Junta govern local

COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 2023

Per Resolució de l’Alcaldia 2023-2088, de 21 de juny, l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Alfafar ha resolt nomenar membres de la Junta de Govern Local els següents regidors:

 • Empar Martín Ferriols (1a tinenta d’alcalde)
 • Roberto Alacreu Mas (2n tinent d’alcalde)
 • Marcos González Martínez (3r tinent d’alcalde)
 • Arcadio del Real Asensi (4t tinent d’alcalde)
 • Noelia Garcia Ráez
 • Javier Vega Chumillas
 • Amalia Esquerdo Alcaraz

Així mateix, pel Decret d’Alcaldia 2718/2019 s’estableix la modificació de la periodicitat de les sessions ordinàries al primer i tercer dijous de cada mes, a les 14.30 hores, excepte el mes d’agost que es considerarà inhàbil.

ATRIBUCIONS  DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 2023

1.- PER DELEGACIÓ DE L’ALCALDIA

Mitjançant Decret de l’Alcaldia  2023-2089, de 21 de juny, l’Alcaldia de l’Ajuntament d’Alfafar ha resolt efectuar la següent delegació d’atribucions en la Junta de Govern Local:

 • Aprovació de requisits, convocatòria i resolució de concessió d’ajudes econòmiques relatives a matèria de Foment d’Ocupació.
 • Sancionar les faltes per infracció de les ordenances municipals,
  amb excepció de les regulades en el Codi de Circulació, excepte en
  els casos en què tal facultat siga atribuïda a altres òrgans.
 • La resolució dels expedients de responsabilitat patrimonial.
 • Les contractacions dels contractes d’obra, de subministrament, de serveis, els contractes de concessió d’obres, de concessió de serveis i els contractes administratius especials quan siguen competència de l’Alcaldia (quan el seu valor estimat no supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, els 6 milions d’euros inclosos els de caràcter pluriennal, quan la seua duració no siga superior als 4 anys, eventuals pròrrogues incloses sempre que l’import acumulat de totes les seues anualitats no supere ni el percentatge indicat, referits als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.

Reservant-se l’Alcaldia els contractes tramitats mitjançant procediment obert simplificat (art. 159 LCSP), dels contractes menors (art. 118 LCSP) i els procediments negociats sense publicitat (art. 168 LCSP)

 • L’adjudicació de concessions sobre els béns i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost, ni l’import de tres milions d’euros.
 • L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan la Junta de Govern Local siga competent per a la seua contractació o concessió, segons la delegació efectuada en l’apartat anterior, i estiguen previstos en el Pressupost.
 • L’alienació del patrimoni, quan el seu valor no supere el percentatge ni la quantia indicats.
 • Aprovar els instruments de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïts al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització.
 • Aprovar els concerts educatius en pràctiques.
 • Aprovar els convenis a subscriure per l’Ajuntament, amb l’excepció d’aquells la competència dels quals siga del Ple d’acord amb la convocatòria i/o normes reguladores d’aquests.

El sistema de delegacions quant a les subvencions atorgades
per l’Ajuntament queda establit com s’expressa a continuació:

a) Subvencions en règim de concurrència competitiva i subvencions
de l’article 30.7 de la Llei general de subvencions:

 • L’aprovació dels requisits i convocatòria d’aquestes subvencions es delega en la Junta de Govern Local.
 • La concessió d’aquestes subvencions es realitzarà per l’Alcaldia en els casos de subvencions relatives a Acció social i ensenyament i educació.
 • La concessió d’aquestes subvencions es realitzarà per la Junta de Govern Local en els casos de subvencions relatives al Foment d’ocupació i subvencions a entitats del municipi, de caràcter cultural, esportives, tercera edat i joventut.
 • L’ordre del pagament correspon a l’Alcaldia.
 • La justificació de totes les subvencions d’aquest apartat, en els casos en els quals procedisca, s’aprovarà per l’Alcaldia.

b) Subvencions nominatives, subvencions a concessions i subvenciones fons grups polítics:

 • La concessió d’aquestes subvencions, previstes en les bases d’execució del pressupost, li correspon a l’Alcaldia.
 • L’ordre del pagament correspon a l’Alcaldia.
 • La justificació de totes les subvencions d’aquest apartat, en els casos en els quals procedisca, s’aprovarà per l’Alcaldia.
BOP Nº 147 de 1-VIII-2019

2.- PER DELEGACIÓ DEL PLE

L’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 29 de juliol de 2019 va acordar delegar en la Junta de Govern Local les següents atribucions del Ple de la Corporació (publicat en el BOP núm. 182 de 20 de setembre de 2019):

 • L’exercici d’accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en matèries de competència plenària.
 • Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import supere el 10 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost i, en qualsevol cas, els 6 milions d’euros, així com els contractes i concessions pluriennals quan la seua duració siga superior a quatre anys i els pluriennals de menor duració quan l’import acumulat de totes les seues anualitats supere el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan siga superior a la quantia assenyalada.

No obstant això, s’exclouen per exigir majoria absoluta per a la seua aprovació, de conformitat amb l’article 47.2 de la LRBR, la concessió de béns o serveis per més de 5 anys, sempre que la seua quantia excedisca del 20 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost.

 • L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan la Junta de Govern siga competent per a la seua contractació o concessió i encara quan no estiguen previstos en els Pressupostos.
 • El reconeixement extrajudicial de crèdits sempre que no existisca dotació pressupostària, de conformitat amb l’article 60.2 del RD 500/1990.
 • Establir o modificar els preus públics, no regulats a través d’ordenança municipal, d’acord amb la possibilitat prevista en l’article 47.1 del RD Legislatiu 2/2004, en relació a l’art. 23.2.b de la Llei 7/85.
BOP Nº 182 de 20-IX-2019
DE

SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 2023

EXTRACTO ACTA JGL 04.05.2023
EXTRACTO ACTA JGL 20.04.2023
EXTRACTO ACTA JGL 06.04.2023
EXTRACTO ACTA JGL 16.02.2023
EXTRACTO ACTA JGL 16.03.2023
EXTRACTO ACTA JGL 02.02.2023
EXTRACTO ACTA JGL 02.03.2023
EXTRACTO ACTA JGL 19.1.2023
EXTRACTO ACTA JGL 5.1.2023

SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 2022

Extracte Acta JGL 15.12. 2022

extracto acta JGL 01.12. 2022

extracto acta JGL 17.11.2022
extracto acta JGL 3.11.2022
extracto acta JGL 20.10.2022
extracto acta JGL 06 octubre 2022
extracto acta 15.09.2022
extracto acta JGL 01 09 2022
extracto acta JGL 21 julio 2022
extracto acta JGL 07 julio 2022
extracto acta JGL 30 junio 2022
extracto acta JGL 16 junio 2022

extracto acta 2 junio 2022

extracto acta JGL 19 mayo 2022
extracto acta JGL 05 mayo 2022
extracto acta JGL 21 abril 2022
EXTRACTO JGL 07 abril 2022
extracto acta JGL 17 marzo 2022
extracto acta JGL 3 marzo 2022
extracto acta JGL 17 febrero 2022
extracto acta JGL 3 febrero 2022
extracto acta JGL 20 enero 2022

SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 2021

extracto acta JGL 28 diciembre 2021
extracto acta Junta Gobierno Local 16 diciembre 2021
extracto acta JGL 2 diciembre 2021
extracto acta JGL 18 nov. 2021
extracto acta JGL 4 noviembre 2021
EXTRACTO ACTA JGL 21 OCT. 2021
extracto acta JGL 7 octubre 2021
extracto_acta_JGL_16 septiembre 2021
extracto acta JGL 2 sept. 2021

SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 2020

SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 2019

SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 2018

SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 2017

SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 2016

SESIONES DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 2015

Comments are closed.

