Promoció de la Salut/Promoción de la Salud

La Regidoria de Sanitat té com a missió la promoció de la Salut Pública per mitjà de la prevenció, formació i informació, gestionant els recursos i orientant-los cap a la millora de la qualitat de vida dels ciutadas i l’equilibri social.


La Concejalía de Sanidad tiene como misión la promoción de la Salud Pública mediante la prevención, formación e información, gestionando los recursos y orientándolos hacia la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y el equilibrio social.

PROGRAMES/PROGRAMAS

EDUCACIÓ PER A LA SALUT/EDUCACIÓN PARA LA SALUD

L’educació per a la salut té com objecte millorar la salut de les persones des de dos perspectives: preventiva i de promoció de la salut.

Des del punt de vista preventiu, capacitant a les persones per a evitar els problemes de salut mitjançant el control de les situacions de risc o evitant les seues possibles conseqüències.

Des d’una perspectiva de promoció de la salut, capacitant a la població per a que puga adoptar formes de vida saludables.


La Educación para la salud tiene como objeto mejorar la salud de las personas desde dos perspectivas: preventiva y de promoción de la salud.

Desde el punto de vista preventivo, capacitando a las personas para evitar los problemas de salud mediante el control de las situaciones de riesgo, o evitando sus posibles consecuencias.

Desde una perspectiva de promoción de la salud, capacitando a la población para que pueda adoptar formas de vida saludables

Campanyes/Campañas

LA MISTERIOSA RUTA DE LES PIRÀMIDES/LA MISTERIOSA RUTA DE LAS PIRÁMIDES

Amb la finalitat de promoure la Salut i concienciar a la població sobre hàbits de vida saludable, la Regidoria de Sanitat ha preparat una activitat per a realitzar en la setmana de festes patronals enfocada cap als xiquets i xiquetes i les seues families. Es tracta de una gymkana en la que podran participar tots els xiquets i les xiquetes d’Alfafar i en la que realitzaran probes relacionades amb l’alimentació saludable i activitats físiques, per tal de fer-los comprendre que es necessari combinar una bona alimentació amb la realització d’esport per a aconseguir una millora en la qüalitat de vida.


 Con la finalidad de promover la Salud y concienciar a la población sobre hábitos de vida saludable, la Concejalía de Sanidad ha preparado una actividad para realizar en la semana de fiestas patronales enfocada hacia los niños y niñas y sus respectivas familias. Se trata de una gymkana en la que podran participar todos los níños y niñas de Alfafar i en la que realizarán puebas relacionadas con la alimentación saludable y actividades físicas, para hacerlos comprender que es necesario combinar una buena alimentación con la práctica de deporte para conseguir una mejora en la calidad de vida.

  CARTELL GYMKANA SALUDABLE

FIRA DE LA SALUT/FERIA DE LA SALUD

La Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament d’Alfafar va adoptar el compromís de promoció i divulgació de la prevenció en matèria de salut, i el coneixement i introducció d’hàbits de vida saludables a tots els àmbits.

Amb aquesta responsabilitat, dins del Pla estratègic de Salut Local, s’havia crear un element o ferramenta que permetera, per mitjà d’uns eixos temàtics, conjuntar i trobar a les Institucions, Associacions i Entitats relacionades amb la salut, particularment amb la salut d’Alfafar.

Davall aquesta premissa va nàixer el projecte anomenat Fira de la Salut: «Un Alfafar saludable y compromés amb la seua salut». «Un Alfafar sa i vitalista». Aquesta iniciativa posa a la SALUT com a epicentre o plataforma de presentació de recursos, programes i noves iniciatives amb el major nombre de sectors implicats en la nostra societat.

En definitiva, la Fira de la Salut d’Alfafar deu ser considerada com a un esdeveniment dedicat a la salut global de la població, siga quin siga el seu nivell d’usuari dels recursos en salut, i també de lloc de trobada amb els colectius ciutadans i  organitzacions professionals implicats, evaluant la cultura de salut de la ciutadania d’Alfafar.

A continuació els facilitem el tríptic informatiu del present any 2015 i algunes imatges de l’esdeveniment:


La Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Alfafar adoptó el compromiso de promoción y divulgación de la prevención en materia de salud, y el conocimiento e introducción de hábitos de vida saludables en todos los ámbitos.

Con esta responsabilidad, dentro del Plan estratégico de Salud Local, se debía crear un elemento o herramienta que permitiese, a través de unos ejes temáticos, conjuntar y encontrar a las Instituciones, Asociaciones y Entidades relacionadas con la salud, particularmente con la salud de Alfafar.

