HU
N° 49 de 11-III-2020
EUOrdenança reguladora de l’espai urbà del municipi. EU
N° 234 de 2-X-2010

ALTRES ORDENANCES

Ordenança municipal de mobilitat urbana i trànsit, BOP núm. 142, 26/7/2021

PDF

Ordenança d’Accessibilitat

PDF

Ordenança Municipal Reguladora de la Protecció i Tinença d’Animals de Companyia i Potencialment Perillosos. BOP València n *º 248 (27-XII-2019)

PDF

Ordenança Cerimònia Civil Benvinguda a la Comunitat.

PDF

Ordenança municipal reguladora de la venda en mercats no sedentària en el municipi d’Alfafar.

  PDF

Ordenança Municipal Reguladora en matèria de policia sanitària mortuòria del Municipi d’Alfafar.

  PDF

Ordenança reguladora de les normes bàsiques per a la convivència ciutadana i bon govern.

  2010
MODIFICACION 2011
ORDENANCES FISCALS DE CARÀCTER GENERAL
CÓDINOMDOCUMENT
FGOrdenança Fiscal General. FG-2020
CCTROrdenança fiscal del sistema de pagaments fraccionats de venciment periòdic mitjançant compte corrent. CCTR
CEOrdenança fiscal general de les Contribucions Especials CE
ORDENANCES FISCALS D’IMPOSTOS
CÓDINOMDOCUMENT
I1Impost sobre activitats econòmiques I1
I2Impost sobre Béns immobles I2-2020
I3Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. I3
I4Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de la naturalesa urbana. I-4 2022
I5Impost sobre vehicles de tracció mecànica. I5-2020
ORDENANCES FISCALS DE TAXES
CÓDINOMDOCUMENT
T1Taxa de Clavegueram. T1
T2Taxa per entrada de vehicles a través de les voreres i reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol classe. T2-2022
T3Taxa sobre activitat administrativa per expedició de documents, còpies de plans i plaques. T3
T4Taxa per instal·lació de llocs, barraques, casetes de vendes, espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants, rodatge cinematogràfic, materials de construcció, tanques, puntals, bastides en terrenys de domini públic. T4
T5Taxa per la prestació de serveis per llicències ambientals i comunicacions ambientals; així com per llicències d’espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics. T5
T6Taxa per atorgament de llicències urbanístiques. T6
T7Taxa per ocupació de terrenys d’ús públic amb taules, cadires i altres elements anàlegs amb finalitat lucrativa. T-7
T8Taxa pel servei de retirada de vehicles de la via pública i la seua custòdia. T8
T9Taxa per concurrència a proves selectives per a l’ingrés de personal. T9-2019
T10Taxa per la instal·lació de quioscos en via pública. T10
T11Taxa per la prestació del servei de matrimonis civils. T11
T12Taxa per la *prestació de veu pública. T12
T13Taxa per la prestació de serveis de Cementeri Municipal.

T13-2020

T13-2023 (efectes 1 gener 2023)

T14Taxa per ocupacions de subsol, sòl i vol de la via pública per empreses subministradores.  T14
T15Taxa per la prestació de serveis especials de la policia local i circulacions especials. T15
T16Taxa per la utilització privativa del camp de futbol municipal. T16
ORDENANCES I ACORDS DE PREUS PÚBLICS
CÓDINOMDOCUMENT
P1Preu públic pel subministrament de l’aigua. P1
P2Preu públic per prestació serveis tanatori-crematori municipal.

P2-2020

P2-2023 (efectes 1 gener 2023)

PSO1Preu públic per servei d’escola infantil. PSO1
PSO1-EN VIGOR SOLO PP COMEDOR
PSO2Preu públic per servei d’escola de majors. PSO2
PSO3Preu públic per servei d’escola d’estiu. PSO3
PSO4Curs Manipulador aliments. PS04
PSO5Carnet de *Alberguista. PSO5
PSO6P.P. Tallers formatius programa “mes vida als anys” en tremolar. PSO6 – Talleres MES VIDA
PSO6 – Talleres MES VIDA – TREMOLAR
PSO7P.P. PER LUDOTECA MUNICIPAL. PSO7
PSO8P.P. TALLERS ANGLÉS CONVERSACIONAL. PS08
PSO9P.P. CURSOS NO REGLATS DE FORMACIO DE PERSONES ADULTES ESCOLA D’ADULTS D’ALFAFAR. PS09
PSO10P.P. ESCOLA FAMILIES (RED CORATGE). PS10

Modificació de les Bases Reguladores de la

Plataforma de Pressupostos Participatius

i Consultes Ciutadanes  “decideALFAFAR”

PDF

Bases Reguladores de la Plataforma

de Pressupostos Participatius

i Consultes Ciutadanes  “decideALFAFAR”

PDF

Reglament Municipal

de Participació Ciutadana

[pretyfilelink size=”” src=”http://alfafar.attime.es/wp-content/uploads/2018/08/Aprobacion-definitiva.pdf” type=”pdf”]PDF[/prettyfilelink]

Reglament del Consell Municipal de Comerç i Economia Local

PDF

Reglament dels òrguens ambientals, urbanístics i territorials municipals

PDF

Reglament del servici del mercat interior de Alfafar

PDF

Reglament Règim Intern Comissió Municipal Absentisme Escolar

PDF

Reglament Consell Local de la Tercera Edat

PDF

Reglament del Consell Agrari Municipal de Alfafar. BOP nº 264, de 5 noviembre 2008

PDF

Reglament Orgànic Municipal (ROM)

ROM
Mod. art. 38 ROM

Reglament de règim intern de l’Escola Infantil Remedios Montaner

PDF

Reglament de de Règim Intern del Consell Escolar Municipal d’Alfafar

PDF

Reglament ús igualitari i no sexista del llenguatge.