Close Search Window
This site is registered on wpml.org as a development site.
Slot Dana Slot Luar Negeri Slot Maxwin Slot Thailand Slot777 Slot Dana Slot Luar Negeri Slot Maxwin Slot 4d Slot777 Slot Thailand AYAMJP Slot Dana Slot Luar Negeri Slot Maxwin Slot 4D Slot 777 Slot Server Thailand AYAMJP Robopragma Robopragma CUPANGJP CUPANGJP Slot Kamboja Slot Luar Negeri Slot Maxwin Slot Thailand https://kecmeliau.sanggau.go.id/dana/ https://kecmeliau.sanggau.go.id/kamboja/ https://kecmeliau.sanggau.go.id/luar/ https://kecmeliau.sanggau.go.id/maxwin/ https://kecmeliau.sanggau.go.id/rusia/ https://kecmeliau.sanggau.go.id/slot777/ https://kecmeliau.sanggau.go.id/thailand/ https://sirefka.jayapurakota.go.id/dana/ https://sirefka.jayapurakota.go.id/luar/ https://sirefka.jayapurakota.go.id/maxwin/ https://sirefka.jayapurakota.go.id/sl777/ https://sirefka.jayapurakota.go.id/sto2/ https://sirefka.jayapurakota.go.id/thailand/ https://minorrahman.sch.id/blog/dana/ https://minorrahman.sch.id/blog/luar/ https://minorrahman.sch.id/blog/maxwin/ https://minorrahman.sch.id/blog/s4d/ https://minorrahman.sch.id/blog/sl777/ https://minorrahman.sch.id/blog/thailand/ https://tumurunmuseum.org/jepang/ https://tumurunmuseum.org/kamboja/ https://tumurunmuseum.org/luar/ https://tumurunmuseum.org/rusia/ https://tumurunmuseum.org/thailand/ https://dana.tv.moestopo.ac.id https://luar-negeri.tv.moestopo.ac.id https://maxwin.tv.moestopo.ac.id https://slot4d.tv.moestopo.ac.id https://slot777.tv.moestopo.ac.id https://thailand.tv.moestopo.ac.id https://elearning.polsa.ac.id/rusia/ https://www.moe.go.th/dana/ https://www.moe.go.th/luar/ https://www.moe.go.th/maxwin/ https://www.moe.go.th/sl777/ https://www.moe.go.th/sto2/ https://www.moe.go.th/thailand/ https://boalemokab.go.id/amerika/ https://boalemokab.go.id/eropa/ https://boalemokab.go.id/rusia/ https://boalemokab.go.id/luar/ https://boalemokab.go.id/jepang/ https://boalemokab.go.id/macau/ https://boalemokab.go.id/taiwan/ https://boalemokab.go.id/thailand/ https://boalemokab.go.id/scatter-hitam/ https://boalemokab.go.id/robopragma/ https://boalemokab.go.id/sl777/ https://boalemokab.go.id/stwo/ https://boalemokab.go.id/dana/ https://boalemokab.go.id/qris/ https://boalemokab.go.id/ayamjp/ https://boalemokab.go.id/cupangjp/ https://boalemokab.go.id/istanapetir/ https://boalemokab.go.id/robopragma/ https://butonselatankab.go.id/amerika/ https://butonselatankab.go.id/ayamjp/ https://butonselatankab.go.id/china/ https://butonselatankab.go.id/cupangjp/ https://butonselatankab.go.id/dana/ https://butonselatankab.go.id/eropa/ https://butonselatankab.go.id/istanapetir/ https://butonselatankab.go.id/jepang/ https://butonselatankab.go.id/kamboja/ https://butonselatankab.go.id/luar/ https://butonselatankab.go.id/macau/ https://butonselatankab.go.id/qris/ https://butonselatankab.go.id/robopragma/ https://butonselatankab.go.id/rusia/ https://butonselatankab.go.id/scaterhitam/ https://butonselatankab.go.id/sl777/ https://butonselatankab.go.id/stwo/ https://butonselatankab.go.id/taiwan/ https://butonselatankab.go.id/thailand/ https://bengkuluprov.go.id/sdana/ https://bengkuluprov.go.id/sluar/ https://bengkuluprov.go.id/smax/ https://bengkuluprov.go.id/stto/ https://bengkuluprov.go.id/s777/ https://bengkuluprov.go.id/sthai/ https://bengkuluprov.go.id/sqris/