Bajo esta premisa nació el proyecto llamado Feria de la Salud: “Un Alfafar saludable y comprometido con su salud”. “Un Alfalfar sano y vitalista”. Esta iniciativa pone a la SALUD como el epicentro o plataforma de presentación de recursos, programas y nuevas iniciativas en el mayor número de sectores implicados de nuestra sociedad.

En definitiva, la Feria de la Salud de Alfafar debe ser considerada como un evento dedicado a la salud global de la población, sea cual sea su nivel de usuario de los recursos en salud, y también de lugar de encuentro con los colectivos ciudadanos y con organizaciones profesionales implicados, elevando la cultura de salud de la ciudadanía de Alfafar.

A continuación les dejamos el tríptico informativo del presente año 2015 y algunas imágenes del evento:

Programación 3ª Feria de la salud

IMG_1479

IMG_1698

IMG_1711

IMG_1739

IMG_1763

IMG_1789

Control d'aigües de consum/Control de aguas de consumo

Sistema de Informacíon Nacional de aguas de consumo SINAC

La qualitat de l’aigua se medix per la seua composició fisicoquímica i biològica. Aquest estat de qualitat de l’aigua deu permetre l’ús sense causar dany, per al que ha de reunir dos característiques:

1.- Estar exempenta de substàncies i microorganismes que siguen perillosos per als consumidors.

2.- Estar apartada de substàncies que li transferisquen sensacions desagradables a l’efecte del consum: color, terbolesa, olor, sabor.

El criteri de potabilitat de l’aigua depen fonamentalment de l’ús al què es la destina (humà, industrial, agrícola, etc). La definició d’aigua potable s’ha anat adaptant a l’avanç del coneixement científic i a les nove tècniques, en especial a les relacionades amb l’anàlisi de contaminants. En relació amb açò, podriem dir que l’aigua potable (superficial o subterrànea) es aquella que, després de rebre un tractament adequat, es converteix en aigua adecuada per al conum humà, o aquella que, sense rebre cap tractament, està lliure de qualsevol tipus de contaminació.

La mala qualitat de l’aigua afecta a infinitat d’activitats vitals. D’ací que siga un del béns més preat, fins al punt que la Carta Europea de l’Aigua comenaça dient: «Sense aigua no hi ha menjar, no hi ha beguda, ni llum, ni calor, ni plutja, . Sense aigua no hi ha vida posible! […]». L’aigua potable, per tant, assegura la qualitat de vida i el desenvolupament d’una societat.

Actualment, el concepte legal que regula la qualitat de les aigües destinmades al consum humà en España se basa en la Directiva 98/83CE del Consell, de 3 de Novembre de 1998, relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum humà, que revisa la Directiva de 1980 a la que es va adaptar la reglamentació espanyola mitjançant el Reial Decret 140/2003, per el qual es van establir els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà.


La calidad del agua se mide por su composición físico-química y biológica. Este estado de calidad del agua deberá permitir su empleo sin causar daño, para lo cual tiene que reunir dos características:

1.- Estar exenta de sustancias y microorganismos que sean peligrosos para los consumidores.

2.- Estar apartada de sustancias que le transfieran sensaciones desagradables a efectos de consumo (color, turbiedad, olor, sabor).

El criterio de potabilidad del agua depende fundamentalmente del uso al que se la destina (humano, industrial, agrícola, etc). La definición de agua potable se ha ido adaptando al avance del conocimiento científico y a las nuevas técnicas, en especial a las relacionadas con el análisis de contaminantes. En relación con esto, podríamos decir que el agua potable (superficial o subterránea) es aquella que, tras recibir tratamiento, se convierte en agua adecuada para el consumo humano, o aquella que, sin recibir tratamiento, está libre de cualquier tipo de contaminación.

La mala calidad del agua afecta a infinidad de actividades vitales. De ahí que sea uno de los bienes más preciado, hasta el punto que la Carta Europea del Agua comienza diciendo: “Sin agua no hay comida, no hay bebida, ni luz, ni calor, ni lluvia. ¡Sin agua no hay vida posible […]”. El agua potable, por tanto, asegura la calidad de la vida y del desarrollo de una sociedad.