PDF

Bases reguladores concessió subvenciones.

PDF

Estatutos del Consell Municipal de la Dona.

PDF

Reglament de Règim Intern del Servei d’Atenció Ciutadana (SAC).

PDF

Modificació puntual ordenançes Pla Parcial Sector 1AyB, Percela EspecialPublicación BOP nº 105 1-6-2023
Estudie Detall Bloc F, Sector *1AyB (2020) Inscripción Registro Instrumentos Planeamiento Bloque F Sector 1 A y B
                          Estudio Detalle Bloque F Sector 1 A y B
DIE Bloque F Sector 1 AB Alfafar
Análisis Integración Paisajística Bloque F Sector 1 A y B
PGOU – Pla General d’Ordenació Urbana PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA – ORDENANZAS
                                 P.GENERAL – PLANO 1
P.GENERAL – PLANO 2
P.GENERAL – PLANO 3
P.GENERAL – PLANO 4

Estudie Detall Bloc “C” Sector 1AyB

01 – DIE – Bloque C – Sector 1AB_Alfafar_firmado_Diligenciado
                                 02 – ED – Bloque C – Sector 1AB_Alfafar_firmado_Diligenciado
03 – ED C ALFAFAR INTEGRACION PAISAJISTICA_v1_firmado_Diligenciado

Estudie Detall núm. 2, Parcel·les B1 a B7 del Pla Parcial, Sector 1AyB.

PDF-1
                                 PDF-2
PDF-3
Modificació de les Normes Urbanístiques Pla Parcial Sector 1AB Alfafar Modifiación – PDF

Estudie Detall Nº1 Parcel·les B1 a B7 del Sector 1AyB

PDF-1
                                 PDF-2
PDF-3
PDF-4
PDF-5
PDF-6
PDF-7
PDF-8
Estudie Detall Blocs E i F del Sector 1AyB PDF-1
                                 PDF-2
PDF-3

Comments are closed.

Close Search Window
This site is registered on wpml.org as a development site.
AYAMJP https://tumurunmuseum.org/jepang/ https://elearning.polsa.ac.id/rusia/ https://ayamkuy.com https://istanakaktus.com https://ayamkuy.com https://cupangjp3.com https://tumurunmuseum.org/tiket/dana/ https://tumurunmuseum.org/tiket/hitam/ https://tumurunmuseum.org/tiket/luar/ https://tumurunmuseum.org/tiket/maxwin/ https://tumurunmuseum.org/tiket/qris/ https://tumurunmuseum.org/tiket/robopragma/ https://tumurunmuseum.org/tiket/sl777/ https://tumurunmuseum.org/tiket/sto2/ https://tumurunmuseum.org/tiket/thailand/ https://uml.ac.id/hitam/ https://stikessuryaglobal.ac.id/dana/ https://stikessuryaglobal.ac.id/hitam/ https://stikessuryaglobal.ac.id/luar/ https://stikessuryaglobal.ac.id/maxwin/ https://stikessuryaglobal.ac.id/qris/ https://stikessuryaglobal.ac.id/robopragma/ https://stikessuryaglobal.ac.id/sl777/ https://stikessuryaglobal.ac.id/sto2/ https://stikessuryaglobal.ac.id/thailand/ https://pmb.umsi.ac.id/vendor/dana/ https://pmb.umsi.ac.id/vendor/hitam/ https://pmb.umsi.ac.id/vendor/luar/ https://pmb.umsi.ac.id/vendor/maxwin/ https://pmb.umsi.ac.id/vendor/qris/ https://pmb.umsi.ac.id/vendor/robo/ https://pmb.umsi.ac.id/vendor/sl777/ https://pmb.umsi.ac.id/vendor/sto2/ https://pmb.umsi.ac.id/vendor/thailand/ https://pintar.bbpkjakarta.or.id/dana/ https://pintar.bbpkjakarta.or.id/hitam/ https://pintar.bbpkjakarta.or.id/luar/ https://pintar.bbpkjakarta.or.id/maxwin/ https://pintar.bbpkjakarta.or.id/qris/ https://pintar.bbpkjakarta.or.id/robopragma/ https://pintar.bbpkjakarta.or.id/sl777/ https://pintar.bbpkjakarta.or.id/sto2/ https://pintar.bbpkjakarta.or.id/thailand/ https://elearning.minorrahman.sch.id/dana/ https://elearning.minorrahman.sch.id/hitam/ https://elearning.minorrahman.sch.id/luar/ https://elearning.minorrahman.sch.id/maxwin/ https://elearning.minorrahman.sch.id/qris/ https://elearning.minorrahman.sch.id/robo/ https://elearning.minorrahman.sch.id/sl777/ https://elearning.minorrahman.sch.id/sto2/ https://elearning.minorrahman.sch.id/thailand/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/sdana/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/sluar/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/smax/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/stto/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/s777/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/sthai/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/sqris/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/robo/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/shitam/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/amerika/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/china/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/eropa/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/jepang/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/kamboja/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/rusia/ https://sifa.iaiyasnibungo.ac.id/taiwan/