Actualmente, el concepto legal que regula la calidad de las aguas destinadas al consumo humano en España se basa en la Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, que revisa la Directiva de 1.980 a la que se adaptó la reglamentación española mediante el Real Decreto 140/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Control semestral d’aigues de nitrats/Control semestral de aguas de nitratos

Segon semestre 2014/ Segundo semestre 2014  Analítica Agua

Alertes sanitàries/Alertas sanitarias

Ús racional de medicaments/Uso racional de medicamentos

Uso racional de medicamentos

La importància de la vacunació/La importancia de la vacunación

La importància de la vacunació

La importancia de la vacunación

Alèrta Ibuprofeno/ Alerta Ibuprofeno

Alèrta Ibuprofeno

Alerta Ibuprofeno

Venda de Medicaments Online/ Venta de Medicamentos Online

Venta medicamentos online

Venda medicaments online

2015-TRIPTICO-Camp-venta-medicamentos-Internet-Castellano

Riscos de l’Ùs d’Antiàcids/Riesgos del Uso de Antiácidos

Antiàcids

Antiácidos

Convertir l’ús en abús/ Convertir el uso en abuso

Convertir l’ús en abús

Convertir el uso en abuso

Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris/Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

Alertes de medicaments d’us humà/Alertas de medicamentos de uso humano

Alertes veterinàries/Alertas veterinarias

Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició/ Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición

Xarxa d’alerta alimentària/Red de alerta alimentaria

Institut Nacional de Consum/Instituto Nacional de Consumo

Productes alertats no alimentaris/Productos alertados no alimenticios

Salut en viatges internacionals/Salud en viajes internacionales

Salut en viatges internacionals/Salud en viajes internacionales

Consejos para el viajero internacional

Consejos viajes internacional ninos

Seguretat alimentària/Seguridad alimentaria

PREVENCIÒ DE LA SALMONEL·LOSI/PREVENCIÓN DE LA SALMONELOSIS

Prevención Salmonelosis

BEGUDES ENERGÈTIQUES I «LIGHT»/BEBIDAS ENERGÉTICAS Y «LIGHT»

Bebidas light

Bebidas energéticas

CONSELLS PER A UNA CORRECTA CONGELACIÓ I DESCONCELACIÓ/CONSEJOS PARA UNA CORRECTA CONGELACIÓN Y DESCONGELACIÓN

Consejos para una correcta congelación o descongelación

Recomanacions/Recomendaciones

PREVALENÇA DEL SOBREPES I L’OBESITAT INFANTIL/PREVALENCIA DEL SOBREPESO Y LA OBESIDAD INFANTIL

PREVALENÇA DEL SOBREPÉS I L´OBESITAT

PREVALENCIA DEL SOBREPES I LA OBESITAT INFANTIL

ETIQUETAT PER A GRUPS ESPECIALS DE LA POBLACIÓ (CELÍACS I INTOLERANTS A LA LACTOSA)/ETIQUETADO PARA GRUPOS ESPECIALES DE LA POBLACIÓN (CELÍACOS E INTOLERANTES A LA LACTOSA)

ETIQUETAT GRUPS ESPECIALS DE LA POBLACIÓ (Celíacs e intolerants a la lactosa)

ETIQUETADO PARA GRUPOS ESPECIALES DE LA POBLACIÓN (Celíacos e intolerantes a la lactosa)

SUPLEMETS NUTRICIONALS/SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

SUPLEMENTS NUTRICIONALS

SUPLEMENTOS NUTRICIONALES

DECÀLEG PER A LA PREPARACIÓ HIGIÈNICA D´ALIMENTS/ DECÁLOGO PARA LA PREPARACIÓN HIGIÉNICA DE ALIMENTOS

DECÀLEG PER A LA PREPARACIÓ HIGIÈNICA D´ALIMENTS

DECÁLOGO PARA LA PREPARACIÓN HIGIÉNICA DE ALIMENTOS

SABEM EL QUE MENGEM?/SABEMOS LO QUE COMEMOS?

ANALITZANT KEBABS

ANALIZANDO KEBABS

ACTIVITAT FÍSICA EN FAMÍLIA/ACTIVIDAD FÍSICA EN FAMILIA

ACTIVITAT FÍSICA EN FAMÍLIA

ACTIVIDAD FÍSICA EN FAMILIA

CONSUM DE CAFEÏNA/CONSUMO DE CAFEÍNA

CONSUM DE CAFEÏNA

CONSUMO DE CAFEÍNA

DIETES MIRACLE/DIETAS MILAGRO

DIETES MIRACLE

DIETAS MILAGRO

Comments are closed.

Close Search Window
This site is registered on wpml.org as a development site.